{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_447 - Faklt DNYA QSADYYATI Kurs 1-C Qrup...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fakült : DÜNYA İQİSADİYYATI ə Kurs : 1-Cİ Qrup : Dİ - 12 T l b : LİZAD T HMASİB ə ə ə Ə Ə Ə Elmi r hb r : QURBANOVA ZÜMRÜD ə ə AZ RBAYCAN İQTİSADİYYATINDA NEFT SEKTORU. Ə Az rbaycan Respublikası 1991-ci ild dövl t müst qilliyini b rpa etdikd n sonra ə ə ə ə ə ə iq- tisadi sah d öz suveren hüquqlarını gerç kl şdirm y v müst qil siyas t aparmağa ə ə ə ə ə ə ə ə ə başlamış-dır.Bu siyas tin başlıca istiqam tl rini müxt lif mülkiyy t formaları sasında ə ə ə ə ə ə yaradılan iqtisadi sistem,bazar iqtisadiyyatına keçid v dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya t şkil etmişdir. ə ə Dövl t müst qilliyinin b rpasından sonra qısa vaxt rzind Az rbaycan xalqının ə ə ə ə ə ə ümum-milli lideri Heyd r liyevin uzaqgör n siyas ti v g rgin f aliyy ti n tic sind ,çox ə Ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ç tin ş rtl r baxmayaraq,ölk mizin sosial-iqtisadi inkişafı v dünya t s rrüfat sistemin ə ə ə ə ə ə ə ə ə inteqrasiyası sah sin-d çox böyük naliyy tl r ld olunmuşdur. Ölk miz neft v qeyri-neft ə ə ə ə ə ə ə ə sektorunda böyük ir lil - ə ə yişl r ld etmişdir. sas nd neft sektorunda Az rbaycan dünyada tanınan bir ölk y ə ə ə Ə ə ə ə ə ə çeviril- mişdir. Az rbaycan Respublikasının iqtisadi siyas tinin qabaqcıl istiqam tl rind n n sası ə ə ə ə ə ə ə döv- l tin neft strategiyasıdır.Bu uğurlu v Az rbaycanı qabağa apara bil c k strategiyanı ə ə ə ə ə xalqımızın ümummilli lideri Heyd r liyev hazırlamışdır.Heyd r liyev özü mü llifi olduğu bu ə Ə ə Ə ə strategiyanı 1994-cü ilin sentyabrında Az rbaycan Respublikasının Dövl t Neft Şirk ti il ə ə ə ə dünyanın bir neç ə ölk sinin ( ABŞ , Böyük Britaniya , Rusiya , Türkiy , Norveç , Yaponiya v S udiyy ə ə ə ə ə r bista-nı ) 13 n m hşur neft şirk ti ( Amoko , BP , LUKoyl , E Ə ə ə ə ə kson ,Delta , MakDermott , Yunokal , ARDNŞ , Türkiy Petrolları , Penzoyl , İtoçu , Statoyl , Remko ) arasında X z r d nizinin ə ə ə ə Az r- baycan bölm sind ki “Az ri”, “Çıraq”yataqlarının v ”Gün şli”yatağının d rinlikd ə ə ə ə ə ə ə ə yerl ş n his-s sinin birg işl nm si v neft hasilatının pay bölgüsü haqqında f aliyy t ə ə ə ə ə ə ə ə ə müdd ti 30 il olan mü-qavil nin imzalanması il başlamışdır. ə ə ə Bu müqavil nin imzalanmasından sonra
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_447 - Faklt DNYA QSADYYATI Kurs 1-C Qrup...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online