{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_459 - Bbirzad Ceyhun Di-2 Dnya...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B birzad Ceyhun, Di-2, Dünya İqtisadiyyatı ə ə İqtisadi institutların mahiyy ti ə C miyy tin n mühüm probleml rinin h lli il m şğul olan iqtisadiyyat ə ə ə ə ə ə ə elmind bir çox anlayışlar mövcuddur. Bu anlayışlardan biri d iqtisadi ə ə institutlardır. İqtisadi institutlar bir çox funksiyaları yerin ə yetirir. Bu funksiyalardan biri d insanları qaydalara riay t edilm sin v qeyri-mü yy nlikl rin aradan ə ə ə ə ə ə ə ə qaldırılmasına ş rait yaratmağa m cbur edir. ə ə Geniş bir m fhum olan iqtisadi institut anlayışının elm daxil olması ə ə XIX srin sonu v XX srin vv ll rind yaranmış institutsional-sosioloji c r yan ə ə ə ə ə ə ə ə ə il bağlıdır. M hz bu c r yanın nümay nd l ri bu termini iqtisadiyyat elmin ə ə ə ə ə ə ə ə g tirmişl r. ə ə Bu c r yan ABŞ-da yaranmışdır. ə ə İnstitutsional-sosioloji c r yanın yaradıcısı ə ə 1857-1929-cu ill rd yaşamış T.Veblen olmuşdur. Bu m kt bin dig r ə ə ə ə ə nümay nd l rinin adları sırasında C.Kommonsun v U.Mitçellin d adı var. Bu ə ə ə ə ə c r yanın nümay
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

d_word_refe_ekono_459 - Bbirzad Ceyhun Di-2 Dnya...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online