Makroiqtisadi müvazinət (tarazlıq)

Makroiqtisadi müvazinət (tarazlıq)

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M nsumov Tural ə Makroiqtisadiyyat Di-2, BİM Makroiqtisadi tarazlıq İstehsalçılar v istehlakçılar arasında uzlaşımış qarşılıqlı laq l r t s rrüfat ə ə ə ə ə ə tipind n asılı olmayaraq h miş mövcud olmuşdur. Lakin bu münasib t v ə ə ə ə ə laq l r heç d h miş taraz olmur. Bu da iqtisadiyyatın mövcudluq halı adlanır. ə ə ə ə ə ə T l b v t klif arasındakı b rab rliy uyğun qiym tl r taraz qiym tl rdir. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Tarazlıq qiym ti h mçinin istehsalçı v istehlakçının iqtisadi baxımdan faydalı ə ə ə f aliyy tini t min ed n qiym tdir. Satıcı v alıcı vv lc d n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mü yy nl şdirdikl ri faydalığı tarazlıq qiym ti vasit si il h yata keçirir. ə ə ə ə ə ə ə ə N z r almaq lazımdır ki, iqtisadi sistemin normal halı iqtisadiyyatın ümumi ə ə ə tarazlıq v ziyy tind olması deyil. ə ə ə Makroiqtisadi tarazlığın t min olunması üşün ə ayrı-ayrı f rdi bazarlarda tarazlığın yaranması ş rt deyil. C miyy tin iqtisadi ə ə ə ə resurslarının n d r c d tam istifad olunması, istehsalın tarazlıq h cminin n ə ə ə ə ə ə ə ə d r c d m k ehtiyatlarının m şğulluğu v istehsal gücl rinin potensialına ə ə ə ə ə ə ə ə ə uyğun g lm si makroiqtisadi tarazalığı s ciyy l ndir n xüsusiyy tl rdir. ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 3

Makroiqtisadi müvazinət (tarazlıq)

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online