d_word_refe_ekono_456

d_word_refe_ekono_456 - Cmdl Vqar Qrup 400 qtisadi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 İqtisadi n z riyy nin predmeti ə ə ə H r bir elmin ə olduğu kimi iqtisadi n z riyy nin d predmeti, başqa sözl ə ə ə ə ə des k, t dqiqat mövzusu (obyekti) var. İqtisadi n z riyy sosial (latın dilind ə ə ə ə ə ə socialis-ictimai dem kdir) elml r m nsubdur. Bu o dem kdir ki, onunla bir ə ə ə ə ə qrupda olan sosial elml rin (m s l n, sosialogiya, psixologiya, politologiya, ə ə ə ə tarix, f ls f v s.) v iqtisadiyyatın özünün d t dqiq etdiyi c miyy t dünyası, ə ə ə ə ə ə ə ə ə onun daxilind insanların birg h yatıdır. Bununla yanaşı h r bir sosial elmin ə ə ə ə özünün probleml r sferası var. M s l n, politologiyada-siyasi sfera, tarixd - ə ə ə ə ə c miyy tin inkişaf prosesi v s. ə ə ə Bütün iqtisad elml rinin, o cüml d n, iqtisadi n z riyy nin öyr ndiyi ə ə ə ə ə ə ə obyekt c miyy tin iqtisadi h yatıdır. İqtisadi n z riyy nin predmeti is dig r ə ə ə ə ə ə ə ə iqtisad elml rinin predmetl rind n f rql nir. ə ə ə ə ə F rq orasındadır ki, bu elm ə iqtisadiyyatın ümumi n z ri-metodoloji m s l l rind n, probleml rind n b hs ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edir, t dqiq edir, araşdırır v öyr nir. ə ə ə "İqtisadi n z riyy " elminin adının tarix boyu d f l rl d yişm sin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə baxmayaraq, onun n z ri elm olmasını sübuta yetir n v onun mahiyy tini tam ə ə ə ə ə açıqlayan m hz bu adıdır. ə C miyy tin iqtisadi h yatı kimi iqtisadi n z riyy ə ə ə ə ə ə f nni d d yiş n ə ə ə ə ş rait uyğun olaraq inkişaf edir. Buna gör d iqtisadi n z riyy nin ə ə ə ə ə ə ə predmetin veril n n z ri t rifl rd d d yişiklikl r baş verir. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə İqtisadi n z riyy elminin predmeti, bunun mü yy n edilm si bar d h l ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə XVIII srd n müasir dövr q d r ayrı-ayrı iqtisadçılar t r find n müxt lif ə ə ə ə ə ə ə ə ə s pgili t rifl r verilm y başlanmışdır. B zi mü llifl r bu elmin predmetinin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_456 - Cmdl Vqar Qrup 400 qtisadi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online