hacirza_movzu_23 - Mvzu 23. Mtni axtar v Veb texnologiyalar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 23. M tni axtarış v Veb texnologiyaları ə ə PLAN 1. M tni axtarış texnologiyalarının sasları: ə ə sas anlayışlar, m tni ə ə axtarış prinsipl ri, lingvistik t minat vasit l ri, axtarış modell ri ə ə ə ə ə 2. M tn axtarış sisteml rinin v ziyy ti v yeni t l bl ri ə ə ə ə ə ə ə ə 3. Veb texnologiyaları: internetin informasiya servisl ri ümumdünya ə hörümç k toru, Veb-in informasiya resursları, Veb texnologiyasının ə baza standartları, Veb informasiya resurslarına müraci t, Yeni Veb ə texnologiyaları 1. M tni axtarış texnologiyalarının sasları: ə ə sas anlayışlar, m tni axtarış prinsipl ri, ə ə ə lingvistik t minat vasit l ri, axtarış modell ri ə ə ə ə C ə miyy td informasiya mübadil si sas etibarı il m tn formasında ə ə ə ə ə ə h yata keçirilir. Buna gör d müasir informasiya sisteml rinin informasiya ə ə ə ə resurslarının olduqca böyük hiss sini m tn informasiyası t şkil edir. ə ə ə İnformasiya sisteml rinin ilk inkişaf m rh l ə ə ə ə l rind n m tn ə ə ə informasiyasının s m r li saxlanması, emalı v axtarışı texnologiyalarının ə ə ə ə işl nib hazırlanmasına xüsusi diqq t yetirilmişdir. ə ə M tn informasiyası i ə l işl y n informasiya sisteml ri arasında n geniş ə ə ə ə ə yayılmış m tni axtarış sisteml ridir. Bunların v zif si istifad çini maraqlandıran ə ə ə ə ə t bii dild olan s n dl ri kompüterd saxlanan m tn s n dl ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə kolleksiyasından tapıb t qdim etm kd n ibar tdir. M tni axtarış sisteml rinin ə ə ə ə ə ə inkişafı elmi-t dqiqat v t hsil sferalarında avtomatlaşdırılmış kitabxana ə ə ə sisteml rinin yaranmasına s b b oldu. ə ə ə 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Son ill rd is bu sisteml r daha geniş diapazonda t tbiq edilir. Öt n srin ə ə ə ə ə ə ə 50-ci ill rind yaradılan ilk avtomatlaşdırılmış informasiya sisteml ri başlıca ə ə ə olaraq informasiya axtarışını reallaşdırdığına gör , ə informasiya-axtarış sistemi adlanırdı. Bunlar 2 yer : s n dli v faktoqrafik axtarış sisteml rin bölünürdü ə ə ə ə ə ə ki, bunların haqqında yuxarıda b hs edilmişdir. ə M tni axtarış texno ə logiyalarında t bii dilin emalı h miyy tli yer tutur. Bu, ə ə ə ə t bii dild ki m tnin kompüter t r find n d rki, t hlili v m tn üz rind ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə müxt lif m liyyatların icrası, h mçinin m tnin kompüter yaddaşına ə ə ə ə ə generasiyası il bağlı işl ri hat edir. Bu m s l l r is süni intellekt sah sin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə aiddir. Müasir m tni axtarış texnologiyalar ə ında m tni t hlil etm k üçün t kc ə ə ə ə ə linqvistik aparat deyil, h mçinin statistik metodlar, riyazi m ntiq v ehtimal ə ə ə n z riyy si, klaster t hlili, süni intellekt metodları v veril nl rin idar ə ə ə ə ə ə ə ə edilm si texnologiyaları t tbiq edilir. ə ə İnformasiya supermagistralı üzr işl r, xüsusil d , 1990-cı ill rin
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 20

hacirza_movzu_23 - Mvzu 23. Mtni axtar v Veb texnologiyalar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online