{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_458

d_word_refe_ekono_458 - Bbirzad Ceyhun Dnya qtisadiyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B birzad Ceyhun ə ə Dünya İqtisadiyyatı S rb st İş ə ə Qiym t bir iqtisadi kateqoriya kimi ə Qiym t m l g lm prosesi müasir dövrd iqtisadiyyatı keçid ə ə ə ə ə ə ə m rh l sind olan ölk l rin iqtisadi inkişaflarında başlıca, h lledici rol oynayır. ə ə ə ə ə ə ə Bazar iqtisadiyyatı s rb st, iqtisadi c h td n saslandırılmış qiym tl r ə ə ə ə ə ə ə ə formalaşdıran mt istahsalçılarına istinad edir ki, bu da öz növb sind düzgün ə əə ə ə qiym t siyas tinin aparılmasını, qiym tl rin formalaşmasında d qiq strategiya ə ə ə ə ə v taktikadan istifad edilm sini, qiym tin düzgün metodunun seçilm sini z ruri ə ə ə ə ə ə edir. Dövl tin icraedici v qanunvericilik f aliyy tind qiym t m l g lm n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə vacib v mür kk b elementl rd n biri olmaqla, öz daxilind c miyy tin ə ə ə ə ə ə ə ə inkişafının sas siyasi, iqtisadi v sosial probleml rini c ml şdirir. Bazar ə ə ə ə ə münasib tl rinin formalaşmasındakı nailiyy tl r qiym td n, daha d qiq des k, ə ə ə ə ə ə ə ə qiym tin yeni mexanizmind n v onun dövl t t r find n t nziml nm si ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m s l l rind n asılıdır. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı yaratmaq qiym tin ə ə ə ə ə ə idar edilm si mexanizmi olmadan mümkün deyildir. ə ə Bazar iqtisadiyyatı ş raitind qiym tin f aliyy t dair si çox genişdir. ə ə ə ə ə ə Qiym t iqtisadi idar etm vasit si olmaqla maliyy , kredit, gömrük, xarici ə ə ə ə ə ticar t v vergi siyas ti, m yin öd nişi sistemi v g lirl rin bölüşdürülm si, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə halinin sosial müdafi si v s. m s l l rin h ll ri sah sind s m r li ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə f aliyy t göst rir. Bundan başqa, qiym t m l g lm sistemi bir çox ə ə ə ə ə ə ə ə ə m s l l ri, o cüml d n elmi-texniki t r qqinin sür tl ndirilm sini ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə stimullaşdırır. Qiym t s viyy sinin düzgün seçilm si üçün b zi t l bl r yerin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_458 - Bbirzad Ceyhun Dnya qtisadiyyat...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online