thu thuat run - Ci ny mnh nh trong Word my nh Up ln...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- Cái này mình đánh trong Word máy nhà đ Up lên InvisionFree ( trang c a mình) và Y!M 69 đ cho các b n xem. - M i s xu t xin b qua nha ( l i chính tã . .. ) ọ ơ - L u ý: ư các b n th c hành các thao tác d i đây xong ròi hãy restar máy l i ho c log off đ có hi u ng. ệ ứ =============================================================== ====== T t ch c năng TASKMANAGER - Tìm khóa: CODE [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Winsows\CurrentVersion\Policies\Syste m] ( n u ko có thì t o khóa m i ) ế - T o giá tr m i ki u ị ớ DWORD có tên là DisableTaskMgr và đ t giá tr là 1 đ t t ể ắ ch c năng TaskManager đ i v i User hi n hành ho c ố ớ 0 đ b t TaskManager. ể ậ ======================================================= Vô hi u hóa CMD và Batch File ( Batch file là nh ng file text ch a dòng l nh và dc ghi d i d ng *.reg / *.bat . . ) ứ ạ - Tìm khóa: CODE [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\MicroSoft\Windows\System] ( n u ko th y thì t o file m i ) ế - Trong khóa System, t o giá tr có tên DisableCMD ki u DWORD và gán m t trong các giá tr sau: 0 - (default) Cho phép CMD & batch file 1- Vô hi u hóa CMD & batch file 2 - Vô hi u hóa CMD nh ng cho phép batch file ư ======================================================= Vô hi u hóa Registry Editor Chú ý:[b] Sau khi làm có th b h Account (User) đang s d ng và ko m dc Registry; ể ị ư ử ụ mu n m dc b n phãi t o m t acc khác và th trên User này.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

thu thuat run - Ci ny mnh nh trong Word my nh Up ln...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online