d_word_refe_ekono_436 - Valyuta ittifaq ndir v n vaxt...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Valyuta ittifaqı n dir v n vaxt yaranıb? ə ə ə Ölk l r arasında iqtisadi münasib tl r ya birbaşa, yaxud da müxt lif ə ə ə ə ə beyn lxalq iqtisadi t şkilatların vasit sil t nziml nir. Bel t sisatlar h r şeyd n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə vv l maliyy -kredit sah sind f aliyy t göst rirl r. Bunlara beyn lxalq ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Valyuta Fondunu (BVF), Beyn lxalq Yenid nqurma v İnkişaf Bankını (BYİB), ə ə ə Beyn lxalq Hesablaşmalar Bankını (BHB), Avropa Yenid nqurma v İnkişaf ə ə ə Bankını (AYİB) misal göst rm k olar. ə ə BVF n iri beyn lxalq iqtisadi ə ə t şkilatlardan, dünya valyuta sistemini t nziml y n m rk zi orqanlardan ə ə ə ə ə ə biridir . BVF 1944-cü ild ABŞ-ın Bretton-Vudse ş h rind beyn lxalq valyuta- ə ə ə ə ə maliyy konfransında yaradılmışdır. BVF ölk l r arasında valyuta sah sind ə ə ə ə ə münasib tl rin sas, n ümumi qaydalarını mü yy n edir v BMT -nin ə ə ə ə ə ə ə ixtisaslaşdırılmış mü ssis si statusuna malikdir. Onun sas v zif l ri valyuta ə ə ə ə ə ə probleml ri üzr hökum tl rarası m sl h tl şm l r aparmaq v m kdaşlığın ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə daimi mexanizmini t min etm kd n, valyuta m z nn l rini sabitl şdirm k v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə pul vahidl rinin r qab td qiym td n düşm sinin qarşısını almaqdan, fondun ə ə ə ə ə ə ə üzvü olan ölk l r arasında cari m liyyatlar üzr çoxt r fli öd nişl r sistemini ə ə ə ə ə ə ə ə ə mü yy n v xarici iqtisadi mübadil nin mane siz inkişafını t min etm k ə ə ə ə ə ə ə m qs di il valyuta m hdudiyy tl rini aradan qaldırmaqdan, t diy balansındakı ə ə ə ə ə ə ə ə çatışmazlığı t nziml m k üçün kredit verm kd n, lazım g ldikd beyn lxalq ə ə ə ə ə ə ə ə miqyasda satıla bil n şeyl rin yerini doldurmaq m qsidil süni ehtiyat aktivl ri - ə ə ə ə ə SDR yaratmaqdan ibar tdir. ə BVF 1970-ci ild n başlayaraq beyn lxalq t diy v ehtiyat aktiv ə ə ə ə ə l ri ə buraxır. Beyn lxalq hesablaşma vahidi v dünya kredit pullarının bir növü olan ə ə SDR-in yaradılmasının sas s b bi milli valyutaların qeyri-sabitliyi olmuşdur. ə ə ə Dünya valyuta sisteminin qeyri-sabitliyi valyuta t nziml m l rinin regional ə ə ə ə s viyy d razılaşdırılmasına g tirib çıxarmışdır. Bel ki, 1979-cu ild valyuta ə ə ə ə ə ə m z nn l rini sabitl şdirm k m qs dil Avropa İqtisadi Birliyin
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern