{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_396

d_word_refe_ekono_396 - Mnsumov Tural Di-2 Dnya qtisadiyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M nsumov Tural, Di-2 ə Dünya İqtisadiyyatı S rb st İş № 9 ə ə Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı Bazar münasib tl rin keçidin müv ff qiyy tli, ardicil v kompleks ş kild h yata ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə keçirilm si, bu gün sosial m d ni sah l rin f aliyy tind çox mühüm v zif l r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mü yy nl şdirir. Sosial m d ni sah l r – xalq t s rrüfatının sas sah l rind n biri olmaqla, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə insan h yatinin maddi v m n vi ş raitinin yaxşilaşdırılmasına yön ldilmişdir. Odur ki, onun ə ə ə ə ə ə formalşması bir t r fd n halinin yerl şdirilm si prosesi il laq dar olmaqla h m d onların ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə h yat s viyy sini daha da (m nzil ş raiti, tibb xidm ti, t hsil, m d niyy t, inc s n t, ticar t ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə v s.) yaxşlaşdırılmasına geniş imkanlar yaradır. ə Onu da qeyd ed k ki, Az rbaycan iqtisadiyyatının bu gün bazar iqtisadiyyatına keçm si il ə ə ə ə laq dar qiym tl rin liberallaşdırılması, dövl t büdc sinin l ng artması, sosial m d ni ə ə ə ə ə ə ə ə ə sah l rd çox ciddi probleml r yaradır. ə ə ə ə Bununla laq dar sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına keçidl bağlı, sosial m d ni ə ə ə ə ə sah l rin iqtisadiyyatı n z ri v praktiki h miyy t k sb edir. Burada halinin h yat ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə s viyy sinin yüks ldilm si, ümumilikd sosial müdafi si,insan hüquqlarının t min edilm si, ə ə ə ə ə ə ə ə ölk d milli varlığın qorunması v s. kimi mühüm probleml r, t l bl r d rind n öyr nilm lidir. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Sosial m d ni sah l rin idar olunma mexanizminin makro v mikro s viyy l rd ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə öyr nilm si, sosial bölm nin maliyy l şdirilm si v idar edilm sind , el c d dövl t v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qeyri – dövl t bölm l rinin qarşılıqlı f aliyy tinin optiallaşdırılmasını t l b edir. ə ə ə ə ə ə ə Sosial – m d ni sah l r öz mahiyy ti etibarı il sosial t l batı öd m k üçün f aliyy t ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə göst r n sah l dir. Sosial m d ni sah l rin m qs di v v zif si xidm t t l batını öd m k
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_396 - Mnsumov Tural Di-2 Dnya qtisadiyyat...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online