tranh lay virus qua USB

tranh lay virus qua USB - 1 USB"thng bo cho mnh mi khi c...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1/ Đ USB "thông báo" cho mình m i khi có virus: Đây là cách mình th ng dùng, đ n gi n nh ng hi u qu tuy t đ i, b ng cách t o ườ ơ ư ệ ố icon cho USB. Ban đ u ch n 1 icon (đ p đ p 1 tý), copy vào USB, tên là usb.ico ch ng h n. Ti p đó t o 1 file autorun.inf trong USB có n i dung nh sau: ế ư [autorun] icon=usb.ico Sau đó m i l n b n plug USB vào máy thì trong My computer s hi n icon c a USB là ỗ ầ ẽ ệ icon b n ch n thay cho icon m c đ nh. Khi mà b n th y USB không hi n icon b n ch n thì có nghĩa là USB b n đã dính virus. B n nên ch n thu c tính hidden cho c file icon và file autorun.inf, phòng khi b n xóa nh m . T i sao l i nh v y? ư ậ R t đ n gi n, c ch c a virus lây qua USB là t o 1 file autorun.inf đ khi mình click ấ ơ ơ ế ủ chu t đ vào USB thì file virus s ch y và lây nhi m vào máy b n. Do đó, n u b n t o ộ ể ế ạ ạ icon cho USB, khi USB b nhi m virus, n i dung file autorun mà b n t o b thay đ i, do ạ ạ đó s không hi n th cái icon đ p đ p c a b n n a . 2/Cách truy c p USB: Khi b n s d ng USB c a ng i khác, b n nên truy c p theo cách sau đ tránh nhi m: ử ụ ườ Click Folder button trên thanh công c c a explorer, click ph i vào th m c USB c a ụ ủ ư ụ explorer, ch n Expand. 3/ Cách di t virus khi phát hi n: Khi b n phát hi n virus trong USB mình, b n cũng có th dùng cách trên đ truy c p USB và xóa b ng tay file virus và file autorun. Ho c b n cũng có th dùng ch ng ươ trình anti-virus c a mình đ scan USB. Sau đó, b n t o l i file autorun nh trên và ch ạ ạ ạ ư đ i con virus ti p theo . ế 4/Cách disable file AutoRun c a USB: Các virus khi lây vào trong USB th ng t o ra file autorun.inf. V y ta t o s n file ườ autorun.inf trong usb c a mình. Nh ng có nh ng con virus thông minh ghi đè lên file
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

tranh lay virus qua USB - 1 USB"thng bo cho mnh mi khi c...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online