Huong dan su dung DVD Shrink

Huong dan su dung DVD Shrink - Hướng dẫn sử dụng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hướng dẫn sử dụng DVD Shrink Mục đích là backup dvd 2 mặt (DVD-9) sang dvd 1 mặt (DVD-5). Bài viết trình bày cách copy phim, 'Pirates of the Carribean' và thử đạt được tỉ lệ nén tốt nhất cho chất lượng video cao nhất. Từ dvd 7,673MB giảm xuống 4,464MB. Điều này có thể đạt được bằng cách gỡ bớt ra menus, extras, DTS sound, foreign audio,… Sau đây là giới thiệu công cụ và các chỉ dẫn: Chọn đĩa DVD trong ổ DVD-ROM hoặc file được rip thành iso từ ổ đĩa ảo. Chọn file video đã được rip trên ổ cứng. Phân tích tỉ mỉ để biết được sự tính toán kích thước đúng nhất của những đầu đề khác trên DVD hoặc những phần đặc biệt trong Backup Menu (Recommened) Sau khi chọn được thiết lập mức nén tốt nhất, gỡ bỏ phần audio bằng cách nhấn Backup! để bắt đầu phân tích tỉ mỉ, nếu quá trình phân tích (Analysis) được chọn, và quá trình encoding sẽ tiến hành. 1:1 copy dvd bao gồm cả menu và tất cả extras. Chọn Full Disk hoặc Re- author. Chỉ phần phim mà không có menu, giảm bitrate. Open Disk lựa chọn ổ đĩa hoặc ... Open Files để mở những file dvd rip. Analysing : chỉ mất ít thời gian cho việc phân tích rất nhanh....
View Full Document

This note was uploaded on 06/04/2011 for the course ESFF 123 taught by Professor Sefr during the Spring '11 term at Bay State.

Page1 / 9

Huong dan su dung DVD Shrink - Hướng dẫn sử dụng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online