{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_559 - Con Meynard Keynsin isizlik haqqnda...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Con Meynard Keynsin işsizlik haqqında t liml ri ə ə Klassikl rin m şğu ə ə lluq n z riyy sind yeni iqtisadi sistem keçidl laq dar maraq ə ə ə ə ə ə ə ə doğuran m s l l rd n biri d iş yerl rinin r qab ti vasit si il tam m şğulluğun t min ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edilm sidir. Bütövlükd iqtisadi inkişafa m hsuldar qüvv l rin yüks l n meyli kimi ə ə ə ə ə ə ə baxsaq m lum olar ki, ist nil n c miyy t üçün (dig r ş rtl r sabit qaldığı ş raitd ) ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qiym tl rin aşağı düşm si s ciyy vidir. Qiym tl rin aşağı düşm si t kc istehlak ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə predmetl rini deyil, h mçinin iş qüvv sini d hat edir. Çünki iş qüvv sinin qiym ti onu ə ə ə ə ə ə ə ə t krar istehsal etm k üçün lazım olan istehlak şeyl rinin qiym tl ri il mü yy n ə ə ə ə ə ə ə ə edildiyind n istehlak şeyl rinin qiym tl rinin aşağı düşm si il onun da qiym ti aşağı ə ə ə ə ə ə ə düşür. İş qüvv sinin qiym tinin aşağı düşm si sahibkarlara imkan verir ki, m k haqqının ə ə ə ə ə öd nilm sin aşağı tarif d r c l ri t tbiq etsinl r. Bu is sahibkarlara eyni ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bir m bl ği ə ə daha çox işçinin m yinin öd nilm sin s rf etm y imkan verir. N z r alsaq ki, h tta ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə c miyy t miqyasında iş yerl rinin k miyy t miqdarı m hduddur v оnа gör d işçinin ə ə ə ə ə ə ə ə ə başı üz rind h miş iş yerini itirm k t hlük si var. Onda m lum olur ki, işçi aşağı ə ə ə ə ə ə ə ə m k haqqı ş raitind d işl m y hazırdır. Dem li, bazar mexanizminin kifay t ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə d r c d çevik f aliyy t göst rdiyi ş raitd m cburi işsizlik mümkün deyildir. Bazarda ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yy n edil n tarif uyğun m k haqqına işl m k ist y n işçi h miş işl m k ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə imkanına malikdir, ona gör d klassikl r hesab edirdil r ki, c miyy t miqyasında tam ə ə ə ə ə ə m şğulluğun t min edilm si azad bazar ş raitind daha realdır. ə ə ə ə ə Kapitalist iqtisadiyyatı inkişaf etdikc ifrat istehsal böhranları qaçılmaz bir hadis y ə ə ə çevrilirdi. İfrat istehsal böhranlarının vaxtaşırı t krarlanması öz m nfi n tic l rini ə ə ə ə ə iqtisadiyyatın bütün sah l rind , о cüml d n d m şğulluğun s viyy sind d qabarıq ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ş kild göst rir. «Böyük Depressiya ill ri» (1929-1933.) bir daha inandırıcı ş kild sübut ə ə ə ə ə ə etdi ki, artıq kapitalizmin özünü avtomatik t nziml m si haqqındakı baxışlar öz ömrünü ə ə ə başa vurub. İstehsalın inkişafının miqyası el bir h dd g lib çatıb ki, c miyy t ə ə ə ə ə ə miqyasında yaranan probleml ri f rdi kapitallar h ll etm k iqtidarında deyildir. ə ə ə ə İqtisadiyyatda baş ver n bu keyfiyy t d yişikl rini C.M.Keyns «M şğulluğun, faizin v ə ə ə ə ə ə pulun ümumi n z riyy
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern