{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

komputer texnikasinin esaslari

komputer texnikasinin esaslari - K OMPTER TEXNKASININ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KOMPÜTER TEXNİKASININ SASLARI Ə Qeyd etdiyimiz kimi, informatikanm sas al ti kompüterdır. ə ə Kompüter informasiyamn saxlanması, axtarışı, emalı v ks etdirilm si ə ə ə prosesbrini yerin yetirir. İnformatikamn sas t rk ə ə ə ib hıss si olan kompüter ə texnikası kompüterl rin yaranması v inkişaf m rh l l rini, t snifatım v ə ə ə ə ə ə ə ə arxitekturasım, aparat v proqram vasit l rini hat edİr. ə ə ə ə ə KOMPÜTER TEXNİKASININ YARANMA TARİXİ V İNKİŞAF Ə M RH L L Rİ Ə Ə Ə Ə Hazırda beyn lxalq termin kimi işl dil n "kompüter" ingilis sözü ə ə ə (coınputer) olub hesablayıcı (maşın m nasında) dem kdir. Bu söz dilimiz ə ə ə g lm zd n vv l onun yerin "r q msal hesablama maşım-RHM". ə ə ə ə ə ə ə ə "elektron hesablama maşım - EHM" v ya "hesablama maşım - HM" söz ə birl şm l rind n istifad olunurdu. ə ə ə ə ə Kompüter texnikasımn yaranma tarixi proqramla idar olunan ilk ə universal kompüterin yaradıldığı vaxtdan (1946-cı il) başlamr. Bundan xeyli vv l is hesab m ll rinin yerin yetirilm si üçün mexaniki v ə ə ə ə ə ə ə ə ə elektromexaniki qurğular yaradılmışdır. İlk d f olaraq m şhur fransız ə ə ə alimi Blez Paskal c ml yici maşın hazırlamışdır (1642-ci il). 1673-cü ild ə ə ə Vilhelm Leybnis hesab m ll rini yerin yetir n mexaniki arifmometr ə ə ə ə ə yaratmışdır. XIX srd n başlayaraq arifmometrl rd n geniş istifad ə ə ə ə ə olunmağa başlandı. 1830-cu ild ingilis riyaziyyatçısı Çarlz Bebic proqramla işl y n, ə ə ə y ni insamn iştirakı olmadan hesablama aparan hesablama maşım (analitik ə maşın) yaratmağa c hd göst rdi. Maşına proqramın perfokartlardan daxil ə ə edilm si, veril nl rin v n tic l rin is "anbarda" (yaddaşda) saxlanması ə ə ə ə ə ə ə ə n z rd tutulurdu. Lakin o vaxtkı texnikamn s viyy si bu cür mür kk b ə ə ə ə ə ə ə maşım yaratmağa imkan verm di. Bebicin fikirl ri sonradan universal ə ə kompüterl rin yaradılmasımn sasım qoydu. ə ə Yaddaşlı v proqramla idar olunan universal kompüterl rin ə ə ə yaradılmasımn n z ri sasları 1930-cu ild A.Türinq (İngilt r ) v E.Post ə ə ə ə ə ə ə (ABŞ) t r find n inkişaf etdirildi. R q m hesablama maşınlarımn ə ə ə ə ə yaradılmasımn sas prinsipl ri Amerika aliml ri Con Fon Neyman, ə ə ə Q.Qoldşteyn v A.Beris t r fınd n verilmişdir. Bu n z ri sasların ə ə ə ə ə ə ə praktiki reallaşdırılması is ilk d f olaraq 1946-cı ild ABŞ-da elektron ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
lampalı elementl rd qurulan EMAK adlı universal kompüterin yaradılması ə ə ıl h yata keçirildi. ə ə Bu vaxtdan başlayaraq kompüter texnikası yüks k sür tl inkişaf ə ə ə etm y başladı. Kompüter texnikasımn yarandığı vaxtdan indiy q d r ə ə ə ə ə keçdiyi inkişaf tarixini h r biri mü yy n xüsusiyy tl r s ciyy l n n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m rh l l r (n sill r ) bölm k olar. ə ə ə ə ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

komputer texnikasinin esaslari - K OMPTER TEXNKASININ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online