Huong dan su dung DVD Shrink

Huong dan su dung DVD Shrink - Hng dn s dng DVD Shrink Mc...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hướ ng d n s d ng DVD Shrink M ục đích là backup dvd 2 mặ t (DVD-9) sang dvd 1 m t (DVD-5). Bài vi ế t trình bày cách copy phim, 'Pirates of the Carribean' và th đạt đượ c t l nén t t nh t cho ch ất lượ ng video cao nh t. T dvd 7,673MB gi m xu ng 4,464MB. Điề u này có th đạt đượ c b ng cách g b t ra menus, extras, DTS sound, foreign audio, Sau đây là giớ i thi u công c và các ch d n: Ch ọn đĩa DVD trong ổ DVD-ROM ho c file đượ c rip thành iso t đĩa ả o. Ch ọn file video đã đượ c rip trên c ng. Phân tích t m để bi ết đượ c s tính toán kích thước đúng nhấ t c a nh ng đầu đề khác trên DVD ho c nh ng ph ần đặ c bi t trong Backup Menu (Recommened) Sau khi ch n đượ c thi ế t l p m c nén t t nh t, g b ph n audio b ng cách nh n Backup! để b ắt đầ u phân tích t m , n ế u quá trình phân tích (Analysis) đượ c ch n, và quá trình encoding s ti ế n hành. 1:1 copy dvd bao g m c menu và t t c extras. Ch n Full Disk ho c Re- author. Ch ph n phim mà không có menu, gi m bitrate. Open Disk l a ch n đĩa ho c ...
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon