esas2 - GR Dild hr eyin ad vardr Ad olmasa insanlar btn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GİRİŞ. Dild h r şeyin adı vardır. Ad olmasa insanları , bütün canlı varlıqları , ə ə şya v hadis l ri , habel müxt lif coğrafi obyektl ri seçm k, onları bir - ə ə ə ə ə ə ə ə birind n f rql ndirm k qeyri mümkün olardı. Buna gör d maddi ə ə ə ə ə ə varlığı öyr nm k , onu d rk etm k üçün duyulan , düşünül n h r şeyin ə ə ə ə ə ə tarix n adlandırılması başlıca ş rt olmuşdur. ə ə Adın ifad etdiyi anlayış çox geniş v olduqca ümumidir. Ad ə ə dedikd şya v varlıqların adları , h r k t adları , keyfiyy t adları ə ə ə ə ə ə ə n z rd tutulur. ə ə ə Bir sözl , insan t f kkürünün m hsulu olan h r n varsa, onun ə ə ə ə ə ə hamısı adla - sözl işar olunur , adlandırılır. Buradan da aydın olur ki, ə ə adlar - sözl r dilin varlığını t şkil edir. Buna gör d deyilir ki, sözsüz dil, ə ə ə ə dilsiz d söz yoxdur v ola da bilm z. Onomastik leksikaya daxil olan ə ə ə vahidl r müxt lif c h tl rin gör ayrı- ayrı sistem v yarımsistem ə ə ə ə ə ə ə ə t şkil edir.Onomastik vahidl r t snif edil rk n ,başlıca olaraq , m na v ə ə ə ə ə ə ə m zmun n z r alınmalıdır. Bel ki, eyni xarakter malik v eyni ə ə ə ə ə ə ə s ciyy li m nanı bildir n onomastik vahidl r xüsusi c rg d v ə ə ə ə ə ə ə ə ə mü yy n başlıq altında qruplaşdırılır. Buna gör d dilimizd ki ə ə ə ə ə onomastik vahidl ri h l lik aşağıdakı müst qil qruplara bölm k olar. ə ə ə ə ə 1. Antroponiml r. ə 2.Etnoniml r. ə 3.Toponiml r. ə 4.Hidroniml r. ə 5.Zooniml r. ə 6.Kosmoniml r. ə 7.Ktematoniml r. ə Bu cür xüsusi adlar iç risind n çox yayılan formaları antroponim ə ə ə v toponiml rdir. ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dissertasiyamızda söhb t toponiml rd n ,xüsusil Naxçıvan ə ə ə ə toponiml rind n ged c k. Biz onun h r c h tli açılmasında , h rt r fli ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə araşdırılmasında limizd n g l ni ed c yik. ə ə ə ə ə ə vv lc toponiml r v ona daxil olan növl ri araşdıraq. Ə ə ə ə ə ə Toponimika yunan m nş li sözdür. Onomastikanın bir ə ə bölm sidir. Topos v onoma sözl rinin birl şm sind n m l g lib. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Coğrafi adları ,onların m nş yini, m l g lm yollarını , inkişafını, ə ə ə ə ə ə ə funksiyalarını öyr nir. Bura respublika , ölk , dövl t, ş h r, rayon, vilay t, ə ə ə ə ə ə k nd kimi yaşayış , m nt q adları, dağ. d r , t p , düz, eniş, yoxuş, ə ə ə ə ə ə ə ə zirv , otlaq, biç n k, meş , m h ll , küç , meydan, sah v s.adların ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə eyni zamanda leksik - semantik qanunauyğunluqları daxildir. Toponimika dilçiliyin el bir sah sidir ki, o, coğrafiya tarix , ə ə etnoqrafiya, v s. elml rl sıx bağlıdır .Ona gör d toponiml r dünyanın ə ə ə ə ə ə bütün dill rind dilçilik , tarix, v coğrafiya elml rinin qovuşacağında ,bu ə ə ə ə elml rin sintezi n tic sind öyr nilir. ə ə ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 54

esas2 - GR Dild hr eyin ad vardr Ad olmasa insanlar btn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online