d_word_refe_ekono_408

d_word_refe_ekono_408 - AZRBAYCAN RESPUBLKASI THSL NAZRLY...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AZ RBAYCAN RESPUBLİKASI T HSİL NAZİRLİYİ Ə Ə AZ RBAYCAN DÖVL T İQTİSAD UNİVERSİTETİ Ə Ə REFERAT FAKÜLT : Ə UÇOT-İQTİSAD QRUP : 494 T L B : LİYEV ÜLVİ Ə Ə Ə Ə MÜ LLİM : BABAYEV TELMAN Ə F NN : İQTİSADİ N Z RİYY Ə Ə Ə Ə MÖVZU : “MİLLİ İQTİSADİYYAT V MİLLİ BAZAR Ə BAKI-2009
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
MİLLİ İQTİSADİYYAT V MİLLİ BAZAR Ə İqtisadiyyat bütövlükd c miyy tin,ayrılıqda is insanın normal h yat ə ə ə ə ə f aliyy ti üçün lazım maddi nem tl ri yaradan h ledici sah dir.Y ni insanların ə ə ə ə ə ə ə birg v f rdi f aliyy tinin el sah sidir ki,orada yaşayışın z ruri ş rtl ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yaradılıl v istifad edilir. ə ə Milli iqtisadiyyat beyn lxalq iqtisadiyyatla qarşılıqlı laq v aslılıqda ə ə ə ə olan,ayrı-ayrı ölk l rin inzibati s rh dl ri üzr ,t bii-coğrafi.sosial-iqtisadi v ə ə ə ə ə ə ə ə texniki-texnaloji f rql r gör bölün n müst qil t s rrüfat sistemidir.H r bir ə ə ə ə ə ə ə ə ə ölk nin milli iqtisadiyyatı ümümdünya iqtisadiyyatının bir hiss sini t şkil edir. ə ə ə H r bir xalq iç risind yaşayıb işl diyi milli iqtisadiyyatın m zmununu, ə ə ə ə ə mahiyy tini,xarakterik c h tl rini,inkişaf qanunauyğunluqlarını d rind n ə ə ə ə ə ə bilm lidir ki,onun formalaşması prosesind f al iştirak ed bilsin.Bunun üçün ilk ə ə ə ə növb d milli iqtisadiyyat haqqında aydın t s vvür malik olmaq lazımdır. ə ə ə ə ə Milli iqtisadiyyat mü yy n xalqa,mill t m xsus olub onun m nafel rini ə ə ə ə ə ə ə ifad ed n,hüdudları dövl t s rh dl ri il m hdudlaşan,özünün maddi-texniki ə ə ə ə ə ə ə ə sası,müna- b tl r sistemi.t s rrüfat mexanizmi v idar etm strukturları olan ə ə ə ə ə ə ə ə sosial-iqtisadi orqanizmdir.Lakin o,öz mahiyy tin gör sırf milli ola bilm z v ə ə ə ə ə başqa ölk l rd artıq mövcud olan iqtisadi sisteml d n birinin modelin uyğun ə ə ə ə ə ə olmaqla yanaşı özünün spesifikliyi v milli d y rl ri il f rql nir. ə ə ə ə ə ə ə H r bir ölk nin iqtisadiyyatı h r şeyd n vv l qarşısında duraniki başlıca ə ə ə ə ə ə problemi: halinin mallara v xidm tl r t l batı il h min t l batı öd m k ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə üçün istehsal resursları arasındakı uyğunsuzluğu h ll etm lidir. ə ə Ölk nin milli iqtisadiyyatı da halinin mallara v xidm tl r t l batı il ə ə ə ə ə ə ə ə ə h mçin t labatın öd nilm sind iştirak ed n ə ə ə ə ə ə milli istehsal resurslsrıarasındakı uyğunsuzluğu aradan qaldırmalıdır.Milli istesal resursları dedikd is ölk ə ə ə daxilind v xaricind yalnız dövl t ,milli sahibkara m xsus istehsal amill rinin ə ə ə ə ə ə ə m cmusu başa düşülür. Milli istehsal resursları il ölk d daxili milli m hsul ə ə ə ə ə yaradılır. Daxili milli m hsul milli iqtisadiyyatın ümumil şdirilmiş ilkin makro ə ə iqtisadi göst ricisi hesab olunur. ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 7

d_word_refe_ekono_408 - AZRBAYCAN RESPUBLKASI THSL NAZRLY...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online