{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hmwk_ch17 - :HquLC gaunt CHEM I‘L'fi CHEF—TEE...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: :HquLC. gaunt}; CHEM I‘L'fi CHEF—TEE. I"! [If PEBBLEIH “JEN: (.13 eotulollifl 1s: m mowed“ c'F a. EuLE+QMCL 39.1w 1% firm-E: m ‘m wok-3.5 fine-i null! d'ifi‘ba'lug in. a. flivm moium a? ficiwfim {HF-imflza a. [Hr-u- ) aom‘d‘flns 55M mafm’t this?) 1e. am QfifLI—hlllhtlol‘iw Wairmd' FM flu. MEN rE-Fra-W‘kiw-S a. '56..fo d'l'b'iro'lulmos 'm'ko 14:6 magneL'PwL coil-W's Md cumin-n. (b) Mnflflg L‘s-.3 .T—t mflwfimfl + C0§F¢¢$3 Kfip = [Mil] [LL-332*] :- [MH1+]LC-Dg-1 imam Hahn): as) r-: Hsucup + ZDH'(¢¢1_3 “'5? : EH$1+][DHh-]1 CW3 (1:09:51 "1—1 Emu Lasl.) 4' ZPOH. * (1&3 4. 3 # 1 K3? 1 [CW1 1 [Pal-i3 ] "Pace-Lam V1.37 {oh an}; La) :4- 5“ up +1F'oup Pumaiin m (flag-4L ecrala'HM 157 1-1-4 Mail 0'? fir}, cl'aagaiuas Eh”. an 1 L guilt H: ml“ 61%.. NIH mal- 6'? in.“ Mé 1xl.z-I =2J-ta met 0? F". 90 “55? s ticluf*'*]CF’]1L #- (1.1% “I?“ {1.4%x [’53 )1 = Elia-3 at I‘D-Fet Emu»; Engine CHEM 113 CHAPTER. 11' X PEBBLEM $1.3"! {Lm+im¢ci) (in) Fw-fi annual—J1 "ca Mali”: =3 lu'. mid-1:55???“ M £15-E3‘5FF3F {SrFLC‘iB '1: gfldr (‘1ch + QFWZMF‘) wag. = Efirfl LFT' = (muuo'q meo“ )1 K‘s-1:- : 2.1:: Iflrq (C) Tn dsfizrm‘nm 115.1 Minx“ t”:vIZIILLLLinll-I13L‘JF Bail-133'); we. Fir-5.4: mt! 'b dfl'zrmiM'M gmmjtrai'imi caF I E I m dfifiuo um]: bani. BEL {1053193) : Fla-4:133 {21:33— + _ 1 tic—3F ; {an} H105] Prodml 5.; Wm 45: Ba.“ Nanci ”Zn MoLLfi 103' K5? - {p.OHID_m = (13(12): {4.05:10—‘D -. 4‘3 y: = 5:531:54 "3? 'm molar aoimk".iLL-LS 3.5 5.1:;10-4 mall /L PEG-ELEM I‘M-10 Fir-3* me, m3 '5": 119.1%de JIM 1% of? malach- 0‘? E3011. 1‘“- gukmiflm 9.54 3 Phi; x 1‘1““ PEI“- : 1.2.. [Cr-3., Malia Pbiz I-ltal 512mg "Baa-P 1? me, “an; mugs-"K 3”.er ww*rn-hW‘-J [PEP] : main? web PM3 k W“ 9E1: 1 Land-5 M. LDD L 'ifl-fil PEI; ' 'F "' ' an -'13 LTL 3 ; LL: 1C} bmoi Full.“ :1 «at I 1 Lvl no m. 1.05:: L.. mat Phi; Hmun; SDLMB Cuem r23: Cam—TEE. W % PmELEm v1.40 {chimfld3 m magma“ Wm 12. P511 m -a._=‘- Pam?) + 2.11%) K5? : [thlil'll ._. (lxznmflyfi'ZHnm'E'f 1 GJHMId—q PROBLEM ill-Ii {51.3 95E“- Lfi) T—r" HE; [en—1,3 k Bic-fl [mi—‘1‘} 1,ch = 5mm“ 3 mguag] “may Fm I’T ”'4?! 1 EFF-“haiku ErDH‘D -_—_- x x‘ = ”1.1 min” Ella-M a,“ a? flu. mgg'iflm‘kfi In "."wu. agent-TM ML. 1 3 K "va- chuaJ "’m 'HML main: ashlfilijnt main: fifllml‘blim'kb = '19". x It'll“-I mnl't Rafi/L (b) New Lac; ”Lama ’ro MMM Fun-'7 flu. gunk-.55 an“; Haws, W1 miuiim (1.5mm “ta-n agfagf 5 which will rLéLmLa. m guluhl‘dhk 1' Ra‘sfirflfi‘) 2:“- flcf Log.) + Br-Cfi3 ‘Inl'haj LIE mean a Efigfl'x’bfim CE') {. i :9 D.miho+x w. Emit- Pl Er 3.5 fl.— anlld mwyhmwikrnhm“ 1-: wfikm 0.5.1 Err 1"“. K69. Lurmiafiim Luna. don‘t find ’to 5.1::th chad: 7.": Nun-re. K1,? : End'i?’ :_ [1313*]Lfic'] : {D.DEDI.-xi)(_m3 I? we. ma‘am s4 15 swam LWM+Q 0.030 +£1.- W‘i’lm E‘mvr'thHFk-Lfi +9 Etmu‘a 1: (13.0”an 3L1.) Dzfiwflalu) fimtt We; Jra (Dr-133:3 X : mud“ / moi-u: Sebb‘l'h-L‘a r. L11 wild-fl mall H33:- L. HMMLC EGLHE CHE-Em 113: : CHAPTER. 1'1 % PEDELEW'I H.041 LLNJH mums! ‘) we. ufl't'x mark W19 obflnm "flu M an Far"; 1.; 1 bud: “filth 0.. digmwdf ”Cmmn+roiiurn ‘3'? fig we; 53“." 1%thqu R553? [5) : R63." {curfi 4- Er d {act 3 “T— a o. u:- i C... —b{ ‘14 . K : E v. cmfl+x I K5? = Suva = may] [66] -. gxuroaofly gran-Ln Lao-1:“ walk-u, "E‘nfl. mfiEW'HW Work 54 "i": 5m“ LWMfld mlfl GAD ‘ uh‘ici'n W5 Unfit: 5x16” 2 :v: {mt-'33 I ‘ 531C341 57’ “a” HNL —_ m1 ! Eakuuhnh j Sfikiém mall fifiar/L— HS 1HFLL+LA JIM adaln’fiw a”? a. mm “In?! fight ‘13" m Eur—5 19.0.3.5 4m a. limit rulMHu-m In whbltha- PEDELEHVI FL '44 FW a..'I."L Wan. Panjrfi a? W15 IPA-0W “nu. gull‘iflm'iwct EigfilmV-L Raid 1 Fa [Di-II): L9) :- FIE-1* {ti-6’...) ‘+ 1DH_LO_$‘) Ki? 1' [FE-1+][DH-11 7- q'qkllomlb F'—.___Frm fiméwb m Emit mag; in whfima cm. afimé mm: M Wm. FH dams “0'55 W Lua'l. . Mfm we. ml“. 9.55% fwd The. [a Hi] mm oil-Wt 1‘5: dgfigrm‘umé ht -m EPH. 51* @fikr‘wm to.) FDH = H- P“ : H-"LD -.- 1c, [DH—1 =. Hula-1 M i _ L K'E'F: 7.013.: 'ij-‘h .= [Frau] UKLD-T ) LFJ‘] g. mm”- m Hmmu: Sagas CHEM 113 CHA‘PTEE. 5"? % PmELEmw Flu-l“! Lm‘dM) Edi. it'd-Ltd Jh: flu dlb‘mLml-zm QWTM u—‘tE. an}. Wfimt ear? ‘1. maLa. 5F FL?” Fm" war wk: of Fe. (wk-131 flxfi ddafio"mefé_ man-re.” we. W calcul E.— M molar éoiub‘tlk'ukt almcjflpt gcl'm >4. umo‘um ‘SflkLIL‘htz'E-‘E 035 I?“ ‘Fl _._ fill-Eta: tDFT‘ M (in) B bkjf-Fm‘umtfi "7‘“?- fiahfii'hm 51' PH “10.0 14.11. are. m. may.) in; CDH'ZE m- to‘alJFu-flrw 5F 10mm '51: :33 thug-cmmm Em mgFaclc we. EHFLCJI flu aoLu-L-iin‘t u ‘35 ww. PH = 11.3.0 2":- PDH: {Li-PH = 14.0-IQ.D : 4-D Lei-1"] = mun—”M. —' a _-' '1 .h We? : “mm: “" = (H.1 10:41:34 d «*5 bf“? — fl Ur“ aw: Way] = 751x10 BM 5/ gm} Maia-Jr sawmill-Int 5i ?H mm = mquu‘imot/L (cf) FDH =14.D~PH = {4.0410 -- 1.4:: LoH'l = 1x161 m LC-aP ': j‘q-“DJW = [-Ffl‘ult'm‘filll [ET] 1-. which": M Maia-r fishbiflikh ad PH i 11C.) ‘3? 7,3115% “MI/L. PROBLEM V1.45 (infli- (-10 Win (2031155 :-—=‘— Zn“ Lari-3 4: m;_ (our) ‘15: flu. mim LL05?” In fiG‘: cm 3 m1“ rgaxfi unfit Hdr Lfiiflv‘) “firm HE'S.» men'ifrmjfim will “I FILM fikig‘lfiwfilzm WLLLrEW +0 “ML i’rfidU—Cj- 5161!. (Mad ' L: . d. In haw Luau-L “m J at“! me, + 1w 1:: Hzmgup -='Hzo+co?_t.cp => Haldane) M13, raémuua [Ci—33.1-] wad Manama flu. Eoiuia‘muh 01'- 'Ey. CO} HMu-JK. ‘EDL‘ME CHE-M ‘1‘}.3 Qfigmfifi 1"] I}: (a?) 3‘11; [:53 ‘17—: {51-54: [:1ch + "-31” (.0? 3 "Ir—{GL1} + H+La+3 +— H1 034‘.) HI “1-: a. 5km $234 , '50 If" Wuh— éami Ede—‘3 Ind-'0 H+ O-M-é. jug. TL-EHLFML, afidinfi (Hi-A Qfif dc: WflKhfltfi, “LU CW m 1- WLQMJE film. Bfifimfii 5F WEE Hm. fiaM‘nRUJl-Q) a? End-15 fit“ “if cw "m winch: gain-I“. (‘13 QECH La”) 1—:- fic§+C¥ir Chalk-01:31 + HJ‘r finial.) 32-“ HEN.- =5 TIE-n melt-ht. ‘5:ka [mi-.5 L ma- fioLu-LMLN'V-A? E (a) GmaLPDu-jl La) :3— sm“ + '1.an _ "1" -. P01: + H4t “-1—“ 1490-4 “In MAAEL $0.1“ HE’OHI‘ ’t 1-H :7: HIT-)0; [PI-1:] 3/ m6 HIPCM.‘ + Hat : H'aPOI-i fiahkdl *3 l? (1.2.) tents La :.-_-*- an“ up + ‘5“ (Mr) M . - a“@@ + H" Lap : Ha. 11> "In Mina-If. 5011“ LPDLI —] J" W ELI-LEE‘LLLB, T PEQBLEM I'L'Jfla {<13 mV'L'BL‘hj Jr 1H" {11.3 H mnl‘cq$') '+ 142.5 (Mr) on) P512 {3‘} + zH‘“ (up —=‘= Pb“ cur? + a HP [mp (c3 fiwfllatfixl * HJ' (13.) "'5’ we. rem-hm Est-cane. Hag Le: ma’crcmj Acid (d3 ”$3151.04 {53 +2H*(Qcp —.=~ was: La?) 1 H;C;Oq {“433}- (EO Cmfir L5) 4: fifiitacpfi "'9 Hun raoalilm L:- 'hE-M HE:- i'; a, 5%mk5 mLé E ii-lmusm Emma CHEW-am __h’25 CHR‘F’TEIZ. Vf '7 , PEDELEWW 11.41 i m 3.1.?“ a; Had—Mai Fm Hui. FFQLQEM L15 {1me 4.. quash?) i Cum“)? (“p K; = ”5.021(3'1 : IQ“- It“-}"]"Jl‘..‘r3I-I] flaw] Lu Haj” We m4 +6: an." “LP cum. 1.C‘E {—th {'0 ccamfi-fl—JI'L Thais. ?mELLm_ Bern-1A3; K 1": AIMEE Faslhug wm‘ay} ‘1': wk“ "n-e. 2.9.5123"; +0 mfiamvm M “ink ’1:me Easin‘i‘ (L4. W3— rJLcu-Lxrhmm aboiwo) Kw: cmu¥imi '14- Cu. up + lefiiurfi -—£=*C..;CMH;D$JF Eula-5 H 0.1:: M :3 Haifa.“ Walla Cu.“ H: m \xmxkiw mkm {Cl-Gm caktwl'mfim “d: Lam.» mm": to dflLL 1Q... thqk 3 1-? m rank-3m WJE 4m awhi-im m cuwcm-‘rrcd—lgwg {fi— emniln giant'iru; Lfiflmié. m. Lmltl '- C5 L ELEM'LKMHJ ram—Euwi 1i. cmemd 3 - L mafia. mill-'wifi {NI-[15.] ': D_tD - LtiD.DDI :5 1- (3,"ng fl—q'fi a; G ‘0 fig“) FT}, buff. '1 1.1 cmwi‘k {Ci-L {M H33“ t 1 1 D- 60'! Mam-95k Rik—EFL.“ Ugh-i". M (.th Iflhkiufl LMLLW‘k‘rCA-ilmfi MA 155m amm— of Tina- LWILH 1m é‘nbfiociufire‘5_ ELL“ Lamp) * “{NI‘H {1:1,} 7;: CALNHEULTJ {cu-F3 C “i 1'" -"r 4 K. .— x ______ E 5‘ G¢QQI¢iqM CLDU'I -fl 5.0mm” , 0.001 - K m 0.0m. _- -o—'——'_'—" -__-_ .___—— at [(2.9% +4104 j H (0.09:1; )‘1 Fug-sum .54 it. cannot mti D.o‘=l[¢ LDlFH;1 ‘04-; M1 51'; . .___ ..__.—-- “16.5 15—h "LG-4.“), awe- HMWLC EULHE CHEM r13 0.4. {AFTER V1 % Plea-LEM 11.43 Luff.» CL: Wad Exam ‘M iii-1:3 PMJTE. Fire-Jr cans-+4.11! m diaeohfirim r1m+iw cf H; C104 NiClflLt {5‘} $3 NLTrflajj) + CLGLil-C¢$\) K5? = leio_m Bub afiéincb NH; we. Lam. rtémm m 5311+ mex¥r¢3rlw, bud: Ha? Md ELIGHZFJ w?“ “of LLMQ‘L (LEM delivwef Hfla. Wfiwv— m cm ’cmi [MIT-*1 m, a. variant:— and nightmlm Mom 'Lou: m Lurk] mus—$4: Lu ”*1: 04km“;— 0.01.0 mall at; HEELS“ £53 ‘11-: dimlua (flux—15% Fredwclnfi {3.610 mull! 0F Czflqzr 3' 'VC-sp = [Mia-Jf-CLDLLL-j [Nth]: £22. . ”“5” = zxio’fim [CLQHL‘] L $3.010) HIM MmL-W Mun" WJ-LL Nip u-HL m3 In fichHm “Hm qua-aha“ manner: hour WL NH; warm-5+ In (2761de JR: QWLLH M magi of? "HM... fliLJr Linc.“ Mlhtcul.) + ngcup 7-:- MLtHH53b1*Lm$B 14;: 1E5“ 0 <3! 0.02:2. C + ‘K HIDE -* “i E 1:163 u)+(n:£.. mom-x Emma K; is 1mF.i+ {'5 KNEE-«3}: Jru ate-5m “an. rmA-‘um chug-5 c. Ltd ILL-IS h: "'i‘m. VGA-44.1 51d}, inii‘imlL-a, Mai Mm at. ruff-aw ‘i: u. Ema.“ aki‘F’f back JR: Jiha— remit-cud'fi. Frcnm clan-dc. we. 5R1 Hit-bi. = x: "lung" Haw-4" 1.:- amt“ (2:10-3‘)(L3Han‘)b camfm'ud +0 (3.01 and - PrciumbLI-h 5:4:- '3. D.D'1D -—- 5‘. WF £1:qu :: $510 __—._.— ,. . a L ’___,_._. - __ (1:10)»! (33-0.3 M ”H5 ' HMN U: gflLiME PRDELEM Fin-Ft as: as) 2':- R‘S‘ (““1") * 11“?) K“? :g'3“'dn. H‘fif‘ifi-‘D + 1Ckl'ifi3 1“; 9‘3“”); (“P “F = ”mm- fifilte‘) + W3} + acn'wp “er—l Wi- 1173+ Rikki); (11.3 as]: (5‘)... gag-((1.1)) 2..=‘ ficsifllj; 61.1,? + '1— {1fi.\ K K“: “F HG? : (mummficafimdn3 1 gxuo4 pfloELEm 11.“: 51 'm m “Mam GP magma 15 Chi-9H1; G3 2: Con“ Gulf) + on‘LaT“) 1/“? 1. b.5315“ K5? ; [CaI‘JLGH‘ll : gaunt)": m Tm Eprmc'mdt m be. mimidmd {3mm m mehflimfi Fem ML wink-m. T PDH I liqfl'FH £420.11 : 62,050 m = H-Dvfim [ctr] : ludbm f‘g‘fl q :(D-ase)uu1m“= 37' Q = Euler—H =‘> Q 4; Kfip =3 Mu. Fmdxfifoigib Emma; (a: v.6“ 3 than 1.6“) . (b3 T'm. rancher“ a? 1A%uc.-,;+ is fififl'fi. 831,604 [53 27—42913" {0.13 + fiohf'ia-p3 K5? = 1.5mm"; ._ mfjlfisoq ‘] To calmlde. m 1m Pam: we. MA in mWJrrcdfima "Ina hm. mixaci aolufiimx , [HUS] = {c-umn‘) (H.050Mj .. 4,531.61 M “LIED-Ir (3.0“: L'} [SCH-t“ : [n.aIDL‘){E.D~=-ID"1M\) __ 4.5 x “25-3 M {6.1m +- 0mm. ‘1: 1C} Hmwk”. “flank-=3 - CHEW": F223 CHQWEE VI PEDELEM 11451 LMHMAB a -_ Lmfl‘twr] = Giana": )ZCLt—ano‘?’ 3 Q —_ owner” 4 K9? L—D Mg ?m¢.iF1-¥u:,te, €10'Fm'5 PEDELEM 11%5 "Ta twang“ W13 Walrim mm Era?! mg 4n: caimidre. m [IA] ammVL'i't-uiicrn "m a. EmJI'Ma-i'E—é EDELLELWL G4;- gnu-1h fiilJf_ Thu. mm: NEW :3. Elm Lit-H] wt.“ Wk 'Fh":+. Hana“) :1 pug + 1* WILL-a} :3 Pb“ + 21' ‘2:ng Lnger] {45? g EEH‘WEI‘]: [1'] = fl. 5 3.39MB" [1'1 = 32?. “'1: 15mg“? 1": [my] Loud” iLP‘Ip‘fl} itaxmfig [r1 5 wine-*5 m [1-] 1 1.3;.163" m 11> R531 m1“ EgceilFifidQ. “Fir-5A3 The. Wcifl+°~£ufi 14.31.“. hecSim m‘fi-va [1'1 '3'" i-L'ZHEJH‘EM PEDELEM 115$: (:15 Prac-‘IPH'cJfiw-a ml“; busi-m mm M mm‘h‘d‘tw c‘F T134. Ema 15 lax-ac. mo in h: fifiLfli'E. a. Mum- eat-Eurufitd animhm _ Thai 13% Q= H5? For Eli“- [Bafioq ('53 E: 'E.’:r£'«:“r (0+5 1' EIGHTH—(11“) 1 Kw ; [Em‘*][503'1 1:3:- ieoq'] 1.. ELM? i Luv—1“" = maimoqm LEE] 5-0m; Flu-r grit. [firS-Dq {fix} 11-h fir-H {4.1.x} *r 51341- (cl—TE] 141.? .,. L‘sr‘*3L5°-T'1 =1:- Esaq‘] = .22: = mg WA 1159*} BIC} 1-3 '2. l x Ira—gm TH. Pram-J‘Pfiujfim a? 3&504 will"; bliifi 1.43th +34... fiuIthL Laan'I'rA-‘r'lmw 11': Kira-{m Thaw. “1.35410‘fi M. . HMuJK $nL‘M5 CHEM 12.3 : CHHPTEZIZ. H '-" PmoeLEm 1.16% (Cm'me-Ld'3 (Ex) flaw-L “In“ Hint“? 1F|1¥fiifla ?ngf “LC-“54...- CL ETHELIILZJ'I MOW flF ED»; ' m y ed +12. mocha“ fiaJ'u-ru-‘I'er-‘J gait-L‘Hnrfl. (‘3‘) {51:11. wt“. banana. Ta Pmmpuk’fiifi. MW “AL, mcmjcrnilm m? 50H - tux anim’fim Lam-'1' FanlFihd‘ed #:3- Bafi'aflq I) Rube... 7.50% 1: ’21th 5M. PROBLEW‘. fifi‘l #11 (an) c439,) :: Quay: 1: flap Kw: emu: K”, = Ecé“l[fi“] gun?“ : 3:1,: 2—.) v: ’=" 3V. to?” m can": 6,4,5 {45 z: cfiKur“) + “Grasp K5? = (outcry: K3? ; “$115.1 .53."? ; filq {mm = as. -—-‘7 x: = #1210 M {1...5 :5? CLA‘E: has CL {Me-8th molar fia'lmLa'tl'I'l‘}, (5) 95mg (-1.) 1:: Pb?" (up + (la—131%“) K5? = 1.4mm?” Kw g [%1+1Lm5-] 1.4mm?“ n." =5 54 = 2.13.”qu £2me BaCqu La) :2 Ba” {up 4: crafi'tml.) m? = mu. “3"“ Kg? = 1136.11 Lamar] “1.15:. HT“: = 3:" =‘> w. = which“; M BmCI—Dq '4? '30-‘1qu has (L ‘IMAQLW main: fiomlbiiil'fi. a“: La“: Nr'mHjILe) —..:: 144:1?ch + wHfliafl MEI, =£n.Cle K5? = huh] [OH'JI hay-1t?” = 5-6 (iv-“)1 B we. memo "" = LIE-(.5 ‘3? ‘5"- : 53x10 M Hum-IL 14mm; “Sm.“u': CHEM £2?» CHAPTER n": 131/3 PEDELEM 11.1% (Lan’rimed3 Mimgta) :2 Mahala.) + mg 145?: Lanai” - +4 L'EH'ID 1 2 34.1 :fi'rc13flifppclo M be“ C131 -:"> MICE-Illa has :1 'IMOrU-t M51317 anti—Llujt'? "I (J) (1:51 L3) 71—“; “if; (Mir) 4" T_ ('11:) K5? : ‘3‘3350Fl' VC-ap = LH€§1[I-J ~ ma fianmfl = 341 £7 g=q_i.,,m M “‘31 R51 50:1 {’33 "F: 19.3; [WE + mall—{5?} K3? : quEIDI-i -'2- 1.5 “05 : 4&3 £7 :4: IIJfig'LD M {151504 =7 fich‘EJO-f H15:- R lax-cw main: aaLLIuiIIHfli, PEDELEm {1550 ..__————-———_'_' mafiflfi)1 L83 “7—3 m51+fia$3 4r EOH-CAT‘) “i g 1::- uh. QM (Amide. 'HNL [Gk-’1‘] {:er flu, PH POH -: H-D#9H : Hfl- 10.38 = 3,1.52 LDH'] = no ' = Luluuu' We? : [MSWLofll = 0.102164 ){qumch )1 ”<59 : (aft no“: HMUJK'Z £3le515 I CHEM 1’15 I QHHPTEE ['1 % PEBBLEM 1'1, '31 an (mafia); (-53 F: a.“ up + 1mm; (my) I D ‘1 C. “r at -’r ‘13-: E —a h \IH; ELLDHED‘E‘) “:5? -:. 1-$“10-Io ~_-'_ LE¢1+1 [mfiQH-JZ 15:. “TM -_ (1.0nlflufijc .14: LL02 HEB)?” 955W .1 5"} LL05: [Cl—”B m HWHDq -'H~:r 1 5‘! gummffnkim 1.5210 : Y in? “1:0-“ M 1,0M‘lflffl 910$;qu 8'? LL’t-r: minim flu. Prmlfiflfaiim mach mun-FEE Fm awuifms an'rfi; (a) :1 En“ +ZflHiCfi-3 V55? :3-DnlD-m _ :- in“ 4- LIDH' [4113) «2—: 1V1 (*3qu K; : Hubxlfifln 'EHLDHLLJ) + EDI-t—(ur) : mntomj’ up The. arikufllbrlmm gxfiegfixm £1) K 5' Kfip' K-F Farr "f‘Ma Wag-Lb):— gg :L'EIDKID'M)C~LEKIDH) m we , M = ~18 Luff]: '_' fimq cum-5 mo! a? 17;“ {amt thfiayw‘a M 1.? kn” walk-x 1“ {QHH‘T' L“: {ta-fwd Low] : % mam-1 E": 3 mm E‘H I33 Lat-1"] - La“. .5 m M ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}