d_word_refe_ekono_366

d_word_refe_ekono_366 - Fransua Kene v onun t bii c miyy t...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Fransua Kene v onun t bii c miyy t konsepsiyası ə ə ə ə Fiziokratlar m kt binin sasını qoyan Fransua Kene 1964-cü ild Versalın ə ə ə ə yaxınlığında kasıb k ndli ail sind anadan olmuşdur. Valideynl ri F.Keney heç ə ə ə ə ə bir t hsil ver bilm mişdil r. Lakin o, müst qil olaraq t hsill m şğul olur, h tta ə ə ə ə ə ə ə ə ə latın v yunan dill rini öyr nir. Çox g nc yaşlarında tibb il maraqlanır. K nd ə ə ə ə ə ə c rrahından d rs alan Kene sonralar Parisd tibb m kt bind oxuyur v n hay t, ə ə ə ə ə ə ə ə ə m şhur h kim olur. O bir neç tibb s ri ə ə ə ə ə yazır v 1749-cu ild istedadlı bir h kim ə ə ə kimi Markiz de Pompadurun ş xsi h kimi, 1752-ci ild is XV Lüdovikin h kimi ə ə ə ə ə olur. Ona zad gan titulu verirl r, Versal sarayına köçür, sonralar is iri mülk ə ə ə sahibin çevrilir. O, görk mli alim bioloq kimi d f liyy t göst rmişdir. ə ə ə ə ə ə F.Kene tibb v biologiya elml ri il yanaşı f ls f il d m şğul olur. ə ə ə ə ə ə ə ə ə Malbranşın v Dekartın s rl rini öyr nir. F ls f il m şğul olmaqla, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə maarifp rv r filosofların s rl rini öyr nm kl F.Kene insan c miyy tin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə kainatın m hsulu kimi baxırdı. İnsan c miyy tini F.Kene t bi tin qanunlarına tabe ə ə ə ə ə olan al m adlandırdı. T bi t qanunlarını öyr n r k o hesab edirdi ki, n inki ə ə ə ə ə ə ə t bi td h tta c miyy td d mübadil ekvivalentlik prinsipin saslanır. Bu ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ideyadan Kene iqtisadi t dqiqatlarında da istifad edirdi. ə ə F.Kene 60 yaşlarında bir iqtisadçı kimi formalaşır. 1756-cı ild Didro onu ə Ensiklopediya yazılışına c lb edir. Bu hadis Kenenin h yatında çox mühüm rol ə ə ə oynayır. Versalsda 50-ci ill rd Kenenin ə ə trafına ensiklopedistl rd n Didro, ə ə ə Helvesti, Tyürqo v Mirabo toplanırdılar. Bu ş xsl r inqilabi ruhda idil r. Dini, ə ə ə ə t bi ti, d rk etm yi, c miyy ti, dövl t quruluşunu bu maarifçil r ciddi t nqid ə ə ə ə ə ə ə ə ə edidil r. ə Xane idealist idi. Dinin h rt r fli hökmranlığını q bul edirdi. LakinXane idealist idi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_366 - Fransua Kene v onun t bii c miyy t...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online