{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_455 - Cmdl Vqar Qrup 400 07.12.2009...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 07.12.2009 İqtisadi si stem anlayışı İqtisadi f aliyy t üçün ş rait i ə ə ə nsan c miyy tinin bütün inkişaf ə ə m rh l l rind eyni olmamışdır, lakin bir sıra iqtisadi m s l l r ümumi ə ə ə ə ə ə ə ə ə olmuşdur. Bura iqtisadiyyatın t şkili, kimin üçün n istehsal etm li, istehsal ə ə ə olunan m hsulun hansi k miyy td olması kimi m s l l r daxildir. Ayrı-ayrı ə ə ə ə ə ə ə ə dövrl rd mövcud olan c miyy tl rd müxt lif iqtisadi sisteml r mövcud ə ə ə ə ə ə ə ə olmuş v özünü bu v ya dig r formada büruz vermişdir. ə ə ə ə C miyy td hakim münasib tl r v t şkilat formaları sasında t ş kkül ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə tapmış iqtisadi prosesl rin m cmusuna iqtisadi sistem deyilir. ə ə İqtisadi hadis v ə ə prosesl ri, el c d iqtisadi prinsipl ri t hlil etm kl bütöv iqtisadi sistem ə ə ə ə ə ə ə ə haqqında t s vvür ld etm k olar. ə ə ə ə ə H r hansı bir ölk nin iqtisadi sistemi canlı bir orqanizm kimi aşağıdakı ə ə ünsürl ri özünd birl şdirir: t bii v m k resursları (ehtiyatları), mövcud ə ə ə ə ə ə ə mülkiyy t formaları, müxt lif kapital ünsürl ri, sahibkarlıq v z ruri idar etm ə ə ə ə ə ə ə sistemi v s. ə C miyy t v onun iqtisadi sistemi h r hansı bir s rv t üz rind mülkiyy t ə ə ə ə ə ə ə ə ə forması, iqtisadi münasib tl r olmadan mümkün deyildir. ə ə İqtisadi sistemin f aliyy tind ə ə ə istehsalın müasir texnika il silahlanması, ə müasir texnoloji prosesl r mühüm yer tutur. Bundan başqa iqtisadi sistemd ə ə sahibkarlıq f aliyy ti, idar etm sistemi d özün m xsus rola oynayır. ə ə ə ə ə ə ə B ş r tarixind indiy kimi bazar, n' n vi, inzibati-amirlik v qarışıq ə ə ə ə ə ə ə ə iqtisadi sisteml r f aliyy t göst rmişl r. Bu adı ç kil n iqtisadi sistem ə ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_455 - Cmdl Vqar Qrup 400 07.12.2009...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online