d_word_refe_ekono_575

d_word_refe_ekono_575 - Azrbaycan Respublikas Thsil...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Az rbaycan Respublikası T hsil ə ə Nazirliyi Az rbaycan Dövl t İqtisad Universiteti ə ə Fakült :Ümumi İqtisadiyyat ə Kurs: II T l b :N sirov Orxan ə ə ə ə S RB ST İŞ Ə Ə F nn: Dünya İqtisadiyyatı ə Mövzu: Çin İqtisadiyyatı 1. HİSS Ə 1.1. ÇİNd İQTİSADİ İNKİŞAF C HDL Rİ V İQTİSADİ ə Ə Ə Ə İSLAHATLAR Çin bilindiyi kimi 1949 vv li yarı müst ml k yarı müst qil ölk idi. 1911d ə ə ə ə ə ə ə ə Mançu Qing xan danlığının milliyy tçi etnik Çinlil rc aşmasının ardından ə ə ə ə Respublika elan edilmiş v ölk y demokratiya g tirilm y çalışılmışdır. ə ə ə ə ə ə Ancaq 2000 illik feodal n n v Çin c miyy tinin quruluşu, ölk nin ə ə ə ə ə ə ə ol/tapıldığı ş rtl r g r yi (Q rblil rin istismarı, Yaponiyanın sg ri sah d ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə getdikc artan n şr/t zyiqi v sonunda hücumu) demokratiya g tirm s yl ri ə ə ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
m ğlubiyy tl n tic l n r k ölk milliyy tçi militaristlerce idar olunmağa ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m cbur qalmışdır. ə 1921d qurulan Çin Kommunist Partiyası, vv ll r Milliyy tçi Çin il birlikd ə ə ə ə ə ə ə Yaponiyaya qarşı m kdaşlıq etmiş Yaponiyanın t slim olmasıyla Milliyy tçi ə ə ə ə Çin qarşı döyüş açmışdır. ÇKP, SSCBin köm kl riyl Milliyy tçi Çini Tayvan ə ə ə ə ə adasına sıxışdıraraq r hb rliy l qoymuşdur. 1949da ÇKP, Çin Xalq ə ə ə ə Respublikasının qurulduğunu elan etm siyl Çind yeni bir dövr başlamış ə ə ə ol/tapılırdı. Yeni r hb rlik bütün sistemi öz ideologiyasına gör ə ə ə formalandırırdı. (ÇAKIROĞLU, D niz, (1196). ə 1.2. İQTİSADİ SİSTEMİN YENİD N QURULMASI YA DA Ə T TBİQ OLUNAN SİYAS TL R Ə Ə Ə Çinin 1949 sonrası t tbiq etdiyi iqtisadi inkişaf siyas tl rin baxıldığında, ə ə ə ə saslı olaraq iki böyük lider dövründ t tbiq qoyulan iki növ iqtisadiyyat ə ə ə ə siyas tinin olduğu görül r. Bunlar Mao dövründ (1949-1976) t tbiq olunan ə ə ə ə tamamil Plan İqtisadiyyatı v Tay dövründ t tbiq olunmağa başlanan xaric ə ə ə ə ə açılma v islahat siyas ti n tic s(n)i inkişaf etdiril n Çin T rzi Sosialist Bazar ə ə ə ə ə ə İqtisadiyyatıdır. (ÇAKIROĞLU, D niz, (1196). ə 1.2.1. Mao Zedong Dövrü v Plan İqtisadiyyatı ə Mao Zedong, ÇKPin ilk qurucularından v 1930lardan ölümün q d r ə ə ə ə d yişm z Partiya Ümumi Sekretarıdır. V t ndaş müharib sis(n)i ə ə ə ə ə qazandıqdan sonra, Dövl t Başçısı olmuş öl n q d r ölk v partiya ə ə ə ə ə ə ə r hb rliyind t k ş xsiyy t deyil c k q d r söz sahibi olmuşdur. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə 1950l rd n etibar n Çin, yüks k s viyy d m rk ziyy tçiliy söyk n/döz n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bir planlı iqtisadiyyat siyas ti t tbiq başladı. Ölk nin maliyy v maddi ə ə ə ə ə ə qaynaqları v texnoloji gücl rini, h miyy tli proyektl r t sis ed r k, ə ə ə ə ə ə ə ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

d_word_refe_ekono_575 - Azrbaycan Respublikas Thsil...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online