d_word_refe_ekono_460

d_word_refe_ekono_460 - Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 Tarix...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 Tarix: 14.12.2009 mt v onun xass l ri Ə əə ə ə ə Natural t s ə ə rrüfatın alternativi mt t s rrüfatıdır. mt t s rrüfatı ə əə ə ə Ə əə ə ə ş raitind mövcud olan n sas anlayışlardan biri d mt dir. ə ə ə ə ə ə əə mt dedikd Ə əə ə istehsalçının özü üçün deyil, bazar üçün yaratdığı m k ə ə m hsuluna deyilir. Bir çox iqtisadçılar mt ni iqtisadi nem t d adlandırmışdır. ə ə əə ə ə Bildiyimiz kimi, insan m ə ə yi ikili xarakter daşıyır: konkret m k v ə ə ə müc rr d m k. İnsan m yinin ikili xarakteri mt nin iki xass sini ə ə ə ə ə ə ə əə ə yaradır.Bunlar mt nin istehlak d y ri v mübadil d y ridir. ə əə ə ə ə ə ə ə Mü yy n bir formada s rf olunan m k olan konkret m k mt nin ə ə ə ə ə ə ə ə əə istehlak d y rini yaradır. ə ə İstehlak d y ri dedikd h r hansı mövcud bir ə ə ə ə mt nin insan t l batını öd m k xass si başa düşülür. ə əə ə ə ə ə ə C miyy tin inkişaf m rh l l rind n asılı olmayaraq insanlar h r hansı bir...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

d_word_refe_ekono_460 - Cümşüdlü Vüqar Qrup 400 Tarix...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online