d_word_refe_ekono_235

d_word_refe_ekono_235 - AZ RBAYCAN RESPUBLKASI T HSL NAZRLY...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AZ RBAYCAN RESPUBLKASI T HSL NAZRLY AZ RBAYCAN DVL T QTSAD UNVERSTET Kafedra: Bank ii. Faklt : Maliyy . KURS . Mvzu; Banklarn sas nvl ri Kurs; II Qrup; 624 T l b ; smaylova Glnar P nah q. Elmi r hb r; Kafedra mdiri; Bak-2008 PLAN Giri 1 . Bank sisteminin yaranmas , bank iind universallama v ixtisaslama prosesl rinin meydana g lm si. 2 . M rk zi bankn funksiyalar , v zif l ri , m qs d v istiqam tl ri. 3 . Kommersiya banklarnn t kilati formalar v funksiyalar. 4 . xtisaslam banklar,onlarn mahiyy ti v funksiyalar. N tic d biyyat 2 2 GR C miyy tin inkiafnn massir m rh l sind banklarn rolu bykdr. Banklar xsusi bir qurumdur v iqtisadiyyatn inkiafnda dnya c miyy tind v dnya m d niyy tinin inkiaf il b rab r getmidir. C miyy tin inkiaf tarixind bel bir fikit mvcuddur ki, banklarn inkiaf s viyy si il c miyy tin sosial-iqtisadi inkiafi dz mt nasibdir. Hans lk d banklarn yks k s viyy si mahid olunursa , orada sr tl iqtisadi inkiaf , yks k m d niyy t vardr. M hz banklarn tarixind bu qanunauyunluq zn gst rir.mumiyy tl , bank sistemi dedikd , ayr-ayr bank v bank inistutlarnn m cmusu baa dlr.Bank sistemi bazar iqtisadiyyatnn n vacib v ayrlmaz t rkib hiss sidir. Bazar iqtisadiyyat raitind banklar insanda qan-damar sistemi q d r h miyy t malikdir. Bununla laq dar pul dvriyy sind v onun h r k tind h r hans z iflik v dayanma c miyy tin iflic v ziyy t dm sin g tirib xara bil r. Buna gr d bu sistem el qurulmaldr ki, o qtisadiyyatn btb sah l rind maliyy v natural m hsul axnn t min etsin , onlarn tarazlna rait yaratsn. M hz bu baximdan banklar yrenilmesi, onlarn xarakteristikasn vermek mhm amill rd ndir. M hz bu baxmdan biz bank sistemini yr nilm sini ox aktual v vacib m s l olduunu n z r alm v ona ayrca bir m s l kimi yanamq. Bel ki, mvzunun geniliyin sas n 4 blm y ayrm v h r bir blm ni h rt r fli ks etdirm y almq. Bu mvzunun 1-ci blmesind bank sisteminin inkiaf tarixind n, onlarn unuiversallama v ixtisaslama prosesl rinin meydana g lm sind n, 2-ci blmesind is m rk zi 3 3 banklarn formalamas, inkiaf tarixind n, onun funksiyalarndan v m liyyatlarndan , 3-c blmesind is kommersiya banklarndan, onlarn funksiyalarndan, t kilati idar etm formalarndan v .s. b hsonlarn funksiyalarndan, t kilati idar etm formalarndan v ....
View Full Document

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 25

d_word_refe_ekono_235 - AZ RBAYCAN RESPUBLKASI T HSL NAZRLY...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online