{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_454

d_word_refe_ekono_454 - Cmdl Vqar Qrup 400 Bazar...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 Bazar iqtisadiyyatı Min ill r boyu c ə miyy t inkişaf etdikc ictimai t s rrüfat formaları bir-birini ə ə ə ə ə v z etmişl r. Bu formalarından n sasları natural t s rrüfat, mt ə ə ə ə ə ə ə ə əə t s rrüfatı v bazar iqtisadiyyatıdır. ə ə ə Bu formaların h r biri dig rind n bir çox xüsusiyy tl rin gör f rql nir. ə ə ə ə ə ə ə ə ə M s l n, g r natural t s rrüfat formasında insanlar yalnız öz t l batlarını ə ə ə ə ə ə ə ə ə öd m k m qs di il m hsul istehsal edirdil rs , mt t s rrüfatı formasında ə ə ə ə ə ə ə ə ə əə ə ə öz t l batlarından artıq m hsul istehsal etm y başladılar. ə ə ə ə ə Amma bu t s rrüfat formalarının ə ə f rqli c h tl ri olsa da, onların ümumi ə ə ə ə c h tl ri d var. n ümumi c h tlrind n biri h r hansı forma ondan vv l ə ə ə ə Ə ə ə ə ə ə ə g l n formanın inkişafı n tic sind meydana g lm sidir. ə ə ə ə ə ə ə Bazar iqtisadiyyatı natural v mt t s rrüfatı formalarından xeyli sonra ə ə əə ə ə meydana g lmiş v müasir dövr d k g lib çıxmışdır. Bu anlayışın meydana ə ə ə ə ə g lm si kapitalist münasib tl rinin (iqtisadiyyatının) yaranması il dem k olar ə ə ə ə ə ə ki, eyni zamanda meydana g lmişdir. Kapitalist münasib tl rinin inkişafı bazar ə ə ə iqtisadiyyatının da inkişafına s b b oldu. ə ə Bazar iqtisadiyyatının mövcud olması üçün b zi amill rin olması z ruridir. ə ə ə Bu amill r inkişaf etmiş ictimai m k bölgüsü, mt t s rrüfatının geniş ə ə ə ə ə əə ə ə hat y malik olması, bazarın sasını t şkil ed n t l b v t klifin yüks k ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə dinamikliyi, iqtisadi demokratikl şm , istehsalın v bazar infrastrukturunun
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_454 - Cmdl Vqar Qrup 400 Bazar...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online