bank isi - C I 1.1 1.2 II 2.1 2.2 2.3 c 2.4 2 c

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
МЦНДЯРИ C АТ Эириш I . . Фясил Мцяссисяляринкассаямялиййатлары §1.1. Мцяссисяляринкассаямялиййатларывяонларын . сянядляшдирилмяси §1.2. . Мцяссилярдякассаинтизамынаямялолунмасы II . Фясил Коммерсийабанкларынынкасса , ямялиййатлары . онларынучотаалынмасы §2.1. Кассаямялиййатларывяонларынучотубарядя цмуми . анлайыш §2.2. , Мядахилкассаямялиййатларыонларын . сянядляшдирилмясивяучоту §2.3. Мяхари c , кассаямялиййатларыонларын . §2.4. Коммерсийабанкларынынямялиййаткассаларынын . тянзимлянмяси
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Няти c явятяклифляр . Истифадяолунмушядябиййатсийащысы ЭИРИШ c Базаригтисадиййатынакечиддюврцнцнбашланьы ында Республикада игтисади ялагялярин позулмасы истещсалын c ' , щя минин сурятля ашаьы дцшмяси гиймятлярин артмасы ' , дюврцндя тяминатсыз пулларын йаранмасына цмуми дювриййясиндянаьдсызпулдювриййясининхцсусичякисинин . ашаьыдцшмясинясябяболду Юлкяни бцрцйян игтисади бющрандан чыхмаг цчцн . игтисадиислащатларынкечирилмяситяляболунурду Йалныз ислащатларын кечирилмяси игтисадиййатда йаранан уйьунсузлугларыарадангалдырар сащибкарлыьынинкишафы . цчцнялверишлишяраитйарадабилярди 1993-1994-c Сонралар ц иллярщяйатакечирилянбир сыра , - тядбирлярМиллиБанкынйеритдийисяртпулкредитсийасяти 1995-c дейилянляри бир даща сцбут етди и илдя 22 инфлйасийанын сявиййяси ютян илля мцгайисядя дяфя c ашаьыендирилдивя щазырдабейнялхалгстандартлары аваб . верир 1996-c и илдян етибарян юлкядя Цмуми Дахил мящсул 1997-c стематик олараг артмаьа башламышдыр Бу артым и 1,8%, 1998-c 10%, 2000-c 11,4%, 2001-c иилдя илидя иилдя 9,9%, 2002-c 10,6% 200-c -% и илдя вя нящайят ы илдя . олмушдур 2
Background image of page 2
c Щазырда дювлят бцд ясинин кясири нормал сявиййяйя , - 0,3% .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 56

bank isi - C I 1.1 1.2 II 2.1 2.2 2.3 c 2.4 2 c

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online