chuyen doi NTFS

chuyen doi NTFS - Bc 2: Chuyn i h thng file sang NTFS bng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B c 2: Chuy n đ i h th ng file sang NTFS b ng cách vào Start ~~>Run sau đó gõ ướ ổ ệ ố convert : /FS:NTFS. Ví d usb c a b n là E ta s gõ convert E: /FS:NTFS. L u ý, ụ ổ ư n u USB c a b n có ch c năng ghi âm và nghe nh c MP3 thì nên b qua b
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online