{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_235 - AZRBAYCAN RESPUBLKASI THSL NAZRLY...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AZ RBAYCAN RESPUBLİKASI T HSİL NAZİRLİYİ Ə Ə AZ RBAYCAN DÖVL T İQTİSAD UNİVERSİTETİ Ə Ə Kafedra: “ Bank işi”. Fakült : ə Maliyy . ə KURS İŞİ. Mövzu; “ Bankların sas növl ri “ ə ə Kurs; II Qrup; 624 T l b ; ə ə ə İsmayılova Gülnar P nah q. ə Elmi r hb r; ə ə Kafedra müdiri; Bakı-2008
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PLAN Giriş 1 . Bank sisteminin yaranması , bank işind universallaşma v ə ə ixtisaslaşma prosesl rinin meydana g lm si. ə ə ə 2 . M rk zi bankın funksiyaları , v zif l ri , m qs d v istiqam tl ri. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə 3 . Kommersiya banklarının t şkilati formaları v funksiyaları. ə ə 4 . İxtisaslaşmış banklar,onların mahiyy ti v funksiyaları. ə ə N tic ə ə d biyyat Ə ə 2 2
Image of page 2
GİRİŞ C miyy tin inkişafının müassir m rh l sind bankların rolu ə ə ə ə ə ə böyükdür. Banklar xüsusi bir qurumdur v iqtisadiyyatın inkişafında ə dünya c miyy tind v dünya m d niyy tinin inkişafı il b rab r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə getmişdir. C miyy tin inkişafı tarixind bel bir fikit mövcuddur ki, ə ə ə ə bankların inkişaf s viyy si il c miyy tin sosial-iqtisadi inkişafi düz ə ə ə ə ə müt nasibdir. Hansı ölk d bankların yüks k s viyy si müşahid ə ə ə ə ə ə ə olunursa , orada sür tl iqtisadi inkişaf , yüks k m d niyy t vardır. ə ə ə ə ə ə M hz bankların tarixind bu qanunauyğunluq özünü ə ə göst rir.Ümumiyy tl , bank sistemi dedikd , ayrı-ayrı bank v bank ə ə ə ə ə inistutlarının m cmusu başa düşülür.Bank sistemi bazar iqtisadiyyatının ə n vacib v ayrılmaz t rkib hiss sidir. Bazar iqtisadiyyatı ş raitind ə ə ə ə ə ə banklar insanda qan-damar sistemi q d r h miyy t malikdir. ə ə ə ə ə ə Bununla laq dar pul dövriyy sind v onun h r k tind h r hansı ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə z iflik v dayanma c miyy tin iflic v ziyy t düşm sin g tirib ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə çıxara bil r. Buna gör d bu sistem el qurulmalıdır ki, o qtisadiyyatın ə ə ə ə bütüb sah l rind maliyy v natural m hsul axınını t min etsin , ə ə ə ə ə ə ə onların tarazlığına ş rait yaratsın. ə M hz bu baximdan banklar öyrenilmesi, onların xarakteristikasını ə vermek mühüm amill rd ndir. M hz bu baxımdan biz bank sistemini ə ə ə öyr nilm sini çox aktual v vacib m s l olduğunu n z r almış v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ona ayrıca bir m s l kimi yanaşmışıq. Bel ki, mövzunun genişliyin ə ə ə ə ə sas n 4 bölm y ayırmış v h r bir bölm ni h rt r fli ks ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə etdirm y çalışmışıq. Bu mövzunun 1-ci bölmesind bank sisteminin ə ə ə inkişaf tarixind n, onların unuiversallaşma v ixtisaslaşma ə ə prosesl rinin meydana g lm sind n, 2-ci bölmesind is m rk zi ə ə ə ə ə ə ə ə 3 3
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
bankların formalaşması, inkişaf tarixind n, onun funksiyalarından v ə ə m liyyatlarından , 3-cü bölmesind is kommersiya banklarından, ə ə ə ə onların funksiyalarından, t şkilati idar etm formalarından v .s. b hs ə ə ə
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern