{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hmwk_ch20_10 - Hm 5:51 H5 Q'EEM ‘13 CHRF‘TEE 1'0 1...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hm»: 5:51.. H5 Q'EEM ‘13 CHRF‘TEE 1'0 1 1i ?EEELEHM 1D- __'5. {5:} Etna?) 1-1. b-Lmnfi cxiéléta. a; a (a?) 1'5 MVLE M a...) Ema... ....HE- WEN amalgam} :3. Bang) #4, ($.01?) ....” Quirk—triad Mg? mam ”ii—Mom.) =3 ffiltfi‘) +€_.—"-3'* l3.- Lair.) _._.- (LR) E:HJ : E; (40%|;ij _ E14 Lining-0.3 EL... “:2 (:3 mm. EL. {flattfi anus-5+ ...L man; Faishm'l'l'T-UL WM Etta {wk-‘3 PEGELEM 1.3:? _,—. ....--._ ... .... Fir-5* a‘F ELI'I. gm; '1':- W4- WEE.) aki$3fi4 M Inna 5 Mmelflwldfilm r-Lcr—L‘Hm‘i 45m d “Hug. 51%.; mrl rmL-Hm cit—M #3 flit-EL inn... aux-ELL {ch-5 '.'.'|.u.~‘:'1rFe-:"o_c5; "wL Weill-Hun- 19.14;. B PTLGELEM 10 . H 1s:- awn-Lamar "Hu': Tat-5km 'LLJL TIM—J +9 Mil-T‘WIIM m DHIJQJi'IM fiJtc-izfi J "flu. W‘jt': I,“ flag—f: haémaj'f: and mt‘l'hu—"l'fi If Hum. We. W“: Lu. nun-fl. M 'fii'qi'g. Ham we. ml?— cw- “.43;th Whiter-1.. ran-Eh“- +3 a." ...-1:1 ... +3 _ —'l at r. r 31 * my Pen-36.1.3 + EHQCL‘) flHEPaECmp + EHBriaTE "Th-“'5 1'5! M? M autéfilm- film-"#4513131. Fmafii'lm, l ++1-|. +1 ..1 H .1.“ *5“ -I ... r +~ “‘ Cb) Mun-.1 [0—1—3 + EHDCJLEMI.) “—3-" H¢1G31Cfl+3 *' 33:13 (a?) Iii-11.36.“; 1-3.. rLAuLLLi {3W ...-'1. {3“, ._j_ Each“ '15 ax'kiiafi—CL ‘FI—M -—'1 Jn: ...- 5 H. 1'4? {-2. “+5 4 .41-: " ,1 *3- ‘2' 1* ¢ 1" “r ? '1" (.3) 33.31%“) . mum... {...}: +214 om -—-w== 3.9.5:: to...) *lmoiaé’”) MIJ’IWWH amti'FI—Lrwx 4‘5 +3 4.1 éthh-T'L ‘13 (31:41:37de JEFW 4-“; +9 1-Cr: 4" 1": _1 f+Lr _.r ’9 +l-1r_1_ 1-1- +{F' #1 f (at) 2 14.3.5. .1...) . 1 me..- L5") _.. Eva-3.111.) fig} 4. 51...;an {Mr} ELLWH-r "1:: rgiucuL W "HF ""0 + “a "‘ 1H’L‘3 UL.) Erwfim'fi ...:IéfiéaA $17M ..1. 'h: C! 1.11 HMwhi Emmy-4‘3 Claim 115 CWWE’E 2‘3 Eli:- PMELEJJ’H mung LG.) ltd-1H... {$33 4' “LEI-I (-55.) A EHzCS) '— LiHiC} (.3) \r «L 3" «la 3: Jr J .-1 H H -2. r3 +I '1 (Ian) Th1— flw—IC‘LQZHM 5*QA_EJ5 are. iachmflttrl alanine. , Bauxl mil. My; fia‘tinm'k'fi on. 5.0.9. mac}. M “LN-m fimfi LLK-flm? au‘udfliflm ajfldi'a. ht T“ EMILE-’14 H‘Z'Hl HHT'DW anti: Em "141:0 4' 3r U -' '14:- la-uL'is thr—Lrwxfi £¢uié1|yfiL3 ‘1 +" D szHh-t “m: m radmifi GL3¥+ NEED»; A Mi Mtfinfim bflL‘E EVENT! +4. fr: C} l- l {r F14;- cslln-b mitt—m5 LMWL‘) +4 -z a ' I‘M-110.4 '1:- hid. miflm'k (LI) FL'A'J'LQ“°3EW 5 hat-”LI. avliitb'lmifi 3W '- ”1'34 PEGEJLEm 1:2.11 {all Mn1*ta_cl,.“) -l- Ba,- -'—;" min-(.1!) [gawk-5'11 0.1;; 142605 Lur‘) + Htoua‘) __.=- eerily?) + Wimp + 1.; oxaé¢m_ {:3 Ho; Lacfi + LiHKuQ +3.; —-a~ Hatch“; + 1141.0:113 W—HM (d3 Fire-1f Balm “mu £14.11; fiblufhw 3 flux. mic-J, OH.- Jl'n mfltf?‘ MnL*Laq—j + ifizflLi‘) .4 mHGLLEK‘) + 4H+ + 1:..— + 41mm“ Hmofi' _._.. Numb? [la—3 +- [ADH' Lmi) #1:.» mnflzf—‘Q JP ZHLD 4' 1‘; Oxléarkim {(2.} West MWGECLL MEN find-R) c.- Lax-£33 {5"} + HIGH); —.a: mfg“) + EH'Iur) + 3;: e- SDH— *SGH‘ Q.- {mug} La“) + sort‘ (up; __.:: mafia?) ., LII-LLB a) .r 39: HMuMc “Spam-5'3. CHE-m V15 CHmWTEE 1C. 3%1 Plasma“ 39.17% (as Ethlfl; (“Q + 14,52.an -—+ H0; (mp + Ewen.) .. 11'] [-CLrL-CJL up + Hump. Hag. _.:. 1:2" (mp +‘lHLOl am; hi) + Cat}: Lap . wrap F1... 3m); “10.3 +ch EMF“. 4.50.1} i___.—l fixtéigln'h __._\__,_—._._,_.—._._\_I_..-—._.__ —‘--._- .-.—-_ —_.___—.. .-.—--._ --'—-..._,_—__- .---._ -_—\_ _-.____‘_ (b3 Hasaaa + Eaton.) —=. 1.3.9.505 cup + 3H€fl1fl3—«_—1.=:1H'5e.] a [4; + no; (mp.- 5H (up _.=. Home. (a?) + EHLOUIL'E] Lfih-UVLIE; Ans. La) + 311$ij “Falcon +3.41%}. __.. 4H3haoaturj+ micaofia 'I 'l. ELMWE Dmifii “Ema? FEW MWM—WHMEfiH—E—‘q—fh-fi _‘-—__‘_"—""—fl' M-‘E— —--"—-._ "' 'I“ ' 5“" _"" "1-. (.5) “farts. amp . HH 0.9+ {EH—- -—-* 1.2;?— Lap + Naomi] 3.110410%! Leaf) 4r Hlfitflf}. _.a HCDLH (AT); 4. q1—i'gg?).q¢-] lurLof'me + “5:14an limp + mm...) an him-52......) 4 E. Hie-1H {Mi-j .fifiléqidln, lit UL!) .— ll HELD-LE.) Mat—L" raga“? Ci) 7"— [m'flq- in?) -+ iii—+£1.91?) a: 52: '9' Mai-:anJ) 4. I-IHLD (1)] C63.) Hzfll A OEL 4" 3H." + 1.5" 1 L ka‘ + LED? -—=-:v mm; :1 when. 0.5:) + (11.01%) ——P club“; .F 19.2%“) +- 31.1.0; [.1ch Each; 551‘“ "F QDH_ 4 ELDH' Human 55LH5 LHEM ~13: (1+4:me 1C: ”1/” (F) L1 Luanda“) fa- magmamg +117] rm ?LH 414 a {up trial-’5 (41$) flzg1f'aqj} 440*? Jr EH" {ct-1.“) ,, Zcmlcmr‘: +55“ D +§DH_ $0“- ‘Mzflz Lou-1L3 + ch'Leuij 4. mac-11:1?) .fla 401,113) -r ELLDLFLQ?_I} + EH10 (£3 REGELE-W'I m. 1H _. CRTH-QDE. A unmet End-rme: $10..» Frm 'Hru. “Md. HLWHW Mi‘mia. {MBA—LN) Jh, m {mails-ML HIL'LuJ mikrmlm [Lb-LL51“ mflmch ‘3' PEGELEATWL 1.0. 31 (1‘) Péififlqrufi + 14* -—-v=~ Hob) + Agra-g} E“: CréL'b‘) __—.::- Cdi+C¢qu3 + LL- Egi +fl-l-IC‘.‘LE“J (Jo) E°m = hoax!“ x arrJHDE v Hm»: 545L445 CHE-hm H13 CHRW‘EEE. 1C) 5 PMBLE-m 143.5; (a?) M Z Lm *' ”:3": '"3' W; "‘ 33:1 Eu: +Ch.%’f:%"~f fin (Kama 3. [127+ IQ‘THLC: -a 1' + 25H"] E = +0.4“! u Lflu, 4 ‘Bflr‘+ 311a. 1r SHLD --='-" lflufilz; Jr 51':- LGH‘- Eli-1|. 1: L35 \f‘ (b) ’1 l': ELL.” “1:“ ELL? +L-1 E°= *DHSV main in“ . h; .a r-jM E,” = —r.).H u amih lELLL+ 1—- finur '5’ RELeh‘EAF'Ey-L Erich = 9-33” PEBBLE!“ 193:3 Iii“) Luisa-l bush“. Emu-5) malémn‘umk flu. Ma mini-hm hflF‘fU-Lchm': ‘P‘bfiimtfi + L.— ...:. Phil-5.3 Ea: *DJZEU (-11 L33 Jr 14.." #4:: ict'(¢.f_‘} E,” = 1.35"? 1! Tu. mm .1 mm; mm um Mai Jro rme 9’? War. ma?- rmHmfi-fl , Mm am a"; m m? Fammie m1,“- rm. F0 5"- “Ha. . 35:" 'uJIL MA- *3! r—EJ-th'i-IL- +‘ULL JEEP WEE-“x. HUBBE F3EL5> “'1': Pal-Far 1.5L” ED : +0.11%: V CaTHaEE C51 (33:) 4r '22.." H5 3C0..- Eefi : LEB'Eq V Pint-JM CPI-1L3) r-r‘? Pf'mp + flaky) 52m : L435“ —-—-_-—-—-—-—- {b3 Dr‘r 4% wag. vats) 1-; EMS glad-rm +a Fm Pb” 37;? TIA-L, P19 Lin—cat'mcia, uni“ Em mess»- (L) Pbta3~rc12£c§ -—-: Piaf-Efin + wrap {:21} Em = was xx Hmujvf. 5cLu‘: CHEM 1'13 CHAPTER 10 L" PIE-DELEM 2;:- .. 4C: IF ML wr‘m‘l'na wait mflhm as M um- axlébi‘mm (“EARN 1M fih-u-n melamd qfiicgudr‘b ”3....“ Illawmt. m m $1.193th ffl'fi-Iu'hUL Ea Mtg-Ln VH3 L Lab mega: r—a Fri-flap + 1:.— E°=--«2.31u «- FL L53 -—I=" Fad“- [95:3 + EL- El: =' " Q-EH'C" M! M: {fa-1) '1": =1 fi’i‘rM-DEU- fir—id“? an!“ (19”) Cite-.5 —-—.:-- @1211); + 1:; E9: +237 *4 w“ FH La") #4 mvimp + 5...; E” : acne: a: Calla-3 1'5 r... 5W rl—AUAL-Unfi agilui (it) H105") -—"" 3H+L053 + 22: En: D.DDQ\3 .rr-r Hfifififi -—=: as“; +JH‘IMIJH1L' E: $0.14: v” HLLflJ 15 :1. EM I‘M“ ambuoxi' (a) waging + mam 91: HEGJWE+SH*41¢' E: magi—IV HLCLDW Lani...) —='a ZEDLLE‘} +1H+ in...) + 247 E," s +Qa"{q\f..f Eli—Clad: ‘15 a. 5-}mvxfiv) ruLuLd-Afl W. Paula-m 10,4{5 Cméxt‘Li-fi m. {2.49% WALJP'IM hails—1mm max—.mé CEDAI-L- fl; Emuflqlrflafiry “*1 Mq‘finq:) +2.7] E9:— $0.59 VI {92: + 1&3?"qu J, HH*&+3 Ha. 1¢JEWL1HLQ E"= «FLESH Cam-.1653 + amb+ H H* Lufl «:1 1:1?qu + emfisp + 'THzC'LU GEL : —i:‘:.$"-’l—Ir 1.31... = (3,74 ‘J Ear—1mg.— Efimn ‘If': @1qu flu. mmfl'im 1.51“. ha. W+W¢Lfiia 2‘37 Cflfll- LJ-Lxl'lh fiHnti'vla‘L‘ {ELLIS}:- Ugmu; ‘EmLH-S CHEM 1.15 CHAWEE‘. 1C) 1 1.7m: ELEM 'ZDJ-Ha (WHMB ____________ Bum am 113%}; hymn fiFefl'nt-‘b “Etta. ELL ‘3" 9.5? ‘4' mnmld. fimffl‘fiflfl LED” Eli = +0.13 '4 «.19.: ,1+w~.xx “3:5; m1— Ph“ Em, = $.11“ He. 1-; E°m¢ = 1—0.53EU Ho Hi.” E1”; = -m.1%v Na Piaf-3: LEM 115}. “FT {ch 2 [FJ’ mp} -—-fl' F3313) “r E 1 E”=-o-1w it: +516:r{_a.¥) + 414+0hi} .—-=- 1HL505L1$3 Ea; .rnngoq ,__._ m___,_______ . + _. lire...” +3zflblr + l-ll-‘rl' 4 EFL?! 4' QHL‘EDE, E“ = -04ka but}; irmFE L4 : -1 {WhiflchL-93315 = 5.3»MD J '— EELLE (b?- '2. [Few n? J” 4-2:] r5“._-o.11v H1121 + 11W +1; -—a=+ M; + H1511 E“: —|..‘1"[ v _________—__# ”-1313 '1' 2-H‘r'1" Q-FQ-i-rJ-i: aFe-IEA—fi— 1‘11 + I’ll-1L0 Ea: _Q*SLI V Bf; = _ wFE— L; = ~ '2 major: :33) («2.5-4 u“) = Liming J = 4:13 1.4.; E) FL“, “‘5' Fey + 9;" E¢= “0-17“ HID-f 1' 31-5.“ vN-L_ —-=' \Jflf' ‘rH-LO Ear hBGU + + “5+ 'Ll— Ffi + we: + m" _n.~, FL MIG W253 E‘HGJEV (LC: -'- —-nFE_ z "' {1-} {Wk-1. EDD\)(:+D,1,3 I) z +2L’1Mb4j = #1:: LL; _. Hmmvfi. 551...».15 CHEM 11?: CHAPTER. 16 pH tgfi‘mwimm IE. : CI cum—é. 435 K "7:? ' Cl 7. Eu- GEDEfiE—Ifi UL 131-43. V: = 13” Efémfiqzx} '1 i‘ 9*” Effoxxfifitl {Fain 510:- A‘) V“: -— 1‘3 = Lilac—(fl . LL—Lewtbfansqz LITE,“ .F Mic“) I»: = m : Laud—H” J, annJS‘mea-EAL [Fa”+ umz ‘) w: = u: F 1,3,: ID} Pm: ELEM 1:3 .5? Lair-t- Humanism bub ma‘kfimfifi HM. marl—n. Ma. mfluéa. JiFTKuL'b nub-are. REL-5‘3 —~? fiifiim$3+ 3e: LRTHG'DE- Efifikflufi_n) Jr 75-2:- .4 EASLEE LEA-*— (Mia-3" %9’F§ £11,.) '—'3’ 131'. 31m?) + Blanca {-33 Hand; mfiliu fin. Mir-“xii— E1LL-niifl'“ E = E“ _ Daciql £5,361 E“ i mean; 1 £0 E imy] ._....... 5 .——.,: I1 (as; Tm mu 41mm m H": minim} [9131‘ m5 mm. 1MP: ‘ LL fin. targt‘IIDt—le Jr'c: flu; From—1.— 5!. k mac-1min"— Eguh {lg} {fill .‘E M"? P—fiEJ'E-M nun 'th uuflfi+ 93-119“ 1 5:. ‘qnmi M 51-35, a? +-[(\-i- Lbc‘h‘uégfl uJu'UI- Mai-lie 1¥§£c+m Eh WEE. n,_|. (:3 Tu? [nag] éaa‘w‘d‘ mctl, ELL“ mm w¢+ cw. LCD 11!— EG‘S‘] WEE-.1 ‘ flu. whlfibfium U31“! filai‘H' 1.1:de M mm akin. damamafiii .E‘i . 7% Hmm. am.“ 5 Cum 1-2.3 CIA-I15?TEE. 2c. Pmmm 2,5,ng Ila-J 1 L Farm.) + a? a Fflucflp ] E“ = £3.11] ' flfifi‘flx’ 4* 1e" __. E” = moi-D '1 FLEEa-id‘j + MILE} -—-':- 11.12.2133 4- 1H+C¢$fi EL“ = £3.11! (14') Fir-55: ufiL mim‘loi'a. W1. HJ' mtm'llrni'im farm 'Hn-L PH -“:'u:r __ F“ “5-0 =3? [#1 r 11:» =1uu: 5H Idiom mL chm—I'LL Huwfi‘lf' EqJLLaJrTm—x a- n. 1 .. 1 E i E. _ 0351a: flag, [a JUN. 14. La“? Ping (LED )1" (3.5:: “I! -_ Orrin - 2335:}: £03 [inflame—YCMDF? 1'1] 'E. = 031‘. H {fig-415 7 r, *LT'W V ___-——-_'_____—'——--H PmaELwa 10431:, v_————u (6.1-. finfimfl 4» 2:: a? swan F1: m 1391?; + 1;; _.- ._—-r——-——-'—'—'-' gnaw} . P151153 “=- P'fiap 2: "fm L0 EL“ = 4-5“: V 14- L5Hi+1 «12:31sz ._ -mmgd -flfl 119:3 Ham 1 Lou +0.15 :. HD.G5‘%Z flflfifilFEfl-13 1 [PIE] : Ian”? i Hench" (b) m5? 1 {PbHJE‘bafq = omitdmmam‘u to Hm»; ‘54::qu CHEW-1 V13 CHAPTER 1C3 H PmeaLEm 1D . (a? in...) m m? a? a. Emfim‘) émuaaga 15 1" 7.5.; LL‘E-n—é 5.10% M me'l‘t‘flhmfi a? Eamtimcfir‘b ”mum-mag. Md +1M_ cmum+rnhm a‘F madam—Eb ciaumnh-L Lat-L ”WMJ“ Edi—“'3 (El) Thu-m. m mar-e, raga—{'aMifi FILM “wt :1. "ID-shy. Lnjlrfi mm fl... fififlfiybfl-fl-fl‘a- MEL-Fm“, ‘HF 1.151.“ "I'D—5+ {W M Mluw «Nun-n. Fenian. Page. Lam 10.1 i ‘19:) LL'W‘W “n:- au‘m&1y.t'l Frwvt “Hr-s q}: m, Hail {Scam fin; L1: Inglis-ck?“ can—ME- u': m wiL .55 L; '15 Hall. MAJ. Uh.) he?“ {ls-CH £9 + 1.1: .5- ;amjbsfi + Craig?) Elm-Hm MM Ea ” 3-35 :1ch L0H» 2L1 i=5 4* a (3;) * aL'fi MEL-GL— E24. = isov P431. H. at; '4. . (ii) 15; m LIL“ {BEGAN-$5 '5_Efl\_f n3! r-SI-tm +Wm‘l‘uflfl. EEE” wmcimwma Q‘s-1'3? hfie‘an-m La¥“Lma&g Wu; +m111h Chi—urn. iii-FILM-JL-nmtn. UJL mi Jru Lm‘fih‘éfln m HUnfi+ Lay—akin: E: Eb‘flflmfll ml: 95 1W5. L5 '5” days wa't' dulwa‘e. ficmnificmd'flnj ”gift-g {'Wrmlnmn. Eui‘fimfi'rc‘nmohg WLLL'IALLm—n. (3:1 Md!- Mag-D- HMu-JH. EEGLHE: CHEM v13 Gamma 1c) Prat: TE: LEM 10 {IT Lab.) RHGDE FLL‘E‘D F9 FawLufiJ 4r 1&- . (Lflr—I'H-GUE 011153 + HH+C1+3+ I-le: qa. EHLD [£3 (1;) [lune-IE zchap+ EHtC-CL‘) 4- Papas,- HLD as“) h 51411;) Can‘t-maze Daiiv-i- ”1H Cari—A} + We: —-=‘-'- {Li-11.0 U.) E— DEDELEM 1:13.35 {on FIFE-'11" Luv. Lmlguullni'fl, WWW-Jam {F mafia-5 cf? LLLLJrfi-WE Mai Hm +12: M mflmip. jawM5-1,¢Qd 5‘ lqm‘mi.“ 1C. “In-«:12.- m3 “Ida-E} 1L;- hfiu-{a-E- fitnfionq; : 134:. ME 9... Hw¥méiém "Ha-g {wham knig— rm-Hm M Gama fik lit-Li. Mat—LL CLI- glib—1:3 + 3c: --"'-" Cr Lek) 1.3.1:: M‘ E.- .g L marl til-.5; 52'0 56—:— = 2.3%?) {11-— Emal .1... hum-ta“! C1" —__.. Us“) TD- fifil'wa. 'm": $141:le mm with mark, it; Finale-mm 1n fauna-.1, o. 15:: Mull. Q— “ Eml. c.“ qhfiflflf— ,4 Eng-5“ Hm I. 1" a: Ema”. Cr {Mai 17 1": Ema Elk —. 1.5“ A ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

hmwk_ch20_10 - Hm 5:51 H5 Q'EEM ‘13 CHRF‘TEE 1'0 1...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online