{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

d_word_refe_ekono_599

d_word_refe_ekono_599 - AZ RBAYCAN RESPUBLİKASI T HSİL...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AZ RBAYCAN RESPUBLİKASI T HSİL NAZİRLİYİ Ə Ə AZ RBAYCAN DÖVL T İQTİSAD UNİVERSİTETİ Ə Ə Mövzu: Fiskal siyas t. Az rbaycanın fiskal siyas tinin ə ə ə sas istiqam tl ri ə ə ə XİQ – MALİYY qrup 3 Ə T l b : bilov Vasif ə ə ə Ə Elmi r hb r: Vüqar Bayramov ə ə Bakı 2009 PLAN: 1. Giriş 2. Fiskal siyas tin m zmunu ə ə 3. Az rbaycanda fiskal siyas tin sas istiqam tl ri ə ə ə ə ə 4. N tic ə ə XÜLAS : Ə M n planda da qeyd etdiyim kimi mözunu sas n iki istiqam td t şkil ed c m. İlk ə ə ə ə ə ə ə ə önc fiskal siyas tin mahiyy tini aşıqladıqdan sonra, fiskal siyas tin nec h yata ə ə ə ə ə ə keçirildiyini, sas n fiskal siyas t h yata keçirilirk n hansı mümkün hallardan istifad ə ə ə ə ə ə edildiyini n z rd n keçir c m. Fiskal siyas tind d yişiklik etm kl m cmu t l bin v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m cmu t klifin nec idar olunduğunu göst rm kl fiskal siyas ti daha geniş ş kild izah ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olunacağını n z r almışam. Fiskal siyas t mövzusunu daha yaxşı başa düşm k m qs dil ə ə ə ə ə ə ə ə bu hiss d alt başlıq kimi dövl t g lirl ri v x rcl ri mövzusuna da toxunduqdan sonra ə ə ə ə ə ə ə ə fiskal siyas tin qiym tl ndirilm si zamanı bu siyas tin çatışmazlıqları haqqında da ə ə ə ə ə informasiyaya yer ayırmağı m qs d uyğun görür m. ə ə ə ə İkinci hiss d iqtisadi tarazlığın t min edilm sind fiskal y ni büdc -vergi ə ə ə ə ə ə ə siyas tinin Az rbaycanda nec h yata keçirildiyini müzakir ed c k v fiskal siyas tin ə ə ə ə ə ə ə ə ə sas al tl rind n olduğuna gör Az rbaycanın büdc sistemini v h mçinin neft v qeyri- ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə neft vergi sisteml rini d n z rd n keçirm yi n z rd tuturam. ə ə ə ə ə ə ə ə ə V n tic olaraq hal-hazırda büdc -vergi siyas tinin reallıqlarına öz fikrimi ə ə ə ə ə bildir r k, bu siyas td h r addımı müsb t yaxud m nfi hal kimi qiym tl ndir r k öz ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mövqeyimi bildirmiş m. ə 1. Fiskal siyas t v onun mahiyy ti ə ə ə : Ümumiyy tl , fiskal siyas t “Fisk” latın sözünd n götürülmüşdür v m nası ə ə ə ə ə ə “z nbil” dem kdir. İlk d f Q dim Romada pulların saxlandığı kassa ə ə ə ə ə , sonralar is vergi, ə rüsum v dig r g lirl rin c ml ndiyi m rk z – «fisk» adlandırılmışdır ə ə ə ə ə ə ə ə . Fiskal siyas tin ə sas istiqam ti kimi, dövl t x rcl rinin maliyy l şdirilm sini t min etm k üçün, ayrı-ayrı ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə fiziki v hüquqi ş xsl rin g lirl rinin mü yy n hiss sinin dövl t büdc sin c lb ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edilm sinin olmasını qeyd etm k olar. ə ə Fiskal siyas t, dövl tin büdc v vergi siyas ti olmaqla, büdc formalaşması ə ə ə ə ə ə siyas tini ifad edir v eyni zamanda maliyy siyas tinin t rkib hiss si sayılır ə ə ə ə ə ə ə . Fiskal siyas t m cmu t l bin, m şğulluğun v g lirin s viyy sin t sir etm k üçün dövl tin...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

d_word_refe_ekono_599 - AZ RBAYCAN RESPUBLİKASI T HSİL...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online