d_word_refe_ekono_410

d_word_refe_ekono_410 - Mnsumov Tural, BM, D-2 Srbst : 8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M nsumov Tural, BİM, Dİ-2 ə S rb st İş: 8 ə ə İqtisadi fikrin kökl ri ə Müasir adi “Ekonomiks” olan iqtisad elmi çox böyük inkişaf yolu keç r k ə ə günümüz q d r g lib çatmışdır. ə ə ə ə Bu elm XVΙΙΙ srd meydana g lmişdir,lakin ə ə ə iqtisadi fikir tarixi xeyli q dimdir. ə İqtisad elmi dig r elml r kimi uzun inkişa yolundan keçmişdir. ə ə Bu inkişafın başlanğıcı quldarlıq dövrün gedib çatır.Başqa sözl , sil iqtisadi fikirl r klassik ə ə ə ə quldarlıq dövründ t ş kkül tapmışdır. Lakin iqtisadi fikirl r dünyanın h r yerind ə ə ə ə ə ə eyni zamanda meydana g lm mişdir.Onun meydana g lm si üçün kinçiliyin, ə ə ə ə ə maldarlığın, ticar tin v ş h r m d niyy tinin yüks k s viyy d olması vacib ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə idi.Bel bir iqtisadi v m d ni ş rait Q dim Ş rq ölk l rind – Babilistanda, Çind , ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Misird , Türküstanda mövcud idi. İlk pulun m hz Ş rqd yaranması da bununla ə ə ə ə bağlıdır.Bu is öz növb sind ş rq ölk l rind m k bölgüsünün inkişafını ə ə ə ə ə ə ə ə ə göst rir.Q dim Ş rq ölk l rind iqtisadi h yatın yüks k inkişafı g l c kd ilk ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə kağız pulun (XΙΙ srd Çind yaranıb.Bu pul t davüld olan qızıl v gümüş pulların ə ə ə ə ə ə d y rd n düşm sinin qarşısını almaq m qs dil işl dilirdi v qızılın dövl t ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə x zin sind toplanmasına g tirib çıxarırdı.) da burada yaranmasına g tirib ə ə ə ə ə çıxaracaqdır. Bundan başqa q dim Misir,Şumer m nb l rind q dim dövrün iqtisadi v ə ə ə ə ə ə ə t s rrüfat h yatı, s rv tin m nb l ri v istifad edilm si haqqında m ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə lumatlar qeyd olunub. Yetkin ş raitin mövcud olduğu q dim dövl tl r yox olub getmişl r, lakin ə ə ə ə ə onlar bir çox m d niyy tl rin formalaşmasında xüsusi rol oynamışlar. Bu ə ə ə ə m d niyy tl r q dim yunan v avropa m d niyy tl rini nümun göst rm k olar. ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_410 - Mnsumov Tural, BM, D-2 Srbst : 8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online