d_word_refe_ekono_465

d_word_refe_ekono_465 - Qlobal keid iqtisadiyyatnn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Qlobal keçid iqtisadiyyatının probleml ri ə XX srin son onillikl rind n etibar n c miyy td baş ver n geopolitik ə ə ə ə ə ə ə ə d yişiklikl r sosialist düş rg ə ə ə ə sinin dağılması v birqütblü dünyanın formalaşması il ə ə n tic l nm kd dir. Bu proses Ş rqi Avropa ölk l rind dalıa çox iqtisadi sistemin ə ə ə ə ə ə ə ə ə d yişdirilm sin yön l n islahatlar kursu il müşayi t olunmuş, Rumıniyada ə ə ə ə ə ə ə v t ndaş qarşıdurmasına, keçmiş Çexoslovakiyada, Yuqoslaviyada m rk zi dövl tin ə ə ə ə ə parçalanmasına v beyn lxalq hüququn yeni subyektl rinin formalaşmasına g tirib ə ə ə ə çıxarmışdır. SSRİ-d is 80-cı ill rin sonlarından etibar n fundamentl ri milli azadlıq ə ə ə ə ə h r katı v separatizm yönümlü hadis l rl qoyulan m rk zd nqaçma ıneyll ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə 1991-ci ild Beloveesk sazişil SSRİ-nin dağılması v mütt fiq respublikaların dövl t ə ə ə ə ə müst qilliyi ld etm sil n tic l ndi. Odur ki, 1989-1991-ci ill rd SSRİ-d ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sistemin fundamental dayaqlarını qorumaq ş rtil h yata keçiril n kosmetik islahatlar ə ə ə ə kursu istisna edilm kl sosia ə ə list düş rg sind keçid dövrünün sasını siyasi prosesl r ə ə ə ə ə t şkil etmişdir. Bel ki, ilk vv l Ş rqi Avropa ölk l rind siyasi rejimin ə ə ə ə ə ə ə ə d yişdirilm si, SSRİ-d is h rbi-siyasi proseslor bütün sah l rd radikal ə ə ə ə ə ə ə ə d yişiklikl r rovaj vermişdir. ə ə ə Araşdırmalar göst rir ki, c miyy t özünün hazırkı inkişaf m rh l sin d k ə ə ə ə ə ə ə ə özün m xsus spesifik m qamları il ş rtl n n bir neç kcçid dövrünü yaşamışdır v ə ə ə ə ə ə ə ə ə bu prosesl r indiy d k keç ə ə ə ilmiş ictimai-siyasi formasiyaların xarakterik xüsusiyy tl rini özünd ehtiva etmişdir. Lakin hazırda da davam ed n v müasir ə ə ə ə ə reallıqlarını yaşadığımız transformasiya prosesl ri, dem k olar ki, indiy d k mövcud ə ə ə ə olmamışdır. Bel ki, c miyy t hal-hazırad k mövcud olmayan postsosialist v ə ə ə ə ə postsovet inkişaf m rh l sini yaşamaqdadır v bu proses transformasiya dövrünü ə ə ə ə yaşayan ölk l rin bütün sah l rd dünya birliyin inteqrasiyasına yön ldilmiş ə ə ə ə ə ə ə islahatlar kursu il h yata keçirilir. Postsovct v postsosialist respublikalarında iqtisadi ə ə ə islahatların prioritet istiqam tini inzibati t s rrüfatçılıq sistemind n müasir bazar ə ə ə ə iqtisadiyyatına keçid t şkil edir. Bu aspektd kifay t q d r maraq doğuran ə ə ə ə ə m qamlardan biri ondan ibar tdir ki, transformasiya prosesin başlanark n iqtisadçılar ə ə ə ə v siyas tçil r bu prosesin qısa zaman k siyind başa çatacağını israr edirdil r. ə ə ə ə ə ə Dem k olar ki, post ə sosialist ölk l rind artıq on il yaxın bir müdd tdir ki, keçid ə ə ə ə ə iqtisadiyyatı formalaşdırılmaqdadır. N z riyy v
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 7

d_word_refe_ekono_465 - Qlobal keid iqtisadiyyatnn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online