{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 - Tlb Mnsumov Tural D-2 Fnn Dnya qtisadiyyat Srbst 6...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T l b : M nsumov Tural , Dİ-2 ə ə ə ə F nn : Dünya İqtisadiyyatı , S rb st İş 6 ə ə ə Makroiqtisadiyyatın t dqiqat predmeti ə Müasir iqtisadi n z riyy iqtisadiyyatın bütövlükd f aliyy tin aid olan ə ə ə ə ə ə ə probleml rin öyr nilm sini n z rd tutur. Onlar sas n h r bir subyekt ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə toxunur, çünki işsizlk, inflyasiya, valyuta kursu, iqtisadi konyuktura v s. ə probleml r bizim heç birimizd n yan keçmir. İqtisadi n z riyy nin bir hiss si ə ə ə ə ə ə olduğundan makroiqtisadiyyat tamamil t crid olunmuş n z ri f nn deyil, o ə ə ə ə ə mikroiqtisadi hadis l rl kifay t q d r çox bağlıdır. Eyni zamanda, iqtisadi ə ə ə ə ə ə n z riyy nin möst qil bölm si olduğundan, makroiqtisadiyyatın özünün ə ə ə ə ə t dqiqat predmeti v n z rd n keçirdiyi probleml r d sti var. İqtisadiyyatın ə ə ə ə ə ə ə f aliyy t qanunauyğunluqlarının d rk etm üsullarının da mü yy n spesifik ə ə ə ə ə ə xüsusiyy tl ri var. Bu f sil biz makroiqtisadiyyatın t dqiqat predmetini v ə ə ə ə ə ə makroiqtisadi prosesl rin öyr nilm sinin öz llikl rini mü yy nl şdir c yik. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Makroiqtisadiyyat- iqtisadi n z riyy nin iqtisadiyyatın bütövlükd ə ə ə ə f aliyy t mexanizmini öyr n n hiss sidir. O bir çox ə ə ə ə ə mühüm probleml ri- ə m şğulluq, milli g lirin s viyy si, inflyasiya, aplyuta kursu, t diyy balansı- ə ə ə ə ə ə qarşılıqlı laq d n z rd n keçirir. Bir müst qil f nn kimi makroiqtisadiyyatın ə ə ə ə ə ə ə ə meydana g lm si Con Meynard Keynsin adı il bağlıdır. Makroiqtisadiyyatın ə ə ə iqtisadi n z riyy nin müst qil hiss si kimi formalaşmasına XX srin 20-30-cu ə ə ə ə ə ə ill rd ki iqtisadi d yişiklikl rin, o cüml d n Böyük depressiyanın gücü t siri ə ə ə ə ə ə ə olmuşdur. İstehsalda azalma, işsizlik, bazarın iqtisadiyyatdakı ümumi müvazin ti ə b rpa etm k iqtidarında olmaması- bütün bunlar makroiqtisadi n z riyy l rin ə ə ə ə ə ə formalaşması üçün başlanğıc oldu. Makroiqtisadiyyat iqtisadiyyatda yaranan probleml rin h llind n “toxunmuşdur”. C.M.Keynsin “M şğulluq, faiz v pulun ə ə ə ə ə ümumi n z riyy si” kitabında onlardan XX srin 40-70-ci ill rind ə ə ə ə ə ə t dqiqarların sasını t şkil ed nl r mü yy nl şdirilmişdir. Makroiqtisadi ə ə ə ə ə ə ə ə probleml rin öyr nilm mexanizmi aşağıdakı probleml rin n z ri h llind n ə ə ə ə ə ə ə ə ibar tdir: ə 1. M şğulluq s viyy sini mü yy nl şdir n amill rin aşkar edilm si. ə ə ə ə ə ə ə ə ə 2. İşsizlikl mübariz metodlarının mü yy nl şdirilm si. ə ə ə ə ə ə 3. Pulun rolunun v pulla t l bi mü yy nl şdirilm si. ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}