{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_548 - AZRBAYCAN RESPUBLKASI THSL NAZRLY...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AZ RBAYCAN RESPUBLİKASI Ə T HSİL NAZİRLİYİ Ə AZ RBAYCAN DÖVL T İQTİSAD UNİVERSİTETİ Ə Ə BEYN LXALQ İQTİSADİ MÜNASİB TL R KAFEDRASI Ə Ə Ə S RB ST İŞ №2 Ə Ə QRUP:112/8 KURS:II T L B :OSMANOV RAQİB Ə Ə Ə ELMİ R HB R: LİYEV SEYMUR Ə Ə Ə Dünya ölk l rinin investisiya siyas ti” ə ə ə “Az ə rbaycanda xarici kapitalın yeri v rolu” ə BAKI-2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dünya iqtisadiyyatının n mühüm amill rind n biri kapitalın ixracı v ə ə ə ə onun beyn lxalq h r k tidir. Kapitalın beyb lxalq h r k ti işçi ə ə ə ə ə ə ə ə qüvv sinin ə beyn lxalq h r k ti v beyn lxalq ticar td n xeyli sonra yaranmışdır. Bu ə ə ə ə ə ə ə ə prosesin baş verm si üçün ilk növb d kapitalın ölk razisind kifay t q d r ə ə ə ə ə ə ə ə ə olması vacib ş rtl rd n biridir. Bundan sonra kapitalın beyn lxalq h r k ti ə ə ə ə ə ə ə s nayec inkşaf etmiş ölk l r arasında v inkşaf etmiş ölk l rl inkşafda olan ə ə ə ə ə ə ə ə ölk l r arasında h yata keçirilmişdir. ə ə ə Xarici investorların m nf t ld etm k m qs dil sahibkarlıq f aliyy ti ə əə ə ə ə ə ə ə ə ə v başqa növ f aliyy t obyektl rin qoyduqları mlakın v mlak hüquqlarının ə ə ə ə ə ə ə ə bütün növl ri, o cüml d n intellektual f aliyy tin n tic l rin hüquqlar v şya ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə hüquqlarına aid olmayan dig r hüquqlar xarici investisiyadır. ə Xarici invеstisiyaların t nziml nm si v qоrunması sah sind оlan ə ə ə ə ə ə qanunvеricilik sistеmi m k v sоsial qanunvеricilik sistеmi ölk d azad iqtisadi ə ə ə ə ə zоnaların оlması, vеrgi qanvеricili v s. invеstisiya iqlimini fоrmalaşdıran mühüm ə amill rd n hеsab оlunur. Dünya t crüb si göst rir ki, xarici investisiyanın ölk y ə ə ə ə ə ə ə c lb olunması üçün ilk növb d ölk razisind inkşaf etmiş biznes strukrturuna ə ə ə ə ə ə malik olan ölk l r xarici investorları daha çox c lb edir. Investorlar bel ölk l rd ə ə ə ə ə ə ə investisiya layih l ri h yata keçirm y üstünlük verirl r. Çünki, bel ölk l ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə lverişli investisiya iqlimin malik olan ölk l r kimi adlandırırlar. ə ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}