Komputer texnikasinin esaslari

komputer texnikasinin esaslari
Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 41
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KOMPÜTER TEXNİKASININ SASLARI Ə Qeyd etdiyimiz kimi, informatikanm sas al ti kompüterdır. ə ə Kompüter informasiyamn saxlanması, axtarışı, emalı v ks etdirilm si ə ə ə prosesbrini yerin yetirir. İnformatikamn sas t rk ə ə ə ib hıss si olan kompüter ə texnikası kompüterl rin yaranması v inkişaf m rh l l rini, t snifatım v ə ə ə ə ə ə ə ə arxitekturasım, aparat v proqram vasit l rini hat edİr. ə ə ə ə ə KOMPÜTER TEXNİKASININ YARANMA TARİXİ V İNKİŞAF Ə M RH L L Rİ Ə Ə Ə Ə Hazırda beyn lxalq termin kimi işl dil n "kompüter" ingilis sözü ə ə ə (coınputer) olub hesablayıcı (maşın m nasında) dem kdir. Bu söz dilimiz ə ə ə g lm zd n vv l onun yerin "r q msal hesablama maşım-RHM". ə ə ə ə ə ə ə ə "elektron hesablama maşım - EHM" v ya "hesablama maşım - HM" söz ə birl şm l rind n istifad olunurdu. ə ə ə ə ə Kompüter texnikasımn yaranma tarixi proqramla idar olunan ilk ə universal kompüterin yaradıldığı vaxtdan (1946-cı il) başlamr. Bundan xeyli vv l is hesab m ll rinin yerin yetirilm si üçün mexaniki v ə ə ə ə ə ə ə ə ə elektromexaniki qurğular yaradılmışdır. İlk d f olaraq m şhur fransız ə ə ə alimi Blez Paskal c ml yici maşın hazırlamışdır (1642-ci il). 1673-cü ild ə ə ə Vilhelm Leybnis hesab m ll rini yerin yetir n mexaniki arifmometr ə ə ə ə ə yaratmışdır. XIX srd n başlayaraq arifmometrl rd n geniş istifad ə ə ə ə ə olunmağa başlandı. 1830-cu ild ingilis riyaziyyatçısı Çarlz Bebic proqramla işl y n, ə ə ə y ni insamn iştirakı olmadan hesablama aparan hesablama maşım (analitik ə maşın) yaratmağa c hd göst rdi. Maşına proqramın perfokartlardan daxil ə ə edilm si, veril nl rin v n tic l rin is "anbarda" (yaddaşda) saxlanması ə ə ə ə ə ə ə ə n z rd tutulurdu. Lakin o vaxtkı texnikamn s viyy si bu cür mür kk b ə ə ə ə ə ə ə maşım yaratmağa imkan verm di. Bebicin fikirl ri sonradan universal ə ə kompüterl rin yaradılmasımn sasım qoydu. ə ə Yaddaşlı v proqramla idar olunan universal kompüterl rin ə ə ə yaradılmasımn n z ri sasları 1930-cu ild A.Türinq (İngilt r ) v E.Post ə ə ə ə ə ə ə (ABŞ) t r find n inkişaf etdirildi. R q m hesablama maşınlarımn ə ə ə ə ə yaradılmasımn sas prinsipl ri Amerika aliml ri Con Fon Neyman, ə ə ə Q.Qoldşteyn v A.Beris t r fınd n verilmişdir. Bu n z ri sasların ə ə ə ə ə ə ə praktiki reallaşdırılması is ilk d f olaraq 1946-cı ild ABŞ-da elektron ə ə ə ə lampalı elementl rd qurulan EMAK adlı universal kompüterin yaradılması ə ə ıl h yata keçirildi. ə ə Bu vaxtdan başlayaraq kompüter texnikası yüks k sür tl inkişaf ə ə ə etm y başladı. Kompüter texnikasımn yarandığı vaxtdan indiy q d r ə ə ə ə ə keçdiyi inkişaf tarixini h r biri mü yy n xüsusiyy tl r s ciyy l n n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m rh l l r (n sill r ) bölm k olar. ...
View Full Document