d_word_refe_ekono_448

d_word_refe_ekono_448 -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ekonomiya, Ekonomika, İqtisadi n ə z ə riyy ə , Siyasi  iqtisad, Ekonomiks anlayışlarının nisb ə ti İqtisadiyyat kifay t q d r mür kk b ə ə ə ə ə ,geniş v çoxşax li bir elm sah sidir.Bundan ir li ə ə ə ə g lir ki,iqtisadiyyata bu gün kimi müxt lif t rifl r verilmişdir v başqa-başqa t rifl r d ə ə ə ə ə ə ə ə ə onun müxt lif xüsusiyy tl rini hat etmişdir. n ümumi ş kild söyl s k,iqtisadiyyat ə ə ə ə ə Ə ə ə ə ə c miyy tin sonsuz t l batının m hdud resusrlarla t min olunması haqda elmdir.V ə ə ə ə ə ə ə iqtisadiyyat insanların yaşayışını,h yat sürm sini t min etm k z rur tind n yaranmışdır. ə ə ə ə ə ə ə Geniş v çoxsah li elm kimi iqtisadiyyat bir çox iqtisad elml rini özünd c ml şdirir. ə ə ə ə ə ə Ümumiyy tl ,iqtisadiyyat m hfumu geniş m nada bir-biril üzvi sür td bağlı olan 3 ə ə ə ə ə ə ə m nada işl dilir:birincisi, c miyy tin iqtisadi özülü,bazisi m nasında, ikincisi t s rrüfat ə ə ə ə ə ə ə sah l rinin, rayonların, ölk l rin bütün dünyanın iqtisadiyyatı m nasında, üçüncüsü, ə ə ə ə ə bütövlükd iqtisadiyyatı v omun ayrı-ayrı sah l rini öyr n n elm v f nn m nasında. ə ə ə ə ə ə ə ə ə İqtisadiyyat anlayışını elm ilk d f yunan filosofları-Ksenofont v Aristotel ə ə ə ə g tirmişdir.Bel ki, yunan sözü olan “Oykonomiya” iki sözd n “oykos” (ev,t s rrüfat) v ə ə ə ə ə ə “nomos” (qayda) m l g l r k h rfi m nada “ev t s rrüfatını idar etm k” t rcüm ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olunur.”Oykonomiya” sözünd n formalaşan ”Ekonomika” anlayışı t s rrüfat v onu ə ə ə ə idar etm qanunları m nasını daşıyan bir anlayış kimi sonralar daha geniş v mür kk b ə ə ə ə ə ə f aliyy t dair sini,bütövlükd iqtisadiyyat m nasını ifad etm y ə ə ə ə ə ə ə ə başlamışdır.”Ekonomika” - bütün iqtisadi sistemd v ya onun ayrı-ayrı sah l ri, ə ə ə ə elementl ri, ş raitl rind (xidm t, t h ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_448 -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online