d_word_refe_ekono_294

d_word_refe_ekono_294 - Xarici ölk l rin vergi sisteml ri...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Xarici ölk l rin vergi sisteml ri ə ə ə 1. İnkişaf etmiş ölk l rd vergi siyas ti ə ə ə ə . 2. İnkişaf etmiş ölk l rin vergi sisteml ri ə ə ə 2.1 Unitar dövl tl rin vergi sisteml ri ə ə ə . 2.2 Federativ v konfederativ dövl tl rin vergi sisteml ri. ə ə ə ə 1. İnkişaf etmiş ölk l rd vergi siyas ti ə ə ə ə Xarici ölk l rin vergi sisteml rinin öyr nilm si bazar iqtisadiyyatlı ə ə ə ə ə ölk l rin vergitutma mexanizml rinin f aliyy tinin v inkişafının ümumi ə ə ə ə ə ə qanunauyğunluqlarını n z r almağa imkan verir. ə ə ə Bazar iqtisadiyyatlı ölk l rin vergi sisteml ri müşt lif iqtisadi, siyasi v ə ə ə ə ə sosial amillırin t siri n tic sind t ş kkül tapmışdır. Vergil rin sayına, ə ə ə ə ə ə ə strukturuna, yığılma üsullarına, d r c l rin v dig r lam tl rin gör bu ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ölk l rin vergi siosteml ri bir-birind n f rql nirl r. Buna baxmayaraq, bütün bu ə ə ə ə ə ə ə vergi sisteml rin xas olan ümumi bir c h t var. Bu da dövl tin vergi ə ə ə ə ə g lirl rinin artırılması üçün yolların axtarılmasından v vergitutmanın sas ə ə ə ə prinsipl rinin t l bl rin cavab ver n optimal vergi sisteminin yaradılmasına ə ə ə ə ə ə c hd edilm sind n ibar tdir. ə ə ə ə Müasir dövl tl r üçün n xarakterik c h t iqtisadi h yatın müxt lif ə ə ə ə ə ə ə sah l rin dövl t müdaxil sinin s viyy sidir. M s l n, ABŞ-da müdaxil nin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə s viyy si aşağı, İsveçd yüks k, Yaponiya v Almaniyada is bu ölk l rl ə ə ə ə ə ə ə ə ə müqayis d nisb t n orta s viyy d di. ə ə ə ə ə ə ə Dövl t müdaxil sinin sas m qs di iqtisadiyyatın t nziml nm sidir. ə ə ə ə ə ə ə ə Dövl t t nziml nm sinin vasit l ri is vergi siyas ti v azad sahibkarlığa ə ə ə ə ə ə ə ə ə maliyy t siridir. Iqtisadiyyatın dövl t t r find n t nziml nm sinin sas ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m qs di sabit iqtisadi artıma nail olmaq, sas mt v xidm tl rin ə ə ə ə əə ə ə ə qiym tl rinin sabitliyinin, m k qabiliyy tli halinin tam m şğulluğunun v ə ə ə ə ə ə ə ə halinin g lirl rinin mü yy n minimal s viyy sinin t min edilm si v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə v t ndaşların sosial müdafi sisteminin yaradılmasıdır. ə ə ə Bütün bu m qs dl r eyni zamanda nail olunması praktiki olaraq mümkün ə ə ə ə deyildir. M s l n, qiym tl r m hdudiyy t qoyulması iqtisadi artımı z ifl dir, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m şğulluq s viyy sinin aşağı düşm sin s b b olur. Balanslaşdırılmış nisb t n ə ə ə ə ə ə ə ə ə tapılması dövl tl rin iqtisadi siyas tinin sasını t şkil edir. ə ə ə ə ə Inkişaf etmiş ölk l rd vergi siyas ti iqtisadiyyatında baş ver n böhran ə ə ə ə ə halları il vergi d r c l rini radikal ş kild aşağı salmaqla mübariz aparmaq ə ə ə ə ə ə ə ə ideyasını ir li sür n müasir iqtisadi fikrin sas m kt bl rind n biri olan t klif...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

d_word_refe_ekono_294 - Xarici ölk l rin vergi sisteml ri...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online