{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

7 - Tlb Mnsumov Tural D-2 Fnn Dnya qtisadiyyat Srbst 7 Plan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T l b : M nsumov Tural , Dİ-2 ə ə ə ə F nn : Dünya İqtisadiyyatı , S rb st İş 7 ə ə ə Plan: 1. Qlobal ekoloji t hlük ler onların yaranma s b bl ri. ə ə ə ə ə 2.Beyn lxalq ekoloji-iqtisadi münasib tl r onların sas problemleri. ə ə ə ə XX srin ikinci yarısında halinin sur tl artması v is ə ə ə ə ə tehlak d y rl rinin ə ə ə prioritetliyi n tic sind t bi t antropogen t z ə ə ə ə ə ə ə yiq el bir h dd çatmışdır ki, o ə ə ə yenid nb rpa qabiliyy tini itirm y baş ə ə ə ə ə lamışdır. traf mühitin pisl şm sini Ə ə ə “ekoloji stress”l müqa ə yis etm y başladılar. T bi tin xilas edil ə ə ə ə ə m sin ə ə aliml rin, hökum t idar l rinin, beyn lxalq t şkilatların gücl ri c lb edil ə ə ə ə ə ə ə ə mişdir. N ə tic d , son onillikl rd müxt lif ekoloji t dqiqatlar inkişaf etmiş, traf ə ə ə ə ə ə ə mühitin müdafi si üzr bir neç sah l r yaradılmışdır. “Yaşıl bazar”ın aktiv ə ə ə ə ə formalaşmasının başlanması, “yaşıl s hm ə l r”in buraxılışı sah sind işl r görülür, ə ə ə ə bu sah d milli v bey ə ə ə n lxalq qanunvericilik uyğunlaşdırılır. ə Bununla yanaşı, qlobal ekoloji t hlük n inki z ifl miş, h tta artmışdır. ə ə ə ə ə ə Burada bir çox amill r rol oynamışdır. T bi ti mü ə ə ə hafiz f aliyy ti üstün olaraq ə ə ə inkişaf etmiş dövl tl rd f al ə ə ə ə laşmışdır, amma öz miqyasına gör o h l d ə ə ə ə mühitin b rpa olun ə ma t l batından geri qalır. İEOÖ-d halinin sur tl ə ə ə ə ə ə m rk zl şm si v iqtisadi f allığın sür tli artım tempi Yerin biosferin ə ə ə ə ə ə ə ə h miyy tli d r c d t zyiq g tirib çıxarmışdır, bununla bel , bu ölk l rd ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ekoloji siyas ti h yata keçirm k üzr z ruri vasit l r yoxdur. ə ə ə ə ə ə ə Xüsusi t hlük ni s naye mü ssis l rind n v n qliy ə ə ə ə ə ə ə ə ə yatdan z h rl yici ə ə ə madd l rin atılması n tic sind atmosferin artan çirkl nm s viyy si yaradır. ə ə ə ə ə ə ə ə ə 80-ci ill rd soyuducu realtivl rin, penoproduktların v aerozolların istifad si ə ə ə ə ə n tic ə ə sind yeni t hlük - ozon qatının nazikl şm si meydana g ldi. ə ə ə ə ə ə Antarktidada “ozon qatının deşiyi”nin yaranması qlobal atmosferd radiasiya v ə ə termik rejimin d yişm sin , insan sağlamlığı üçün z r rli oaln gün şin ə ə ə ə ə ə ultrab növş yi şüalarının son d r c artmasına g tirib çıxarır. ə ə ə ə ə ə Amma daha böyük rezonansı iqlimin qlobal d yişikliyi doğurdu. S b b is ə ə ə ə çıxarılan yanacağın v oduncağın yan ə dırılması n tic sind ild n-il atmosfer ə ə ə ə ə ə buraxılan karbonun s viyy sinin atrmasıdır. Hazırda o, ild 6 mlrd. tona çatır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}