d_word_refe_ekono_294

d_word_refe_ekono_294 - Xarici lk l rin vergi sisteml ri 1....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Xarici lk l rin vergi sisteml ri 1. nkiaf etmi lk l rd vergi siyas ti . 2. nkiaf etmi lk l rin vergi sisteml ri 2.1 Unitar dvl tl rin vergi sisteml ri . 2.2 Federativ v konfederativ dvl tl rin vergi sisteml ri. 1. nkiaf etmi lk l rd vergi siyas ti Xarici lk l rin vergi sisteml rinin yr nilm si bazar iqtisadiyyatl lk l rin vergitutma mexanizml rinin f aliyy tinin v inkiafnn mumi qanunauyunluqlarn n z r almaa imkan verir. Bazar iqtisadiyyatl lk l rin vergi sisteml ri mt lif iqtisadi, siyasi v sosial amillrin t siri n tic sind t kkl tapmdr. Vergil rin sayna, strukturuna, ylma sullarna, d r c l rin v dig r lam tl rin gr bu lk l rin vergi siosteml ri bir-birind n f rql nirl r. Buna baxmayaraq, btn bu vergi sisteml rin xas olan mumi bir c h t var. Bu da dvl tin vergi g lirl rinin artrlmas n yollarn axtarlmasndan v vergitutmann sas prinsipl rinin t l bl rin cavab ver n optimal vergi sisteminin yaradlmasna c hd edilm sind n ibar tdir. Masir dvl tl r n n xarakterik c h t iqtisadi h yatn mxt lif sah l rin dvl t mdaxil sinin s viyy sidir. M s l n, AB-da mdaxil nin s viyy si aa, sved yks k, Yaponiya v Almaniyada is bu lk l rl mqayis d nisb t n orta s viyy d di. Dvl t mdaxil sinin sas m qs di iqtisadiyyatn t nziml nm sidir. Dvl t t nziml nm sinin vasit l ri is vergi siyas ti v azad sahibkarla maliyy t siridir. Iqtisadiyyatn dvl t t r find n t nziml nm sinin sas m qs di sabit iqtisadi artma nail olmaq, sas mt v xidm tl rin qiym tl rinin sabitliyinin, m k qabiliyy tli halinin tam m ulluunun v halinin g lirl rinin m yy n minimal s viyy sinin t min edilm si v v t ndalarn sosial mdafi sisteminin yaradlmasdr. Btn bu m qs dl r eyni zamanda nail olunmas praktiki olaraq mmkn deyildir. M s l n, qiym tl r m hdudiyy t qoyulmas iqtisadi artm z ifl dir, m ulluq s viyy sinin aa dm sin s b b olur. Balansladrlm nisb t n taplmas dvl tl rin iqtisadi siyas tinin sasn t kil edir. Inkiaf etmi lk l rd vergi siyas ti iqtisadiyyatnda ba ver n bhran hallar il vergi d r c l rini radikal kild aa salmaqla mbariz aparmaq ideyasn ir li sr n masir iqtisadi fikrin sas m kt bl rind n biri olan t klif...
View Full Document

Page1 / 20

d_word_refe_ekono_294 - Xarici lk l rin vergi sisteml ri 1....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online