Học người Nhật cách sá&ra

Học người Nhật cách sá&ra

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H c ng ườ i Nh t cach s ́ ng kho Bên c nh ch đ ăn u ng khoa h c, th ng xuyên th c hành các phép d ng sinh cũng là bí ế ộ ườ ưỡ quy t giúp ng i dân Nhât Ban s h u k l c quôc gia co tuôi tho cao nhât thê gi i. ế ườ ̣ ̉ ở ữ ỷ ụ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ơ Theo các nha khoa hoc thuôc h i Dinh d ng Tokyo (Nh t), bí quy t s ng kho c a ng i ̀ ̣ ̣ ưỡ ế ố ẻ ủ ườ Nhât là s t ng hoà c a nhi u y u t : ch đ ăn u ng, khí h u, l i s ng, v n đ ng th l c và ̣ ự ổ ế ố ế ộ ố ố ể ự cu c s ng tinh th n n đ nh. M t y u t quan tr ng khác là tâm trí th nh th i, không b căng ộ ố ầ ổ ộ ế ố Ơ th ng tr c cu c s ng hàng ngày. ươ ộ ố Trong cu n C m nang s ng kho c a ng i Nh t do h i nay xu t b n đa trich gi i thiêu môt ườ ̀ ấ ả ̃ ́ ơ ̣ ̣ sô đông tac d ng sinh đê moi ng i th c hanh hàng ngay. Đông tac tuy đ n gian nh ng hiêu ́ ̣ ́ ưỡ ̉ ̣ ườ ̀ ̀ ̣ ́ Ơ ̉ ư ̣ qua thi rât ky diêu, nêu th ng xuyên tâp luyên. ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Học người Nhật cách sá&ra

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online