d_word_refe_ekono_545

d_word_refe_ekono_545 - 1 Mnsumov Tural Makroiqtisadiyyat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M nsumov Tural ə Makroiqtisadiyyat BİM, Di-2 Makroiqtisadiyyat n yi öyr nir ə ə İlk iqtisadi m kt bl r iqtisadiyyatı mikro s viyy d öyr nmiş, y ni ə ə ə ə ə ə ə ə mikroiqtisadi t hlil v t dqiq saslanmışlar. Sonrakı t kamül m rh l l rind ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə iqtisadiyyat makro, mezo v meqo s viyy d öyr nilmişdir. ə ə ə ə ə Makroiqtisadiyyat h r bir ölk nin v regionun iqtisadiyyatının bütövlükd ə ə ə ə öyr nilm si, araşdırılması v t hlili dem kdir. ə ə ə ə ə “Makro” sözü yunan sözü olub, t rcüm d “böyük ölçül r dem kdir. İqtisad elmind istifad olunan bu anlayış ə ə ə ə ə ə ə iqtisadiyyatı bütöv halında öyr nilm si vasit si kimi n z rd tutulur. ə ə ə ə ə ə Makroiqtisadiyyat iqtisadi n z riyy nin t rkib hiss si olub, iqtisadiyyatın başlıca ə ə ə ə ə probleminin h llinin h yata keçirilm sind iqtisadi hadis l rin m cmu v sistemli ə ə ə ə ə ə ə ə ş kild öyr nir. ə ə ə Makroiqtisadiyyatı saslandıran sas c h tl rd n biri d m hdud resurslar ə ə ə ə ə ə ə ə ş raitind istehlakçının davranış qaydaları c miyy t s viyy sind mövcud iqtisadi ə ə ə ə ə ə ə imkanlar dair sind öyr nilm k z ruriyy tinin meydana g lm sidir. ə ə ə ə ə ə ə ə İqtisadiyyatın mühüm sah si olan makroiqtisadiyyatın müasir ş raitd rolunun ə ə ə v h miyy tinin artması milli dövl t quruculuğunun artması il laq dardır. ə ə ə ə ə ə ə ə M hz bu nöqteyi-n z rd n dünyanın n m şhur iqtisadçılarından olan Q.Menkyu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 3

d_word_refe_ekono_545 - 1 Mnsumov Tural Makroiqtisadiyyat...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online