GÄ°RÄ°Åž

GÄ°RÄ°Åž - GR...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GİRİŞ Dild h r şeyin adı vardır. Ad olmasa insanları , bütün canlı varlıqları , ə ə şya v hadis l ri , habel müxt lif coğrafi obyektl ri seçm k, onları bir - ə ə ə ə ə ə ə ə birind n f rql ndirm k qeyri mümkün olardı. Buna gör d maddi varlığı ə ə ə ə ə ə öyr nm k , onu d rk etm k üçün duyulan , düşünül n h r şeyin tarix n ə ə ə ə ə ə ə adlandırılması başlıca ş rt olmuşdur. ə Adın ifad etdiyi anlayış çox geniş v olduqca ümumidir. Ad dedikd ə ə ə şya v varlıqların adları , h r k t adları , keyfiyy t adları n z rd ə ə ə ə ə ə ə ə ə tutulur. Bir sözl , insan t f kkürünün m hsulu olan h r n varsa, onun hamısı ə ə ə ə ə ə adla - sözl işar olunur , adlandırılır. Buradan da aydın olur ki, adlar - sözl r ə ə ə dilin varlığını t şkil edir. Buna gör d deyilir ki, sözsüz dil, dilsiz d söz ə ə ə ə yoxdur v ola da bilm z. Onomastik leksikaya daxil olan vahidl r müxt lif ə ə ə ə c h tl rin gör ayrı- ayrı sistem v yarımsistem t şkil edir.Onomastik ə ə ə ə ə ə ə vahidl r t snif edil rk n ,başlıca olaraq , m na v m zmun n z r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə alınmalıdır. Bel ki, eyni xarakter malik v eyni s ciyy li m nanı bildir n ə ə ə ə ə ə ə onomastik vahidl r xüsusi c rg d v yy n başlıq altında qruplaşdırılır. ə ə ə ə ə ə ə Buna gör d dilimizd ki onomastik vahidl ri h l lik aşağıdakı müst qil ə ə ə ə ə ə ə qruplara bölm k olar. ə 1. Antroponiml r. ə 2.Etnoniml r. ə 3.Toponiml r. ə 4.Hidroniml r. ə 5.Zooniml r. ə 6.Kosmoniml r. ə
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7.Ktematoniml r. ə Bu cür xüsusi adlar iç risind n çox yayılan formaları antroponim ə ə ə v toponiml rdir. ə ə Dissertasiyamızda söhb t toponiml rd n ,xüsusil Naxçıvan ə ə ə ə toponiml rind n ged c k. Biz onun h r c h tli açılmasında , h rt r fli ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə araşdırılmasında limizd n g l ni ed c yik. vv lc toponiml r v ona ə ə ə ə ə ə Ə ə ə ə ə daxil olan növl ri araşdıraq. ə Toponimika yunan m nş li sözdür. Onomastikanın bir bölm sidir. ə ə ə Topos v onoma sözl rinin birl şm sind n m l g lib. Coğrafi adları ə ə ə ə ə ə ə ə ə ,onların m nş yini, m l g lm yollarını , inkişafını, funksiyalarını öyr nir. ə ə ə ə ə ə ə ə Bura respublika , ölk , dövl t, ş h r, rayon, vilay t, k nd kimi yaşayış , ə ə ə ə ə ə m nt q adları, dağ. d r , t p , düz, eniş, yoxuş, zirv , otlaq, biç n k, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə meş , m h ll , küç , meydan, sah v s.adların eyni zamanda leksik - ə ə ə ə ə ə ə semantik qanunauyğunluqları daxildir. Toponimika dilçiliyin el bir sah sidir ki, o, coğrafiya tarix , ə ə etnoqrafiya, v s. elml rl sıx bağlıdır .Ona gör d toponiml r dünyanın ə ə ə ə ə ə bütün dill rind dilçilik , tarix, v coğrafiya elml rinin qovuşacağında ,bu ə ə ə ə elml rin sintezi n tic sind öyr nilir. ə ə ə ə ə Dilçi t dqiq etdiyi razinin toponimikasından yazırsa, sanki h min ə ə ə razil r s yah t etm
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern