d_word_refe_ekono_460

d_word_refe_ekono_460 - Cmdl Vqar Qrup 400 Tarix:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cmdl Vqar Qrup 400 Tarix: 14.12.2009 mt v onun xass l ri Natural t s rrfatn alternativi mt t s rrfatdr. mt t s rrfat raitind mvcud olan n sas anlaylardan biri d mt dir. mt dedikd istehsalnn z n deyil, bazar n yaratd m k m hsuluna deyilir. Bir ox iqtisadlar mt ni iqtisadi nem t d adlandrmdr. Bildiyimiz kimi, insan m yi ikili xarakter dayr: konkret m k v mc rr d m k. nsan m yinin ikili xarakteri mt nin iki xass sini yaradr.Bunlar mt nin istehlak d y ri v mbadil d y ridir. M yy n bir formada s rf olunan m k olan konkret m k mt nin istehlak d y rini yaradr. stehlak d y ri dedikd h r hans mvcud bir mt nin insan t l batn d m k xass si baa dlr. C miyy tin inkiaf m rh l l rind n asl olmayaraq insanlar h r hans bir...
View Full Document

Page1 / 2

d_word_refe_ekono_460 - Cmdl Vqar Qrup 400 Tarix:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online