Loi nhac - Qing Hua Ci - Jay Chou< tm dch s thanh hoa -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Qing Hua Ci - Jay Chou< t m d ch s thanh hoa - s men xanh ý > L i c a bài hát này r t hay , r t ý nghĩa nó tôn vinh cái ờ ủ đ p c a 1 môn ngh thu t - ngh thu t làm g m men xanh. nên Joh mu n đ c chia s nó v i m i ng i . ượ ườ L i c a nó l i g c l ờ ủ ờ ố à ti ng Trung nên ch c ít ng ế i xem đ c, nên Joh đ ườ ượ ã v a mò m m v a search đ d ch l i nó ra theo ki u phi ể ị ên âm cho m i ng i nghe và hát theo đ c M i ng i ườ ượ ườ th ng th c nha Hay th ưở ì thanks phát nhóa Qing Hua Ci ( S thanh hoa ) su mei gou le qiu qian hua bei feng long zhuan dan ping ceng niao hui de mu dan yi ru ni shu zhuang an ran teng xiang tou guo chuang xin shi wo le ran xuan zhi shang zhou bian zhi chi ge yi ban you se xuan ran shi nu tu yin wei bei shi cang er ni yan ran de yi xiao ru han bao dai fang ni de mei yi lu piao san qu dao wo qu bu liao de di fang tian zheng zai deng yan yu er wo zai deng ni chui yan niao niao sheng qi ge jiang qian wan li zai ping di shu ke ni fang jian shang de piao ying jiu dang wo wei yu jian ni fu bi tian zheng zai deng yan yu er wo zai deng ni yue se bei da lao qi yan gai le jie ju ru chuan shi de qing hua ci zai du zi mei li ni yan de xiao yi se bai hua qing de jing yi yue ran yu wan di lin mo song ti luo kuan shi que dian ji zhe ni
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

Loi nhac - Qing Hua Ci - Jay Chou&lt; tm dch s thanh hoa -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online