Gelirlerin qeyri - beraberliyi

Gelirlerin qeyri - beraberliyi - Mnsumov Tural...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M nsumov Tural ə Makroiqtisadiyyat Bim, Dİ-2 G lirl rin Qeyri-B rab rliyi v Yoxsulluq ə ə ə ə ə Bir insanın qazancı onun m yin olan t ə ə ə ə l b v t klifd n, bunlar is öz ə ə ə ə ə növb sind fitri istedad, insan kapitalı, f rql rin kompensasiya edilm si, ə ə ə ə ə ayrıseçkilik v dig r amill rd n asılıdır. ə ə ə ə g r g lir bütün ail l r arasında b rab r bölüns ydi, h r beşd bir ail Ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə qrupu m cmu g lirin beşd birini (20 faiz) ld ed rdi. ə ə ə ə ə ə Son Zamanlar G lirin Qeyri-B rab rliyinin artması s b bl ri: Aşağıdakı ə ə ə ə ə ə amill r ixtisassız işçi qüvv sin olan t l bi azaltmış, ixtisaslı işçi qüvv sin olan ə ə ə ə ə ə ə t l bi is artırmışdır: ə ə ə Aşağı m vacibli ölk l rl beyn lxalq ticar tin genişl nm si ə ə ə ə ə ə ə ə Texnologiyadakı d yişiklikl r ə ə N tic d , ixtisassız işçil rin m k haqları ixtisaslı işçil rin m k haqlarına ə ə ə ə ə ə ə ə ə nisb t n azalmışdır. Nisbi m k haqlarındakı bu d yişiklik ail l rin ə ə ə ə ə ə ə g lirl rind ki qeyri-b rab rliyi artırmışdır. ə ə ə ə ə Yoxsulluq d r c si ə ə ə halinin ail ə ə g lirl ri ə ə yoxsulluq h ddi ə adlandırılan mütl q s viyy d n aşağı olan faizidir. ə ə ə ə Yoxsulluq h ddi federal hökum t t r find n h r bir ail ölçüsü üçün mü yy n ə ə ə ə ə ə ə ə ə edilmiş v ondan aşağıda olan ail nin yoxsul hesab edildiyi mütl q g lir ə ə ə ə s viyy sidir. Yoxsulluq h ddi nisbi deyil, mütl q standart olduğuna gör , iqtisadi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Gelirlerin qeyri - beraberliyi - Mnsumov Tural...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online