hacirza_movzu_22 - Mvzu 22. Veril nl r bazas texnologiyalar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mvzu 22. Veril nl r bazas texnologiyalar PLAN 1. nformasiya sisteml rinin baza texnologiyalar 2. VB texnologiyalarnn saslar v m n yi 3. VB-nin predmet oblast v onun modell dirilm si 4. VB texnologiyalarnn inkiaf perspektivl ri 1. nformasiya sisteml rinin baza texnologiyalar st nil n t ki latn v m ssis nin s m r li f aliyy tini t min ed n mhm vasit l rd n biri masir kompter texnologiyas sasnda qurulmu informasiya sistemi hesab olunur. nformasiya sistemi (S) t tbiq sah sin aid informasiyann toplanmasn, saxlanmasn, emaln v istifad il r atdrlmasn t min ed n texniki, proqram, linqvistik v metodoloji vasit l r kompleksidir. Texniki vasit l r kompterd n lav , informasiyann trlm si, qeyd edilm si v ks etdirilm si n vasit l r da daxildir. nformasiya sistemi m yy n mvzu sah si riv sind mxt lif istifad il rin informasiyaya olan t l batm d m k n yaradlr. nformasiya sistemi ayrlqda v ya h r hans avtomatladrlm sistemin t rkibind layih edil bil r. Birinci halda o informasiya-soru sistemi kimi sas n ayr-ayr xsl rin v ya kollektivl rin informasiya t l bl rini d m k n istifad olunur. kinci halda is , S istifad il r informasiya-aray xidm ti gst rm kl yana, avtomatladrlm sistemin (m s l n, avtomatladrlm idar etm sisteminin) informasiya t minat altsistemi rolunu oynayr. nformasiya sisteml rinin tam t snifat verilir. Burada veril nl r bazas konsepsiyas sa snda qurulan informasiya sisteml rin baxlr. Bu cr sisteml r veril nl r banklar (VBK) da deyilir. B zi d biyyatda onlara veril nl r bazalar sistemi deyilir. S vasit sil istifad il rin informasiya t l batlarnn t minind iki c h ti n z r almaq lazmdr: l) T tbiq sah sinin s rh dl rinin t yini v informasiya modelinin tam v d qiq ks etdirilm si. Baxlan t tbiq sah si riv sind S istifad il ri lazmi informasiya il t min etm lidir. 2) stifad il rin sorularna tam v d qiq cavab ver n S-in yaradlmas. Bunun n sorularn tipl ri v nvl ri t hlil edilm li, sorularn t l bl rin uyun v lverili formada cavab verilm lidir. Tipin , m zmununa v verilm tezliyin gr sorular iki qrupa ayrmaq olar: reqlamentli (daimi) v ixtiyari (f rdi). Reqlamentli sorularn tipi, m zmunu v b z n d verilm tezliyi vv lc d n m yy n olur v uzun mdd t...
View Full Document

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 11

hacirza_movzu_22 - Mvzu 22. Veril nl r bazas texnologiyalar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online