{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hmwk_ch19_9 - Han-mu gflLlh-i'fi CHEM 1'23 Races-1.5m idl...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Han-mu: gflLlh-i'fi CHEM 1'23 Races-1.5m idl- EH 01‘) EC: =- EH -TL‘:‘3 I GO.) Linn-(inn “mam Lmé‘njflm‘i [Quirk-flue. 5.6;. 5C5 > Ham. Fag-LHMI lfi; "HG-1— {,memuh- {,3} WI?- ]c, #16. rake-kwamP‘n-d'uim b-Cq m6. Mariam mieé- PEQELEM FL n—Il [6.5) IEHEL { C‘s =37 TIM. PFDLLE-s 1r; egg-mam. (EC) 13%“ 7* D 5? M pram-5’5 Lao-=4”: ‘I'n m‘.nr.ran-'=.L “m. M $5de of flu. fitsfi-‘t‘m- EC‘u = -31.? 14.1: (d) 1'3- Elma. 3. D =3 Tim- Pramfif: ".5. SPm+mama. PROBLEM I‘ll-'44 {Ln-3 NLL‘J + Cilia) -._.=. mum-La“) Pr} {:3 C!- ,35fi_3 9.2.} farm-1| 5° 1-1.9 “113.0 lb elf C5 C3 CIT-{:5 J [meat-K - 153.0 LL”:- {MI 0 EH“... *— H‘} 04101-5 -* {EH-3 0413+ A; (:1ng —_ —305,1—3 " EQ+Q§ - FEDE-Ew 5.61-- = «swam-3F ifiwulh #011132 ; {Aw-4:. - E233 +125.a§ = -t55-3 MK 55.1,,- : a; Lu:d,,3~ Ea; 0413 4r (3; 011;)? .. -'lE‘=-'I_D - E0 +Q‘g : -—95‘LD v.1». m PH: THE, v: :36 = art—"116; =("30‘5-3bchjfli‘lfififl)C—D-kE‘SSLa-Hwfi) = -—Q‘5‘I-Q u: 5 Hmmv; “anL‘Ha ' CHEM L15 ECHA?TEE 'FI % PEBBLE-2m H .i"! (a) Edda-I ‘r-‘a a. W ngl TIM. rindw'wi-EE'E: at" :5wa up“: migffl-Mfl. (b) MngHU-L (6.“) Ida- ,_ ham-mag. m‘i'rafrt If; a... SEA—6— fine—43m. PRIDE-LEM FLZI to.) 5‘3 ‘7 C:- CPaaHNQ§ 1kg. WLLCJ-L-LL'B fadhrvwi lame. "Ma-rye. Fitch—film {FmtiM‘fLfl—w.) in u... “11.1.le Wm "m :1. anni. (b) g; a 7 c: {PafiHidL 3 Time] Mom. mm ash/ruin «Chaim in a. 1 gag-5., (12,-) fig “.3" C) (Pfifiikidt') Th1. Elm?» Emahmlifi {I‘LMQ “WI-M"?— ?rLE—Klm (Fmdsrmnmif: j Qimjfims FUEL. ‘M adafim Wm In M MALL-no.5 acfid. (d) A“: ~’~ a cm. 531%) ('5 Z»:- O?PGE‘I""L CW%¥H Una-.1 Primal—Em H424 L135 Lian-*3 '3? gauct brim Inn-1:15:23: 3 EEQG {Htfim4'tu13 (1.3“) [if = {:50 5 C53 x< 'LWLLE‘ X‘C'M) =+c.23cg Lu I325. 3C. mat a- tu ‘31.: Lmu+tl5 (LE; 5; __ #23qu : ..D."?B?. 5/ RYE; ‘MZZW. '1‘ BULL: HL “1 “‘3 PmaLEm max: [6.1) Fifi {r 3 math}; Lmnt 0.1a: 5*méaré mic“: bloc—M ‘i. 3 max“ “a “en-5 361M311 :wm‘afl LAW Egmfld mnlgf Mafia... (15.) HLDL‘E) mcw‘d hung. a. tuahm m+raf~hb¢mu fl¢$£fi lama. iMoéLr-r max“ micro-P12: WM “Twink- (a) CHq Lab.) momIII-é VIM-1L +5. HMCEU'I {mi—(013% mm M MP. «more. mi'mfi PM Mahmh (.‘3w 23 1LgJIL’CxLIn iumfifs wan-L vl‘lprahmmfl mrl ru'kafimn-fl éecgrmfi as? Ream. A) “1139 {l 3 mun-Lila home. a. "mxr mirth—V. 5:2 I“ “Mum 1h: '1 :1: {rum 1m. achi‘xfwm 'm 31»; radial. 1' M'— HMUJKL Emit-4E CHE-m 1’13) CHA'F‘TEI‘Z. tci % Dana-LEM FLEI m flaw + 01:5) —-~=~ 2:503:33 15.5 4:. (“who Ewlfl‘; can; —€.'.~ '2. Mali-'1‘» and, Us») En {6'01 L53 4 Bmflfia) mama} as ~, c- {magma D wan-{1L3 3&5 FIB iwdll‘. fla‘i . (a) gates”) + 'zHLCcSE —;: ct-IEDHUU £523. <0 imaging") 3 mile. fill-1. as: Dmha 29.3 I (d) Fault“)? 4- 141(3) ‘4 FLC'B)+ ZHflflficl.) {LE 2562) LPofi‘I4?UE_\) 1 maul-SI. 5M5 "1!" 1 Mia-5' 34-5 PEOELE‘M [£1.33 («A 43231“ : flflbfihfi-Ha‘} — Egmznqh gal); = 2(H15 3 - $1335 + 1304:? 44455] *5 {Kl 15%“an “r5 '5de ELLMJJ‘a-L Hm fit ”If Mom: at 5“ 1-5 flu. 5mm m 'HmL mciwfi musiflflfltmi aim. Eb) 5 “Sim ‘ 2?. ‘55“ (111mg) fl. Ewan) +3fi°fim 0 5? : 1Liofi.3‘J- £23,3-» 3(zza.o‘)§ 4W _______________. Elgar-nun ‘1‘} m¢bflfiiu1 hawk m {in-F Mal-15';- d'F-smfi mohmfifi timing-.15 Era-m ‘1. +6.1 Ci. (:3) 5‘5“?!“ .= $°fim§c2lbfi + Z'Ec'fiHtDcfl3 - Effimfiiwfij + 25°(Hmjg = E“: + 2m 33* £233. + 1((EE.’T)§ = Km "_-—-—-—————-—-' bgarhn “1a manfiua Elma; flu ”d5 0? Make. a 3:15.: MOLEMLOE fireman“; res-rm 2. +u D Lbufl' 1 moi-:5. ”Wit; are cram’tefl «5.: H’ 1-} mg 11.5 MSMHUE. cue. FM“- UH) )_ (a) balm = file-£14m) + E“ (141‘) — 25°CCHO ‘ 11:15 + r5040 — 7.03:0:5) 4.42.5 MK barman. 7.": fima.“ hmfi. "£144.. ‘9‘ a? maLnj a; 313;: dun-earl}? EL‘W gram m'i'mi' {ELLE-7| {—3 Frntlmc't fiuig L2 3': IHMUJ“: EDL—EME CHEM V13 (:HP‘PTEIZ, lq pfiiflfi-LEM HJ-i‘fi (Cmflmaé3 Pam—J1EE Um“) - (1&5 ELM 52.2. aa‘waé “mu m 5mm mmm‘ Far but: Emma emu-3 't'm. mammal-5 mgfium Mien-J. up) Mfim = +I‘TE,I LL}. 55‘3”“ = +'uln{3.5' up; $61.“ : +1302 v.1». fielfi =(1’13Jk33 — (1‘12 RAGE mung-:5 min) = $0.3 v.5. Cc“) MAL“ = “4%.! m B315.“ = pram; me; hGnrhm I FLI'T‘Z‘ILI 1“) brim = (-49% m5 3 *{1‘1‘8 m) (- mafia m m) = —I—1‘15.S Lad] 'HEIE. Luna. ‘iuILIE. lfi‘lflfefififltju‘b Wflj WA. Jilin: UQDJ-Lflfi aF $5.1 an». malt 1A LED-12.)? mare-tam. pug-‘f'flrwdi-b We. ri‘tficmanm‘, W": 53mm anger-Emimfiaa ‘m flutuperimml-nfl Lin. «2. Fm .5143 as“ Malian M3“. '___— (d3 tsle = -H‘S’5.‘- kl Eaixn ': “UGLE JFK LIE{Lira-“I. = ‘14:)ng LIL; £361“ = (— 1453.1; uD— (1‘12 mjidcdm MK) 5 ”1404...? 14.5 Pmi‘sLEm [CL “-[l'a (a) gel“ : zfig‘mmb — gammy batciz‘ji ._ 1L—q521u5) - {DUE-Z = "Rafi-l L4,} Cfiemjrme-D‘Lfiv 74/8- ' 0:“) 561m = b¢°fimaja> + zm‘IHmB ~ Eme‘cmfimlh beWHfliE =9 5Eq.cfifi+1(~%5&) _ fiflSQEJ + (-2310; '-' +[qul 1C3 (HWFjPfifl+Mmu$) ________— Pit-1mm; SQUME CHEM I13) CHAPTER. 1G! % PRQELEM WHE- CCmHM-d 3 (a 5G1.“ = mwumh MW?) - EMG‘Tmfii = ”gap-l 4 Q ~ (—1Lu.’1\.v' : + 1:12."! LL}, (Nau_-5F-on+mymau$ h) (d) LNG“ = 2aGmDB+ metal) h EEAG"(HQC.I§E = Meta—WM a , Haggai: 1. .1.L.{D'<g kit (Nm_$fi.m4wuaoua) Pile-ELEM “31.51 b. C; ":- EH -"|"‘11‘E> I? HM. mma‘hm IE. fiPmJl'mmaufi. [Z {and— Tcti'E-‘ZtI-C") 'HAM AC) 4 a. iii—Mia 9% “=3 [1‘5 «TM-13+ LLFoail-TUEL 5‘5 1 {EH - AG ' -—_—r‘ Ma. :55 > {Eli : 34.50:) J. T 4531‘: £33 a; mum 4/“: \ 5H1.“ : 5H°CLHD+ hwaaz‘) -— EmH°KrLH5maHU§ = (.7432) + (-3335) — 54310; = Han a.) 51m : 59(CHq\) + ‘5‘”(031‘) + ‘3 :5“ {CHgfi-OQH32 g (1- was) + (213.433) - {:5fi-$§ = +2404 JFK P'Hr m cmgsmuu‘ Frmm nm-Epm‘lflmmua “I?” aFma‘l'CLmeL-a ELMW‘ta-r ”bf:- =C'- PH W15 Paimi 5-) TEE?) 7' fili‘i '15? T : E5 To 1cm. $Pm+mmnw$ T «3, EH _ 13,"? Luz} [ .o-ITCI! K ! {3'5 mafiai mm. - - :HWJJK "EDL'HE CHEM V2.3 przniaLEw-n Ital—Gal To mama: THE-JD. armahnfi use; m1“ magi flu; raindrimalmii: he: = fie); + RT (Qt/La whim—E. G! 1-5 flan. mam QA-LD’HUJZ I? m chm“? gauge, Q. in: 191% {Megan “Ham. 1“} “Perm M MGMGUQ. Luge-351m: mm harem ma m3 +4.11“ him We Fame. car Luge flfimfiuafi, 71x15 will dam-v.15; “Hm-L +mclmoa EH- flu rmHu-ML Jrg GLLM . I? flu. apt-mm? mam-5, (3.1 +1: We. amlbn > but"; ml” m Mia-Fe. maid—1m; , THU:- m‘ufl incrmfi-L “HM. Mawaa, Fa-r fin; ramJL-Hm +1: trial—Ln. (of) Q : ENE-i311: 7?) EH; incraorama ] Q with [142.][1‘1 3,13 ,5 5 danrfiflfiifl [hm rgfi;l':dfl_ M “if; ‘) Mathis. “”- 093 Q. 5 [Hz-1(E’rll => [Hi—:1 incraawal {A lflflreQEQfi. I [liar-1?- f5 {'3 RALFELEG—fi: (a Q ._ [rs-am] :7 [Ha] incrm‘wfil q clearmfi-fl-‘sr [Hz-JZECIHZ] EC}: dmffiflg I PROBLEM 9-6:.le m 5.31...“ : thwfl F E56040 + MWE‘JZ : '1 {470.1(3) # go +Q§ : -5‘-ll.'-f0 Laj P1411 1 (.amfie- mkfififiiéhumam H F LIL-moi a!) Gigi—fl; [(33931 ] (m m; ; £G¢+RTMQ ; me°+rzT2w[P$ ] (3)01‘5) M3 1 «— 555.3 La; we. m "Hui LEG hem?» WE mam-FML [m mhm 1'9an W“ 5FM+WW5 3 ,ué‘lnicin 1-5 mm (Zion. mamld LWPfi—‘fi 1'; M Hflfifiwflj GE M Frodmci‘fi. aura. EmmiLun WM "HM!— FLACJFM-d‘b_ I4MKUH: EDL'ME CHEW“. “1‘13 CHRPTEFZ “-0? PmoELEm H.663 («1L3 Kai, _ [m1] [Him-1] [HmHmfl ELM miiul‘k‘ie'fi- a“? M Est-A5 : i = 'P (5332:] g, g; ,_,_ [3.63141on 561mg +- inc‘: (MmHCDa)? =. awe + 03%.”) — 2-351-8§ : +’T’T.‘-’:‘ ILL 56 : ”ET-90L: Km? K1 : [iifl 0' -_- EL.“ [M 1. EXP FLT P (3.3]Llulfl_3m.fift<)fi‘?flbfi3 ..H Kul‘ : 1.2).: ‘ID (10) Kg? Bum} Basra P [HEM-3 P ((112) 1: M = M {Hf-Q3 + WOW.) ~ Ewwm + mm); : 2{*‘f5.2'f) + Ball—I — E1{*ES.22)+Q§ : $30.91;.» km 1,: 5%, ac]: K[______j§£-3L___fi] 1+ F[ ET #- P(fl.3l'-iab_3 KM: Ufilfistc) 1.4.31. = Maui-:2.” ___________# '2. (a) Rut. : E6933 m2." 12M: £5033 — 31M cm0+ £2.62" on 3? tat—31:34) {1{~300Ll)+0§ ': _1Lk3 D K5 K1“; -— "1% *=_ 2., — ('- ‘hlG-D “If-j.) 1‘ ' fit? I: FELT RP [Lfiawinnfiuamfiifla LLB 1'4 a 1 “E? :5 as O Hmmvc ‘SDL'M‘E CHEM r233 iQHRP-E—Em lq %’ PizaELEm 10min? {£13 Fir-5,? cmaiclnn flu 16th; IllibrKUJ‘h-r‘l LHFFE'E'E-LM . Km? : [I343 {51):} [Cflzfi-fij’i 1 “Fr {C015 [fiafimatfij 2:} M Ems-"Hail wa-ame a“: £01053 1‘: 2111-41-0 +0 We?“ Ed— 251'2 y: “la cm LLh-IL “Ln. ffl‘fli’hloieé UQfl—M‘J fl‘F fit; MCI. Hefia' W £3611.“ = BGEE-mth) 4» EGDCCDQ _. Eisewrammafig = (—5231! ) + C'B‘HH 3 — Et-H'Eri-e )g = +?_*.E-'. Lib 0AA K : FM “r :21“ K ; W [M ] 5% “r P E {3.31%310' mf:)(2fifik3§ : {me “he"?! (‘27) fiflr HDOK m. mm m4 'l'o Miami‘sli‘f am a? EH“ m3: ‘5‘: at 1‘13 V: 135%“ m WP- indqpeudmdfi MA ILL—1:4. W '17.! :i‘lf—U—llo—te LG HOOK . £9111“ = finbfimfinr hHsz) -" E EWCM533 = (-5515) +£~5q€55 ) - gt-mbgg); = +1915 m 0 m. : a‘cfim‘nfimcoflr Elma; 5 (fig,l—£Z‘}+[113-fp§ -%{H'1.13§’ : +1712? Jim: :33 136”“ = M4 5Tb?) = (Hm-3 Lab) - [ulna Lchfllci 4m) 1-. #330,”: LC}: K ; a: +gCLZL=J ..t-[ ‘3‘ a P[{ganqhm'amm‘xummb ‘ “DEED A Klfi-r: Pm; : 1.I;IX‘IG Gui—M ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern