d_word_refe_ekono_457

d_word_refe_ekono_457 - Cmdl Vqar Qrup 400 Tarix:14.12.2009...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 Tarix:14.12.2009 İstehsal x rcl rinin m zmunu ə ə ə Bildiyimiz kimi, h yat iqtisadi ehtiyatların m hdudluğu ş raitind mövcuddur. ə ə ə ə Bu m hdudluq iqtisadiyyat elmini meydan g tirmişdir. Başqa sözl des k, g r ə ə ə ə ə ə iqtisadi ehtiyatlar sonsuz miqdarda olsaydı, onda iqtisad elmin ehtiyac olmazdı. ə M hdudluq baxımından h r bir istehsalçı t s rrüfat f aliyy tinin ə ə ə ə ə ə s m r liliyini artıqmaq ist yirs , g r k istifad olunmuş iqtisadi ehtiyatların ə ə ə ə ə ə ə ə k miyy tinin n lverişli variantını seçsin. T s rrüfat f aliyy tinin s m r li ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olması b zi amill rd n asılıdır. Bu amill r arasında sahibkar g liri, istifad ə ə ə ə ə ə olunmuş iqtisadi ehtiyatların miqdarından asılıdır. T s rrüfat f aliyy ti bu ə ə ə ə amill rl yanaşı istehsal olunan m hsulun satış qiym tind n d asılıdır. ə ə ə ə ə ə M hsulun qiym ti is bazarda m lum olunur. slind m hsulun qiym tini onu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

d_word_refe_ekono_457 - Cmdl Vqar Qrup 400 Tarix:14.12.2009...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online