d_word_refe_ekono_453

D_word_refe_ekono_45 - Cmdl Vqar Qrup 400 Tarix 17.12.2009 Bazar mexanizmi Cmiyytin n son yaranan tsrrfat formas bazar iqtisadiyyatdr Bazar

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 Tarix: 17.12.2009 Bazar mexanizmi C miyy tin n son yaranan t s rrüfat forması bazar iqtisadiyyatıdır. ə ə ə ə ə Bazar iqtisadiyyatı ş raitind mövcud olan sas iqtisadi anlayışlardan biri d bazar ə ə ə ə mexanizmidir. Bazar iqtisadiyyatına keçid bu anlayışsız qeyri-mümkündür. Bazar mexanizmi bazar subyektl rinin m hsul istehsalında, satışında, ə ə h mçinin kapital qoyuluşu sah sind maraqlarının qarşılıqlı laq sini t min ə ə ə ə ə ə ed n, bazar iqtisadiyyatının sas prinsipl rind n olan mühüm bir iqtisadi ə ə ə ə anlayışdır. Bu mexanizmin sas funksiyası bazar subyekl rinin bir-biri il ə ə ə razılaşmasına ş rait yaratmasıdır. Başqa sözl des k, ş xsi m qs dl rini güd n ə ə ə ə ə ə ə ə sahibkarlarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı laq ni t min edir. Sahibkarlar ə ə ə ş xsi m nafeyin uyğun olaraq h r k t edir. Bazar mexanizmi is son ə ə ə ə ə ə ə n tic d sahibkarı istehlakçının m nafeyin uyğun h r k t etm y m cbur ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edir. Bazar mexanizmi dig r bir sas funksiyası is qiym tl rin yaradılması v ə ə ə ə ə ə resursların bölüşdürülm sidir. ə H mçinin bu mexanizm mt alıcıları il ə ə əə ə satıcıları arasında mt nin k miyy ti v keyfiyy ti, el c d istehsalın ə əə ə ə ə ə ə ə ə quruluşunun mü yy nl şdirilm sind qarşılıqlı laq l ri t min ed n bir ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mexanizmdir. H r bir t s rrüfat mexanizminin olduğu kimi, bazar mexanizminin d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 2

D_word_refe_ekono_45 - Cmdl Vqar Qrup 400 Tarix 17.12.2009 Bazar mexanizmi Cmiyytin n son yaranan tsrrfat formas bazar iqtisadiyyatdr Bazar

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online