{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_420 - Azrbaycann vergilr zr MDB dvltlri...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Az rbaycanın vergil r ü ə ə zr MDB dövl tl ri ə ə ə arasında rolu Az rbaycanın vergil r sah sind beyn lxalq münasib tl rin inkişaf ə ə ə ə ə ə ə etdirilm si, dünya dövl tl ri v maliyy institutları il m kdaşlığın ə ə ə ə ə ə ə ə genişl ndirilm si istiqam tind son ill r mühüm işl r görülüb. Bu t dbirl r ə ə ə ə ə ə ə ə vergi qanunvericiliyinin t kmill şdirilm si v onun vahid hüquqi bazasının ə ə ə ə yaradılması, vergi inzibatçılığının s m r liliyinin artırılması, vergi öd yicil rin ə ə ə ə ə ə xidm tin t şkili, vergi n zar tinin gücl ndirilm si, kadr potensialının bilik v ə ə ə ə ə ə ə bacarığının artırılmasına öz tövh sini verib. ə Vergil r Nazirliyinin vergi sistemind islahatların aparılmasına olan ist k v ə ə ə ə marağı beyn lxalq t şkilatlar t r find n yüks k qiym tl ndirilir. İslahatlara bu ə ə ə ə ə ə ə ə cür yanaşma h m beyn lxalq t şkilatlarla s m r li m kdaşlığın yaradılması, ə ə ə ə ə ə ə ə h m d vergi sisteminin müasirl şdirilm sind özünü göst rir. Amma müasir ə ə ə ə ə ə vergi xidm tinin qurulması yolu heç d asan olmayıb. M rh l li islahatlar ə ə ə ə ə prosesi h r d f öz m qs dl ri, ona çatma vasit l ri baxımından müxt lif olub. ə ə ə ə ə ə ə ə ə Lakin vv lc qeyd etm k lazımdır ki, vergi xidm ti uzun müdd t iqtisadi ə ə ə ə ə ə idar etm strukturları arasında passiv v köhn inzibati idar etm y saslanan, ə ə ə ə ə ə ə ə f aliyy ti yalnız vergil rin toplanması il m hdudlaşan bir dövl t t şkilatı ə ə ə ə ə ə ə olaraq f aliyy t göst rib. Bu proses 1999-cu il q d r davam edib. Baxmayaraq ə ə ə ə ə ə ki, dövl t başçısı, ümumilli lilder Heyd r liyev öz f rman v s r ncamları il ə ə Ə ə ə ə ə ə dövl t n zar tinin qaydaya salınması, sassız yoxlamaların qadağan edilm si, ə ə ə ə ə h mçinin dövl t n zar ti sisteminin t kmill şdirilm si v sahibkarlığın inkişafı ə ə ə ə ə ə ə ə sah sind süni mane l rin aradan qaldırılması istiqam tind d f l rl tapşırıq ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə v göst rişl rini vermişdi, bununla bel , vergi xidm ti bir struktur olaraq öz ə ə ə ə ə f aliyy tini tam qura bilmir, daha çox öz f aliyy tinin t nziml nm si v vergi ə ə ə ə ə ə ə ə daxilolmalarının proqnozlarının heç olmasa, çox da böyük olmayan k sirl yerin ə ə ə yetirilm sin yön ldilmişdi. lb tt , iqtisadiyyatın yeni inkişaf m rh l sin ə ə ə Ə ə ə ə ə ə ə çıxdığı bir zamanda bel idar etm sistemi özünü doğrulda bilm zdi. ə ə ə ə Artıq 1999-cu ilin sonlarında vergi xidm tind saslı d yişiklikl rin ə ə ə ə ə aparılması z rur ti çox aktual bir m s l y çevrilmişdi. 1999-2005-ci ill r ə ə ə ə ə ə ə Az rbaycanın vergi xidm tinin mühüm islahatlar dövrü kimi xarakteriz edil ə ə ə ə bil r. Bütövlükd bu dövrd aparılan vergi islahatlarını bir neç m rh l y ə ə ə ə ə ə ə ə
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern