d_word_refe_ekono_564

d_word_refe_ekono_564 - Bbirzad Ceyhun Di-2 Dnya...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B birzad Ceyhun, Di-2, Dünya İqtisadiyyatı ə ə Beyn lxalq Ticar ə ə t Beynelxalq ticaret ister ayri-ayri olkelerde , isterse de dunya miqyasinda ictimai heyatin ayrilmaz ve muhum terkib hisselerine cevrilmisdir.Bu olkelerin emteelere teleb ve onlarin istehsal bacarigi ferqinden yaranir. Yeni bir olke her hansisa bir emteeni olkesindeki telebden daha artiq istehsal edir ve neticede onu beynelxalq ticaret vasitesile dunya bazarina cixardir.Dunya bazari ise bu mehsula ehtiyaci olan olkelere mehsulu emtee seklinde teklif edir. Bezen ise hansisa olke mueyyen mehsula gore ixtisaslasibsa o mehsuldan daha artiq istehsal edir ve dunya bazarina emtee seklinde cixardir. Cixartdigi emteeni ise isdediyi, ehtiyaci olan mehsula deyisir. Dovletler ne ucun ticaret edir? Bu sualin cavabini her seyden evvel BEB-i sertlendiren amillerde axtarmaq lazimdir.Bu olkeler arasinda iqtisadi ehtiyatlar qeyri-beraber bolunmusdur.Basqa sozle iqtisadi ehtiyatlarla temin olunma ve iqtisdi potensial baximdan olkeler bir-birinden ciddi suretde ferqlenirler.Yeni bir olkenin torpagi bol ola biler,digerinde isci quvvesi. Muxtelif olkeler kapital,neft,mineral ehtiyyatlar uzre ixtisaslasmis emek ve tropik iqlim kimi diger faktorlara muxtelif derecede olmasina gore ferqlenirler.Meselen, Yaponiya yaxsi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

d_word_refe_ekono_564 - Bbirzad Ceyhun Di-2 Dnya...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online