{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hacirza_movzu_22 - Mvzu 22 Verilnlr bazas texnologiyalar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 22. Veril nl r bazası texnologiyaları ə ə PLAN 1. İnformasiya sisteml rinin baza texnologiyaları ə 2. VB texnologiyalarının sasları v m nş yi ə ə ə ə 3. VB-nin predmet oblastı v onun modell şdirilm si ə ə ə 4. VB texnologiyalarının inkişaf perspektivl ri ə 1. İnformasiya sisteml rinin baza texnologiyaları ə İst nil n t şki ə ə ə latın v ssis nin s m r li f aliyy tini t min ed n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə mühüm vasit l rd n biri müasir kompüter texnologiyası sasında qurulmuş ə ə ə ə informasiya sistemi hesab olunur. İnformasiya sistemi (İS) t tbiq sah sin aid informasiyanın toplanmasını, ə ə ə saxlanmasını, emalını v istifad çil r çatdırılmasını t min ed n texniki, ə ə ə ə ə ə proqram, linqvistik v metodoloji vasit l r kompleksidir. Texniki vasit l r ə ə ə ə ə ə kompüterd n lav , informasiyanın ötürülm si, qeyd edilm si v ks ə ə ə ə ə ə ə etdirilm si üçün vasit l r da daxildir. İnformasiya sistemi mü yy n mövzu ə ə ə ə ə sah si ç rçiv sind müxt lif istifad çil rin informasiyaya olan t l batım ə ə ə ə ə ə ə ə ə öd m k üçün yaradılır. ə ə İnformasiya sistemi ayrılıqda v ya h r hansı avtomatlaşdırılmış sistemin ə ə t rkibind layih edil bil r. Birinci halda o informasiya-sorğu sistemi kimi ə ə ə ə ə sas n ayrı-ayrı ş xsl rin v ya kollektivl rin informasiya t l bl rini öd m k ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə üçün istifad olunur. İkinci halda is , İS istifad çil r informasiya-arayış ə ə ə ə ə xidm ti göst rm kl yanaşı, avtomatlaşdırılmış sistemin (m s l n, ə ə ə ə ə ə ə avtomatlaşdırılmış idar etm sisteminin) informasiya t minatı altsistemi rolunu ə ə ə oynayır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İnformasiya sisteml rinin tam t snifatı verilir. Burada veril nl r bazası ə ə ə ə konsepsiyası sa ə sında qurulan informasiya sisteml rin baxılır. Bu cür sisteml r ə ə ə ə veril nl r bankları ə ə (VBK) da deyilir. B zi d biyyatda onlara veril nl r bazaları ə ə ə ə ə sistemi deyilir. İS vasit sil istifad çil rin informasiya t l batlarının t minind iki c h ti ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n z r almaq lazımdır: ə ə ə l) T tbiq sah sinin s rh dl rinin t yini v informasiya modelinin tam v ə ə ə ə ə ə ə ə d qiq ks etdirilm si. Baxılan t tbiq sah si ç rçiv sind İS istifad çil ri lazımi ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə informasiya il t min etm lidir. ə ə ə 2) İstifad çil rin sorğularına tam v d qiq cavab ver n İS-in yaradılması. ə ə ə ə ə Bunun üçün sorğuların tipl ri v növl ri t hlil edilm li, sorğuların t l bl rin ə ə ə ə ə ə ə ə ə uyğun v lverişli formada cavab verilm lidir. ə ə ə Tipin , m zmununa v ə ə verilm tezliyin gör sorğuları iki qrupa ayırmaq ə ə ə ə olar: reqlamentli (daimi) v ixtiyari (f rdi). Reqlamentli sorğuların tipi, m zmunu ə ə ə v b z n d verilm tezliyi vv lc d n mü yy n olur v uzun müdd t ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə rzind d yişm yir. İxtiyari sorğularda is
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

hacirza_movzu_22 - Mvzu 22 Verilnlr bazas texnologiyalar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online