{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_448 -...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ekonomiya, Ekonomika,  İ qtisadi n ə z ə riyy ə , Siyasi  iqtisad, Ekonomiks anlayı ş larının nisb ə ti İqtisadiyyat kifay t q d r mür kk b ə ə ə ə ə ,geniş v çoxşax li bir elm sah sidir.Bundan ir li ə ə ə ə g lir ki,iqtisadiyyata bu gün kimi müxt lif t rifl r verilmişdir v başqa-başqa t rifl r d ə ə ə ə ə ə ə ə ə onun müxt lif xüsusiyy tl rini hat etmişdir. n ümumi ş kild söyl s k,iqtisadiyyat ə ə ə ə ə Ə ə ə ə ə c miyy tin sonsuz t l batının m hdud resusrlarla t min olunması haqda elmdir.V ə ə ə ə ə ə ə iqtisadiyyat insanların yaşayışını,h yat sürm sini t min etm k z rur tind n yaranmışdır. ə ə ə ə ə ə ə Geniş v çoxsah li elm kimi iqtisadiyyat bir çox iqtisad elml rini özünd c ml şdirir. ə ə ə ə ə ə Ümumiyy tl ,iqtisadiyyat m hfumu geniş m nada bir-biril üzvi sür td bağlı olan 3 ə ə ə ə ə ə ə m nada işl dilir:birincisi, c miyy tin iqtisadi özülü,bazisi m nasında, ikincisi t s rrüfat ə ə ə ə ə ə ə sah l rinin, rayonların, ölk l rin bütün dünyanın iqtisadiyyatı m nasında, üçüncüsü, ə ə ə ə ə bütövlükd iqtisadiyyatı v omun ayrı-ayrı sah l rini öyr n n elm v f nn m nasında. ə ə ə ə ə ə ə ə ə İqtisadiyyat anlayışını elm ilk d f yunan filosofları-Ksenofont v Aristotel ə ə ə ə g tirmişdir.Bel ki, yunan sözü olan “Oykonomiya” iki sözd n “oykos” (ev,t s rrüfat) v ə ə ə ə ə ə “nomos” (qayda) m l g l r k h rfi m nada “ev t s rrüfatını idar etm k” t rcüm ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olunur.”Oykonomiya” sözünd n formalaşan ”Ekonomika” anlayışı t s rrüfat v onu ə ə ə ə idar etm qanunları m nasını daşıyan bir anlayış kimi sonralar daha geniş v mür kk b ə ə ə ə ə ə f aliyy t dair sini,bütövlükd iqtisadiyyat m nasını ifad etm y ə ə ə ə ə ə ə ə başlamışdır.”Ekonomika” - bütün iqtisadi sistemd v ya onun ayrı-ayrı sah l ri, ə ə ə ə elementl ri, ş raitl rind (xidm t, t h ə ə ə ə ə ə sil, hali, m k v s. sah l rin iqtisa ə ə ə ə
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern