{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_390

d_word_refe_ekono_390 - Vision v Mision Son zamanlarda SWOT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vision v Mision ə Son zamanlarda SWOT analizi dilimizd tez-tez ishl nm y bashlay ə ə ə ə ıb.SWOT analiz dedikd firmanın t hlük haqqında analizi başa düşülür.Firma daxilind ki bir ə ə ə ə heyy t m hz ə ə SWOT analizini araşdırmaq üçün t yin edilir.Bu heyy firma üçün ə ə bu analizl ri t yin ed rk n bir çox terminl rd n istifad edilir.Bu terminl r ə ə ə ə ə ə ə ə ə firmanın m qs di,v zif l ri,imkanları,firmanın missiyası ,vizionu kimi ə ə ə ə ə terminl rd n getdikc daha çox ishlenir . ə ə ə Bu cür araşdırmalarda iqtisadi terminl rl yanaşı missiya v vizion kimi ə ə ə terminl r tez-tez işll nir.Artıq Avropada bu cür araşdırmalar bir moda ə ə düşmüşdür.Tez-tez bu araşdırmalardan istifad edildiyi üçün missiya v vizion ə ə sözl ri günd lik danışıqlarda tez-tez işl nm y başladı. ə ə ə ə ə B s missiya v vizion sözl rinin m nası n dir? ə ə ə ə ə Missiya v vizion ingilis sözl ri olub “mission” v “vision” sözl rind n ə ə ə ə ə götürülüb.Missiya sözünün m nası “xüsusi m qs dli bir v zif dir”.Vizion is ə ə ə ə ə ə “görm gücü”, “ir lini gör bilm ”, “t x yyül”m nasını verm kd dir. ə ə ə ə ə ə ə ə ə B s ə dilimizd işl dil n m qs d,v zif h d f bu sözl rin qarşılıığını ver bil rmi? ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Vaxt var idi ki, qeyd etdiyimiz h d f,m qs d,v zif sözl ri dilimizd yeni bir ə ə ə ə ə ə ə ə söz kimi qebul edlisin.Bu cür indi sözl r günd lik danışıqda adi sözl r ə ə ə ə çevrilmişdir.Missiya v vizion sözl ri d indi dilimizd yeni termin kimi qebul ə ə ə ə edilib. L.Tolstoy bildirmişdir ki, ümüdl ri olan insan yuxu gör r. ə ə İnsan hara v niy əə ə getm k istediyini bilm d n ora çata bilm z. ə ə ə ə Avstraliyalı olan psixoloq Frankl Viktor h mmiy tli bir k şf etmişdir.O, insanı ə ə ə ə h yatda saxlayan b zi nüansları araşdırmışdır. ə ə Çoxu insan öl rk n, b zil rinin ə ə ə ə h yatda qalmasını t min ed n şeyin n olduğu bilmirl r. . Sağlamlıq, canlılıq, ail ə ə ə ə ə ə quruluşu, z ka, h yatda qalma bacarıqları kimi bir çox faktoru araşdırdı. Sonunda ə ə bunların heç birisinin birinci d r c d t yin edici olmadığına q rar verdi. n ə ə ə ə ə ə Ə h miyy tli faktorun, bir g l c k ə ə ə ə ə ə vizionu -h yatda qalmağı bacaranları d st k ə ə ə olan, etm l ri lazım olan h miyy tli bir iş qaldığı, yerin yetirm l ri lazım olan ə ə ə ə ə ə ə ə bir missiya
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

d_word_refe_ekono_390 - Vision v Mision Son zamanlarda SWOT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online