Module para sa Fil. 2.docx - 1|Page K 2|Page Panimula Ang modyul na ito ay tungkol sa kahulugan at kalikasan ng pagsusulat Tatalakayin din ang

Module para sa Fil. 2.docx - 1|Page K 2|Page Panimula Ang...

This preview shows page 1 - 6 out of 46 pages.

1 | P a g e
Image of page 1
2 | P a g e K
Image of page 2
Panimula Ang modyul na ito ay tungkol sa kahulugan at kalikasan ng pagsusulat. Tatalakayin din ang Sosyo-Kognitibong Pananaw sa Pagsusulat at Mga Layunin sa Pagsulat ( Expresive o Transaksyunal). Ang pagtalakay sa mga paksa ay makatutulong sa mga mag-aaral na matukoy at mailahad ang kahulugan at kalikasan ng pagsusulat. Ang mga matutunang aralin ay maiuugnay ng mga mag-aaral sa totoong buhay gaya ng pagsulat ng isang komposisyon ayon sa kani-kanilang layunin. Ang bawat mag-aaral ay magiging isang mabuting mananaliksik sapagkat sa pagtatapos ng aralin ay nalalaman nila ang kahulugan, katangian, tungkulin ng pananaliksik at Responsibilidad ng Mananaliksik. Layunin A. Natutukoy at nailalahad ang kahulugan at kalikasan ng Pagsulat. B. Naibabalangkas nang mabisa at naipaliliwananag ang iba't ibang modelo ayon sa Sosyo- Kognitibong Pananaw sa Pagsusulat. C. Masigasig na nakikisali sa talakayan. D. Nakikibahagi ng sariling kabatiran sa paksang tinatalakay. E. Nakabubuo ng isang sulatin gamit ang iba't ibang layunin sa pagsulat. Subukin Natin 1. Bakit mahalaga ang kasanayang pasulat sa buhay ng tao? Alam mo ba? Kahulugan at Kalikasan ng Pagsusulat 3 | P a g e
Image of page 3
Ayon kina Alejo et al. (2008), may iba't ibang kahulugan ang pagsulat gaya ng mga sumusunod: Ang pagsulat ay gawa ng isang manunulat o anumang pagpapahayag na gamit ang mga letra ng alpabeto. Ang pagsulat ay may letra o mga simbolo na nakasulat o nakalimbag sa ibabaw ng papel para katawanin ang mga tunog at ang mga salita ng isang wika. Ang pagsulat ay isang proseso ng pagtatala ng mga karakter sa isang midyum na may layuning makabuo ng mga salita. Ang mga kaalaman na nabasa at narinig na naisusulat din kaya ang tahasang pagsasanay ay dapat na gawin upang malinang nang husto ang kasanayan sa pagsusulat. Bago magawa ito, mahalaga na magkaroon muna ng kaalaman sa iba't ibang pananaw sa proseso ng pagsusulat. Sosyo- Kognitibong Pananaw sa Pagsusulat Ayon kay Kellogg (1994), ang pag-iisip ay kasama ng set ng mga kasanayang pampag- iisip na lumikha, magmanipula at makipagtalastasan sa iba ng personal na simbolo ng isip. Ganito rin ang sinabi ni Gilhooly (1982,p.1) na ang pag-iisip bilang set ng mga proseso, ang mga tao ay bumubo, gumagamit at nagbabago ng panloob na simbolikong modelo. Binanggit pa ni Kellogg na ang pag-iisip at pagsusulat ay kakambal ng utak. Ang pag-aaral ng pagsulat ay may bentahe kaysa sa pag-aaral ng paglutas ng mga problema, pagbuo ng pagpapasya at gawain sa pangangatwiran. Isang bentahe nito ay ang mayamang produkto na ginagawa ng mga manunulat. May ilang argumento rin na sinabi si Kellogg sa pag-aaral ng pagsulat. Una. Ang kalidad ng pagsulat ay hindi matatamo kung walang kalidad ng pag-iisip. Ang pag-iisip na mabuti ay maaaring hindi sapat na kondisyon para makasulat nang maganda subalit tiyak na lilitaw pa rin 4 | P a g e
Image of page 4
ang kinakailangang kondisyon. Ikalawa, ang pagsulat ay isang instrumento para mag-isip ang isang tao tungkol sa kanyang paksa. Ikatlo, kasama ssa pagsulat ang apat na kognitibong operasyon na gumaganap ng tungkulin sa lahat ng gawwaing pampag-iisip. Bilang pangwakas,
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 46 pages?

 • Summer '18
 • emecris uy

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes