{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_452 - AZRBAYCAN RESPUBLKASI THSL NAZRLY...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AZ RBAYCAN RESPUBLİKASI T HSİL NAZİRLİYİ Ə Ə BAKI DÖVL T UNİVERSİTETİ Ə Hüquq fakult si ( yani şöb ,Az rbaycan bölm si) III kurs 1356-cı q ə ə ə ə ə rup t l b si İsmayılov Ruslan ə ə ə “İqtisadi N z riyy ” f nnind n ə ə ə ə ə REFERAT “Az rbaycanda işsizlik problemi v onun h lli yolları” ə ə ə mövzusunda KAFEDRA : Ümumi iqtisadiyyat ELMİ R HB R : İ.e.d Ə Ə . prof., Sabir İbadov BAKI – 2009 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PLAN 1. Giriş 2. Sovet hakimiyy ti v müst qillik ill rind Az rbaycanda m şğulluq v ə ə ə ə ə ə ə ə dig r sosial-iqtisadi statistikanın ümumi xarakteristikası ə 3. Müasir dövrd m şğulluq sah sind mövcud probleml r ə ə ə ə ə 4. halinin m şğulluq quruluşunun formalaşmasının h lli yolları Ə ə ə 5. N tic ə ə 2
Image of page 2
GİRİŞ Az rbaycan Respublikasının bazar münasib tl ri sistemin keçm si c miyy t ə ə ə ə ə ə ə h yatının başqa sah l rind olduğu kimi halinin m şğulluğu v onun h ll ə ə ə ə ə ə ə ə edilm si mexanizmi sah sind d bir çox yeni v mür kk b sosial-iqtisadi ə ə ə ə ə ə ə probleml rin yaranıb inkişaf etm sin s b b olmuşdur.Bu probleml rin t dqiq ə ə ə ə ə ə ə edilib öyr nilm si onlara h m tamamil yeni n z ri metodoloji aspektl rd n v ə ə ə ə ə ə ə ə ə h m d formalaşm ə ə aqda olan m k bazarının qanunları v t l bl ri baxımından ə ə ə ə ə ə yanaşmasını t l b edir.M s l buradadır ki, keçmiş SSRİ-d v onun t rkibin ə ə ə ə ə ə ə ə ə daxil edilmiş respublikaların sosial-iqtisadi d biyyatlarında v dövl t ə ə ə ə s n dl rind XX srin 30-cu ill rind etibar n burada işsizliyin böyük sosial ə ə ə ə ə ə ə ə b la kimi l ğv edildiyi v m şğulluq probleminin bird f lik h ll olunduğu ə ə ə ə ə ə ə bütün dünyaya b yan edilmiş, “iş qüvv si mt si” , “ m k bazarı” v ə ə ə əə ə ə ə “işsizlik” anlayışlarının is yalnız kapitalizm c miyy tin xas hadis l r olduğu ə ə ə ə ə ə v yaxın keçmişd bizim yaşadığımız sosializm deyil n c miyy tl heç bir ə ə ə ə ə ə laq si olmadığı, ona yad hal kimi qiym tl ndirilmişdir. ə ə ə ə N z r alsaq ki, Az rbaycanın milli dövl tçilik m nafeyinin qorunub ə ə ə ə ə ə saxlanılması v inkişaf etdirilm si, razi bütövlüyünün t min edilm si başqa ə ə ə ə ə amill rl yanaşı h m d onun başlıca m hsuldar qüvv l rini t şkil ed n m k ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə potensialının s m r li istifad edilm sind n asılıdır,onda respublikamızda ə ə ə ə ə ə halinin m şğulluq s viyy si v quruluşunda indi v g l c kd baş ver c k ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə d yişiklikl rin öyr nilib aşkara çıxarılması v qiym tl ndirilm si sasında ə ə ə ə ə ə ə ə onların t kmill şdirilm si yollarının işl nib hazırlanmasının n kimi böyük elmi ə ə ə ə ə t crüb vi v xalq t s rrüfatı h miyy tin malik olduğunu sübut etm y ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ehtiyac qalmır. Çünki müasir ç
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern