d_word_refe_ekono_542

d_word_refe_ekono_542 - H midov Murad Di-2 ə Dünya...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H midov Murad, Di-2 ə Dünya İqtisadiyyatı S rb st İş № 10 ə ə İstehlak, man t v investisiya ə ə ə İqtisadi n z riyy elmind bir çox anlayışlar mövcuddur. ə ə ə ə Bu anlayışlardan biri d istehlak anlayışıdır. Bildiyimiz kimi, istehlak anlayışı t krar istehsalın dörd ə ə sas fazalarından biridir. ə Ümumiyy tl istehlak ə ə anlayışı il istehsal anlayışı h miş qarşılıqlı v hd t ə ə ə ə ə t şkil edirl r. Bel ki, istehlaksız istehsal, istehsalsız is istehlak ola bilm z. Bu ə ə ə ə ə iki proses bir-biri il qırılmaz tell rl bağlıdır. ə ə ə İstehlak insanların t l batlardından ə ə ir li g lir. Bel ki, insanlar öz ə ə ə t l batlarını öd nilm k m qs di il istehlak edirl r. İstehlak insanların istifad ə ə ə ə ə ə ə ə ə etdiyi rzaqda, paltarda, texnikada v s.-d ksini tapır. Bu ehtiyacları öd m k ə ə ə ə ə ə üçün banklar t r find n haliy istehlak kreditl ri verilir. ə ə ə ə ə ə İstehlak krediti - haliy istehlak mallarının alınması v m iş t xidm tl rinin öd nilm si üçün ə ə ə ə ə ə ə ə ə veril n kreditl rdir. İstehlak kreditini ticar t mü ssis l ri,banklar v dig r ə ə ə ə ə ə ə ə maliyy kredit idar l ri ver bil rl r. Bir qayda olaraq qısamüdd tli xarakter ə ə ə ə ə ə ə daşıyır v maksimum 3 il q d r verilir. ə ə ə ə İstehlak dedikd mt...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

d_word_refe_ekono_542 - H midov Murad Di-2 ə Dünya...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online