Kinh doanh - B kp kim bn tin Ti M ch c 5 s ngi ng thu nhng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bí kíp đ ki m b n ti n ể ế T i M , ch có 5% s ng ườ i đóng thu nh ế ư ng góp t i 51% t ng thu thu nh p cho Chính ph . ế Trong 5% nh ng ng ườ i đóng thu ế đó có 65% là ch doanh nghi p nh . Th nh ế ư ng thu nh p trung bình c a nh ng ch doanh nghi p này lên t i h ơ n 400.000 đôla m t năm. V y cách nào khi n nh ng ông ch c a nh ng doanh nghi p nh này có th ki ế ủ ủ ể ế m đ ư c b c t trong b i c nh c nh tranh ngày càng kh c li t? ố ả Có th đ nh nghĩa doanh nghi p nh là m t c ơ s kinh doanh có d ướ i 500 lao đ ng, có th là m t t ộ ậ p đoàn, m t liên minh, m t quy n s h u. Theo th ng kê, n ở ữ ư c M , có ít nh t 25 tri u doanh nghi p nh . Nh ư v y, luôn có ít nh t hàng tri u doanh nghi p nh ho t đ ng t i M . Nh ng ng ư i b i bàn, tài x taxi, c a hàng bán n ờ ồ ế ư c chanh và c nh ng cô bé, c u bé bán báo… đ u là doanh nghi p nh . Nh ng ng ư i lái xe khách, ng ư i trông tr , ng ư i làm trò tiêu khi n, nh ng ng ư i buôn bán hàng ngày cũng là doanh nghi p nh . Trong s 25 tri u doanh nghi p nh , có kho ng 20 tri u doanh nghi p có d ư i 50 nhân công, 17 tri u có m t ho c hai nhân công, bao g m c ông ch . Ch doanh nghi p nh có th là ch đ i lý, ch hãng buôn, nhà t ư b n nh , nhà c v ố ấ n, nhà đ u t ư , nhà phát minh, doanh nhân, th ươ ng nhân, đ i tác, nhà tài tr , nhà t ch c, nhà đi u hành, lu t s ư , ngh sĩ, ki n trúc s ế ư , ch nhà băng, th m c, k s ợ ộ ỹ ư , ch c a hàng t p hóa, th ủ ử làm tóc, h a sĩ, th s a ng n ợ ử ố ướ c, giám đ c khách s n. .. Các ch doanh nghi p nh thành công cũ ng có đ lo i b ng c p: b ng t t nghi p ph thông, ủ ạ ằ b ng c nhân qu n tr kinh doanh Harvard; thu c đ m i nhóm ng ủ ọ ư i: già, tr , nam, n , t ữ ừ nh ng ng ườ i lao đ ng c c nh c v i đ ng l ươ ng r m ẻ ạ t đ n nh ng thành viên c ế a các gia đình danh giá. H làm vi c r ệ ấ t chăm ch . H t o ra c a c i và giá tr . H ki ọ ạ ọ ế m đ ư c các t m se ́ c thanh toán đ tr tiê ể ả ̀ n thê ́ châ ́ p va ̀ trang tr i h c phí. Dù t t hay x u, h cũng ki m soát s ả ọ ph n c a chính mình. Doanh nghi p nh là cái nôi c a ti n b c va ̀ cũng là n ơ i đ phát huy tri ́ tuê
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

Kinh doanh - B kp kim bn tin Ti M ch c 5 s ngi ng thu nhng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online