test2sp09 - Å ¹ Ì ËÌ ¾ ÊÁ ¸ ÊÍ Ê...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Å ¿ ¿ ¹ Ì ËÌ ¾ ÊÁ ¸ ÊÍ Ê ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò×Û Ö Ø Ø ÒÝ ×ØÙ ÒØ Ò Ø Ð ÙÐ ØÓÖ× Ö ÐÐÓÛ ÉÍ ËÌÁÇÆ ½º ´ · ¾ ÆÑ ÐÐ ÕÙ ×Ø ÓÒ׺ Ë ÓÛ ÐÐ Ò ×× ÖÝ ÛÓÖ Ò Ò Ö ×ÓÒ Ò º ÏÖ Ø Ò ×Ù Û Ý Ð ×× Ò ÓÐÐÓÛ ÝÓÙÖ ÛÓÖ º Ì Ð Ó ÁÒØ Ö Ð× × ×ÙÔÔÐ º ÇÒÐÝ × ÒØ ¬ º ¼ ÔÓ ÒØ× ØÓØ Ðº ½¾ ÔØ×µ Ú ÐÙ Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ö Ð׺ Ü ´µ Ü · ¾Ü · ¾ ¾ Ü Ø ´µ ´ ÉÍ ËÌÁÇÆ ¾º ´ · · ½ ÔØ×µ ´µ Ò Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ø ½µ´ Ø ¾µ ¬Ò Ø ÒØ Ö Ð ¾ Ù× Ò Ø ÌÖ Ô ÞÓ Ð ÊÙÐ Û Ø Ò ´ µ Ä Ø ´Üµ × Ò´Ü¾ µº Ë ÓÛ Ø Ø Ø ¼ º × Ò´Ü¾ µ ¼¼´ ÓÖ ¼ Ü ¾º ´ µ ÀÓÛ Ð Ö × ¼ ¼¼¼½ Û Ò Ù× Ò ÉÍ ËÌÁÇÆ ¿º ´ ´ µ Ø ÖÑ Ò µ Ü Ü ½ ÓÙÐ Ò ×Ó Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø ÒØ Ö Ð Ò Ô ÖØ ´ µ × ÙÖ Ø ØÓ Û Ø Ò Ø ÌÖ Ô ÞÓ Ð ÊÙÐ º · ½¾ ÔØ×µ Û Ø Ö Ø ÑÔÖÓÔ Ö ÒØ Ö Ð ¾ ½ Ü ¾¿ ½ ´Ü ½µ ÓÒÚ Ö ×º Ú ÐÙ Ø Ø ÒØ Ö Ð Ø × ÓÒÚ Ö Òغ ´ µ Ú Ò Ö ×ÓÒ× ÓÖ ÝÓÙÖ Ò×Û Ö × Ù×× Ø ÓÒÚ Ö Ò Ó Ø ÑÔÖÓÔ Ö ÒØ Ö Ð ½ ´Ü · ½µ Ü ´Ü ¿ ½µ ¾ ÉÍ ËÌÁÇÆ º ´¾ · ¾ · · ´µ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ½¾ ÔØ×µ Ò Ö Ð Ø ÖÑ Ò Ó Ø × ÕÙ Ò ½½ ½ ½ ½ ½¿ ½ ¾½ ´ µ ¬Ò Û Ø Ø Ñ Ò× ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ä ØÓ ÐÑØÓ Ø ´ µ ÈÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ñ Ø Ù× Ò Ø ÓÖÑ Ð ¬Ò Ø ÓÒº ÐÑ Ò ´ Úµ Ë ÓÛ Ø Ø Ø × ÕÙ Ò Ò × Ò´Òµ ÇÆÍË ÉÍ ËÌÁÇƺ ´¾ ÔØ×µ Ì × Û Ð ØÙÖ × Ö Ø Ø ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó ÐÓÖ ×ÔÓ ÓÙØ ¾ Ò ½ Ò Ò ·½ × ÕÙ Ò ½ Ò Ò ½º ½ ÓÒÚ Ö × Ò ¬Ò Ø× Ð Ñ Ø Ú Ò Ö ×ÓÒ׺ Ñ Ø ÔÖÓ ××ÓÖ ÖÓÑ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ú Ø Ö º Ï Ø Û × × Ò Ñ Ï Ø Û × ÓÒ Ó Ø ØÓÔ × ½ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online